25-01-07

Vanwege dat Mariette nu tevens werkt in het theater

Menere Martin heeft were indelijks zijn beste gedaan op de fansite van Mariette dewelke mij tevens een deugddoeninge dede geworden vanwege de feiten dat de titel van kalle nu heeltergans anders klinkt in Mariette haar gehoorschelpen. Met blij gemoed huppelt Mariette were door de straten en ook Fons merkte het want hij zeide, Mariette zeide Fons, u wangen blozen en tintelen van een eeuwigdurende jeugd, zeide hij. Fons kan soms vreende poëtiek uit een hoek komen om tongs direct erachter te vervallen in minder propere manieren want hij hadde zijn poëtrie nog niet helegangs gezeid en het ware reeds vandadde dat Fons mij pakte op de keukentafel van langst vanachter in de poepe!

Hij ware geschokt dat ik dreigde van deze gebeurtenisse op de boek te zetten in de vorm van een meninge daar hij zeide, Mariette zeide Fons, ge moet algelijk niet uit het bedde klappen maar ik zeide ook, Fons zeide ik, een tafel is geen bedde ook al ligt er een laken op voor te strijken. Het moge duidelijk zijn dat Mariette aan het strijken ware toen Fons haar dien draai van vanachters gave! Gelieve aan alle vrouwen van ook een keer te zeggen via een reactie dat het algelijk geen doen is, zo'n manieren. Waaroor een bedankinge van Mariette in de vorm van een buiginge.

Verwoedelijke lezers gaan ulder misschien afvragen waar ik zitte alsdat het zolange duurde alvorens mijn boek wierde bijgewerkt edoch er zijn alweder omstandigheden waardore dat Mariette minder met de boek kan bezig zijn dewelke zich situeren binnen de podiumkunsten dewelke Mariette momenteel beoefend op vrage van menere Urbain die nog eentwien nodig hadde voor de gordijnen open en toe te draaien. Het ware een verpletterende verantwoordelijkheid, gelijk dat menere Alpain het zegde, van den doek op rustige wijze een opendraainge te laten geworden. Zonder snokken, dat hij bedoelde. In het begin ware het niet gemakkelijk maar een oefeninge baart dikkels een kunst waardore dat Mariette het nu vreende gelijkmatig kan doen schuiven.

Het stuk zelve trekt op niemendalle dewelke ook Gusta Steveniers, de kuisvrouwe van de schouwburg, ware opgevallen waardore dat ze zodoende ook zeide dat het niet voor het één of het ander ware maar dat het stuk een schete in een netzak betrefte maar menere Urbain zeide dat wij daar niemendalle van verstonden, van experimenteel theater. Hij peinst verzekers van ons mede door zijn intellectuele parlé de mond een snoeringe te kunnen laten geworden maar het zal aan zijn geleerd gat zijn want we zeggen wij alsan fijn ons gedacht. Binst dat ik niet moet draaien mag Mariette haar op een stoel zetten in de koeliesen met een tasse kaffie dewelke wel een keer geestig is maar het dient gezegd dat den theater tevens bezaaid is met minder fraaie momenten in het bijzonder als de acteurs van hun tak beginnen maken tegen menere urbain vanwege betwistingen aangaande de diepere belevinge van de rolle in kwestie. Stongsje Devaddere, die een treurwilge moet uitbeelden in het stuk, kreeg tegen zijn voeten van menere Urbain alsdat het gelijk een struike ware dat hij uitbeelde dewelke bij Stongsje in een ferm verkeerd keelgat ware geschoten. En azzo is het antijden een keer spel en miserie in den theater. Maar het is vaneigens niet allemale kommer en kwel want zaterdag is het tongs alreeds premiere en gaat Mariette naar Xantippe voor haar haar te doen vanwege dat menere Alpain gezeid heeft dat ik mede in de begroetinge mag fungeren op het einde van het stuk.

Voilà sè, en azzo is iedereen weer op d'hoogte van de leegten in Mariette haar bestaan. Ik wille nog een keer temeer een uitdrukkelijke bedankinge laten geworden ten aanzien van de mensen die op mijn bolle duwen in de fel bevochten lijste van de blog40 alsdat mariette bijkans op een 5e plekke staat. Hou moed en versaag nimmer, vrienden en vijanden van de boek van Mariette. God zal het u verlonen!  

14:32 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

17-01-07

Mariette zwaar in de miserie vanwege kalle van het jaar

Mariette ware er vaneigens niet mede gediend maar ze wierde verleden weke uitgeropen als kalle van het jaar in de populariteitspoll van de missiekring dewelke elk jaar worde georganiseerd. Zoals intern vermeld in de reglementeringe van de poll is de stemminge anoniem vanwaar Mariette niet koste achterhalen van wie achter de negatieve zettinge in de poll zate. Mijn vermoedenisse gaat uit naar Valère Servranckx wiens draai aan het rad door Mariette nietig wierde verklaard vanwege dat hij het wiel via een mouvement van zijn elleboge hadde doen stoppen en wel op de hoofdprijs dewelke hier een GSM betroffe. Bij de Servranckxen zijn ze met negenen en het ware best mogelijk dat Valère zijn broers en zusters heeft opgekotterd voor mij op een stemme van kalle van het jaar te trakteren.

Het moge hier dan al een luchtige frivolariteit betreffen, van azzo een poll te organiseren, desalnietemin ware Mariette er ferm van aangedaan door de welke ze tevens ook geen goeste meer hadde van op haar boek te schrijven. De fans van Mariette gaan dus een brokke geduld moeten hebben tot Mariette were een beetje op haar positieven is vanwege dezen paatselijke tegenslag. Want ook al betreft het hier een frivolariteit, het is Mariette tevens ook opgevallen dat de mensen haar toch een brokke scheef bekijken achter de messe dewelke ook niet rare is als een mens verkozen wordt tot kalle van het jaar. Daar ik van Fons op weinig steun moge rekenen zoude Mariette graag een paar bemoedigende meningen krijgen van haar lezers.

20:11 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

06-01-07

van het gat in het hoofd van de paster van de top van de boom

Het ware de aandachtige lezer van de boek van Mariette misschiens alreeds opgevallen dat Mariette al een endeke niet meer op haar boek schreve maar het is waarom het niet alsan gemakkelijk is vanwege dat we soms zonder elentriek vallen als Fons aan 't werken is in de boeie. Vandaar dat er verzekers een keer een elektrieker zal moeten komen kijken want azzo gaat dat algelijk niet. Fons zeide dat hij het zelve gink arrangeren zeggende, Mariette, zeide Fons, ik zal dat zelve wel een oplossinge laten geworden van dien elentriek. Maar het waren geloosde woorden want 't is nog alsan niet vermaakt en toch reeds een weke geleen dat Fons het zeide.

Alsook de schoonzone van Cyriel Scheurckens (een A3 elentrieker) dede een belofte aan Mariette aan de kassa van de gazettewinkel tijdens dat ik ervan klapte tegen Manse Hennepot dat hij tevens beloofde van een keer te komen kijken maar we hebben hem ook nog niet gezien dewelke Fons een uitsprake ontlokte waarvan dat ik bijkans achterover stuikte zijnde dat hij zeide, als een mens het ook allemale niet zelve doet, zeide Fons, die er zelve al twee maanden aan van 't klappen was. Dienderhalve is Mariette haar geloof in de wetenschap en in den elentriek in het bijzonder ferme geschonden.

Ook vreende geschonden ware het hoofd van de paster die alhier ten onzent den top van de kersteboom vol op zijn sterre heeft gekregen binst dat hij een stuk taarte met een zatte kaffie aan het drinken ware in onzen livink. Hij ware hier gerocht betreffende de alreeds eerder besproken afwijkinge van de broere van Fons die op het punt staat met een neger onder de benaminge Dieudonné Stabilac in de oceaan te gaan. Hij konde niet anders want vanwege dat hij op geen vliegere durft gaan ze nu met het scheepwezen naar Oeganda proberen te geraken. Maar bon, de paster moste daar vaneigens een keer van klappen met Fons en het was er gelijk omme gedaan maar binst dat de paster zeide dat heel dien trouw nogal voor een buis gink zorgen in de parochie alhier buiste dien top van de boom te kloefe op de paster zijn kop. Het bloed spetterde aan ale kanten en hij hadde tons nog geen zakdoek bij hem, de paster, voor een eventuele eerste stelpinge van de bloedinge. Mariette heeft daar dan nog een handdoek op geleid maar het ware al geen avance want het moeste genaaid zijn en Fons dus met de Lada en de paster naar spoedgevalen alwaar het een spel is geweest tot 's nuchtens alvorens dat Fons were thuis ware. Mariette, zeide Fons, tongs dat hij thuis ware, Mariette zeide hij, een vrouwe kan mischiens indelijks bloeden maar een pasterlijke bloedinge is algelijk ook niet voor mede te lachen. Fons, zeide ik, kan Mariette u altemets met eentwadde van dienst zijn, want Fons was vreende bleek van wezen, waarop dat Fons zeide, Mariette zeide hij, schenkt mij een keer een Trippel, of neen, voegde hij er nog achter, schenkt er mij twee.

Achter een trippel of tiene hadde Fons dan were kleur vanwaar wij kunnen gewagen van eind goed al goed. Het is algelijk niet voor het één of het andere maar met venten heeft een mens alsan mizerie. Is het niet met Fons, 't is met de paster. Ik heb tongs ook nog vreende moeten kuisen voor al dat bloed weg te krigjen uit mijnen livink want er is nietend die moeilijker kuist dan een bloedinge waardat er enige uren zijn overgegaan. Ge kunt immers gaan peinzen dat Mariette niet in de mogelijkheid verkeerde voor te kuisen binst dat Fons weg ware naar de klinieke want ze zate zij vol spanninge te wachten tot dat Fons were thuis ware.

Mochte den elentriek hier helemale herstellende zijn geworden dan gaat Mariette weer een beetje meer op haar boek schrijven, besten lezer alhier. Verders gaat tevens mijn  dank uit naar de fansclubs van Mariette alsook naar de gewone lezers van de boek waarom dat elkeen Mariette blijft steunen in haar opmars in de BLOG40 in dewelke Mariette uw volle steun moet blijven vragen teneinde als dat het maar ware voor de vele boeken die nog voor Mariette staan in de lijste een counteringe te laten geworden in de vorm dat Mariette ze ineens zoude voorbijsteken. later meer hierover want Fons steekt zijn lintzage aan en ik zal hier algauwe weer prijs hebben. Als het beeld begint te beven is de boek van Mariette niet langer in leven.

02:57 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

01-01-07

Wensen van Fons en Mariette

Het ware voor Mariette tevens gemakkelijk door middels van de boek voor vandejare geen kerstkaarten en nieuwjaarsverwensingen te moeten verzenden met de post vanwege dat op de boek door alleman en tevens Jan een raadpleginge kan gedaan worden. Vandaar alhier onze gezamelijke wensen voor het nieuwe jaar.

 

(Mariette) Voor elkeen een schitterend jaar

(Fons) en een toupette voor dedeze zonder haar

(Mariette) eet voldoende zemels en graan

(Fons) zodat ge dagelijks lijk een rakette naar bachten kunt gaan

(Mariette) zijt geduldig en wilt niet tevele

(Fons) maar giet antijden een paar Trippels door uw kele

(Mariette) alsook voor eenieder dat we gezond mogen blijven

(Fons) en voor de vrouwen een orgasme en voor de venten een stijve

(Mariette) dit wensen u Fons en Mariette

(Fons) en dat die van mij nog lang mag lullen uit haar gerimpelde splette

 

Met tons vaneigens een buiginge van ons beiden. 

14:44 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |