25-01-07

Vanwege dat Mariette nu tevens werkt in het theater

Menere Martin heeft were indelijks zijn beste gedaan op de fansite van Mariette dewelke mij tevens een deugddoeninge dede geworden vanwege de feiten dat de titel van kalle nu heeltergans anders klinkt in Mariette haar gehoorschelpen. Met blij gemoed huppelt Mariette were door de straten en ook Fons merkte het want hij zeide, Mariette zeide Fons, u wangen blozen en tintelen van een eeuwigdurende jeugd, zeide hij. Fons kan soms vreende poëtiek uit een hoek komen om tongs direct erachter te vervallen in minder propere manieren want hij hadde zijn poëtrie nog niet helegangs gezeid en het ware reeds vandadde dat Fons mij pakte op de keukentafel van langst vanachter in de poepe!

Hij ware geschokt dat ik dreigde van deze gebeurtenisse op de boek te zetten in de vorm van een meninge daar hij zeide, Mariette zeide Fons, ge moet algelijk niet uit het bedde klappen maar ik zeide ook, Fons zeide ik, een tafel is geen bedde ook al ligt er een laken op voor te strijken. Het moge duidelijk zijn dat Mariette aan het strijken ware toen Fons haar dien draai van vanachters gave! Gelieve aan alle vrouwen van ook een keer te zeggen via een reactie dat het algelijk geen doen is, zo'n manieren. Waaroor een bedankinge van Mariette in de vorm van een buiginge.

Verwoedelijke lezers gaan ulder misschien afvragen waar ik zitte alsdat het zolange duurde alvorens mijn boek wierde bijgewerkt edoch er zijn alweder omstandigheden waardore dat Mariette minder met de boek kan bezig zijn dewelke zich situeren binnen de podiumkunsten dewelke Mariette momenteel beoefend op vrage van menere Urbain die nog eentwien nodig hadde voor de gordijnen open en toe te draaien. Het ware een verpletterende verantwoordelijkheid, gelijk dat menere Alpain het zegde, van den doek op rustige wijze een opendraainge te laten geworden. Zonder snokken, dat hij bedoelde. In het begin ware het niet gemakkelijk maar een oefeninge baart dikkels een kunst waardore dat Mariette het nu vreende gelijkmatig kan doen schuiven.

Het stuk zelve trekt op niemendalle dewelke ook Gusta Steveniers, de kuisvrouwe van de schouwburg, ware opgevallen waardore dat ze zodoende ook zeide dat het niet voor het één of het ander ware maar dat het stuk een schete in een netzak betrefte maar menere Urbain zeide dat wij daar niemendalle van verstonden, van experimenteel theater. Hij peinst verzekers van ons mede door zijn intellectuele parlé de mond een snoeringe te kunnen laten geworden maar het zal aan zijn geleerd gat zijn want we zeggen wij alsan fijn ons gedacht. Binst dat ik niet moet draaien mag Mariette haar op een stoel zetten in de koeliesen met een tasse kaffie dewelke wel een keer geestig is maar het dient gezegd dat den theater tevens bezaaid is met minder fraaie momenten in het bijzonder als de acteurs van hun tak beginnen maken tegen menere urbain vanwege betwistingen aangaande de diepere belevinge van de rolle in kwestie. Stongsje Devaddere, die een treurwilge moet uitbeelden in het stuk, kreeg tegen zijn voeten van menere Urbain alsdat het gelijk een struike ware dat hij uitbeelde dewelke bij Stongsje in een ferm verkeerd keelgat ware geschoten. En azzo is het antijden een keer spel en miserie in den theater. Maar het is vaneigens niet allemale kommer en kwel want zaterdag is het tongs alreeds premiere en gaat Mariette naar Xantippe voor haar haar te doen vanwege dat menere Alpain gezeid heeft dat ik mede in de begroetinge mag fungeren op het einde van het stuk.

Voilà sè, en azzo is iedereen weer op d'hoogte van de leegten in Mariette haar bestaan. Ik wille nog een keer temeer een uitdrukkelijke bedankinge laten geworden ten aanzien van de mensen die op mijn bolle duwen in de fel bevochten lijste van de blog40 alsdat mariette bijkans op een 5e plekke staat. Hou moed en versaag nimmer, vrienden en vijanden van de boek van Mariette. God zal het u verlonen!  

14:32 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

Commentaren

Awel sé, ik geef je gelijk Mariette, dat past niet op de strijktafel, Fons moet zijn manieren houden en wachten tot de strijk gedaan is of hij zou zijn verrumpeld hemd zo kunnen aandoen.

Wasmedanu ?

En dat theater ? Die treurwilg ? Die kende toch tenminste zijnen tekst van buiten ? Anders zou ik ook nogal opspelen peizek.

;-)

Gepost door: ms | 25-01-07

Blijf achter uw gordijn!
Mariette,

wil je aub na afloop van de voorstelling achter uw gordijn blijven? Ik heb namelijk kaartjes gekocht en zou graag na afloop applaudiseren voor de topacteurs en niet voor een derderangsacteurtje. U begrijpt mij wel.

Uw genegen,
Meester Wim

Gepost door: Meester Wim | 25-01-07

D'hoofdrollu Mo mèèstur Wim toch verstoj gie nie da Mariettu
d'hoofdrollu et. At dun doek nie open goat is tur nieks tu zien !!!!

Gepost door: mcle0409 | 25-01-07

tinkmie da meester wim toch wel nen groten hekel èt tegen mariette. Mariette mag tenminste nog de doek opendoene en lik da mcleo zegt da es vrji belangrik of ge goa nietn ziene.
Wuk da de fons betreft nen aanval in de rugge (poepe in da geval) es, vergeeft mi de woordspelinge, ACHTERbaks.

huppe nog 52 stemmen te goane en mariette duikt den top 5 binnen. ton zin we vertrokken voor den absolute top.

de groensels an iederjin en bluvn stemmen!!!

Gepost door: skoeri | 26-01-07

kzien kwoad echt kwoad Mo Mariette toch oe ku ju mu da toch andoen ???

Gepost door: mcle0409 | 28-01-07

vrouwelikke reacje Ewel Mariette ‘ kwiste nog nieten van uwen ten boekstellinge. Moar miene vent kwam doarmee thuus. Zeid ie mie “k zoate doar juste in cafe den Vespa en ‘k hoorde doar van Fons hoe dat ie zijn Mariette gepakt oat binsten den striek. En alzoa vertelde uwen Fons oak dat zijn Mariette dat ollemolle ter boeke zet woar dat iederjin dat keunt leezn. Vaneigens ware ‘k ik vrji inde curieus en alzoa ontdekte ik nu oak dezen ten boek stellinge. Ken ik vaneigens jirst de latsten brief van uwen ten boekstellinge geleezn waar den achterwoartsen aanval van uwen Fons ter lezinge stoat. ‘k Goan mie tons ne kjir serieus bezig houdn om oak de reste te leezn. Vandoar dus mien reactie. Wel Mariette da maneuvre van uwen Fons van binsten den striek gink bie mie gjin woar zin zulle. Ie gink em doar van mie mien striekiezre teegn zienne tabernoakle kriegen en oalst bie gie een stoamstriekiezer es gink ik nog n bitje stoam biegeven oak ze. Ie gink wel weten in wukken toren de klokn hangn. Ziin mie da wel maniern zeg. Tes wel dat uldre ne pastre dan niet weet. Tes wel dat hier nie was. Want ziin van mie nog striekiezers dakkei p de stove moete zetn. En om te stoamen moet ik jist de waste ne kjir dampen. Azoa jist ne kjir nat spittn. Ge kent da wel nji.? Dat es nog n erfenisse van mienne vents overgroatoeders. Miene vent dat es Wiestn van Tryphons van Mielke van de smesse. Vandoar die iezers. En olzoa ken ik u intusschen oak . Miene Wiestn klapte nu en tons ne kjir van uldre ols nem bie Fons gezeetn oat in de Vespa. moar ‘k peinsde ‘k ik noait ip gie. We moetn wiedre nie zoaverre van mekoars weunen. En ken ik je intiede nog zien passeern met junne specioalen velo en voarzekers ol in de Vespa oak. Moar ik goan nie zoavele mee met Wiestn.
‘K hoare ‘k ik dat Wiestn en Fons geirne nen tripple drinkn. En Fons zoude ne geirne ne kjir bitje zworte scholeproat uutgoan. Vandoar misschiene ziinne almettekjirsen aandrang
Nu Mariette, moest da nu ziin dajje gie deur die affaire getraumaterotiseerd zou ziin meugdje gie mie doar olszan komn over klapn. Ge zou der mischiene ne kjir deugd van ein. Misschiene zien ik u met die ipvoeringe van da tonjilstik woar dajje de gordienen meugd open en toedroaien. We keun der achtre die gordienen van klapn.
Nu we goant wel zien.
Anders zien ik da je gie ip diene ten boekstellinge hiere nog n bitje nen aanhang eit zeg. Ken wiste dus nie da iederjin hier oak kostte stemn. Ewel ze kgoan ik da van nu voars oak doen ze. Ge meug gie vrji inde ip miene steun reeknen.
Allez Mariette, Hopeliks zii je gie ol n bitje bekomn. Houd je goed en hopeliks meugen we ier algauwe were wat schoondre nieuws vindn. De allerbeste groeten van
Lizoatje van Soiten Kloefkappers van an de meulne

Gepost door: lizoatje van soiten kloefkappers van an de meulne | 28-01-07

Beste Mariette,
Ge moogt het mij niet kwalijk nemen dat ik dat hier zo bruut zeg, maar het u achterwaarts benaderen door uw man en echtgenoot getuigt toch ook van een zekere liefde. Het moet toch zijn dat hij niet met zijn poten van u kan afblijven en voor een vrouw moet dat toch een goed gevoel geven. Dat ge niet kunt gemist worden, bedoel ik. Moest hij géén interesse meer tonen, dán, ja dán zoude ik mij zorgen beginnen maken.
Nu, dat hij u te grazen heeft genomen binst dat ge aan het strijken waart, dat was misschiens wel een ongelukkig moment. Kwestie van ongewild uit te schieten met uwe strijkbout, bedoel ik, en azzo een lelijke brandinge in het beddegoed te laten geworden.
Ik ga er mij verder niet mee moeien, want het blijft een delicate kwestie. Wanneer mag het en wanneer moet het en hoe dringend is dat allemaal? Over al die dingen kunt ge lang en uitgebreid palaveren.
Tot hier en niet verder.
Voorder van de reste ben ik de stllige meninge toegedaan dat Meester Wim een flink pak voor zijn al dan niet gestreken broek verdient.
Uw,
Drs. Johan Arendt Happolati

Gepost door: Drs. Johan Arendt Happolati | 29-01-07

We zijn er bijna !!! Maar nog niet helemaal en ik moet nog 10u wachten om nog eens te stemmen
Daniël vertaler in opdracht

Gepost door: mcle0409 | 01-02-07

proficiat met uw 5de plekke in den blog 40 nji mariette. ge stoat nu ol 3 punten vworn de 6den. We èn nog een gjil endeke te goan noar de 4de plekke moar met tid en boterhammen goan we der wel geroakn.

Gepost door: skoeri | 01-02-07

weerzien t is alsdat ik hier niet meer kon reageren omdat uw spamcode voor mij niet meer zichtbaar was, dat ik hier niet meer gereageerd heb...
na een mailwisseling met uw provider, kan ik de code's weer zien, vandaar ons weerzien.
t lijkt mij echter het beste, om op uw keukentafel avonturen maar niet achterin te gaan...
uw gewebkijk.

Gepost door: gewebkijk | 04-02-07

Ewel ?? 't is mo vo te zeggun dak nog twi dagun geduld en mo ton ist gedoan wi !!!

Gepost door: mcle0409 | 19-02-07

Z zijn nog met de verlengingen van dat toneelstuk bezig peizek.

;-)

Gepost door: ms | 20-02-07

Dementeren is niet leuk Mariette en Fons toch. 't Is toch nie meugelik daj giender junder eigen verjoardag van dun weblog vergetun ziet ???

Gepost door: mcle0409 | 21-02-07

ze zin were ontvoerd zeker?? alé gow mariette den verjoardag vergeten kan ni nji!! tewoare daje vaneigenst ziek zijt. twoare topen dawe olgowwe were ip de hoogte gehouden zin van ulder avonturen!!!

Gepost door: skoeri | 22-02-07

Wuk skildre de? Ewel Mariette? Wuk es dre goande de? Zijje nie goed of n twadde? Men wiedre u toch nietn misdoan zekers? Of zijje nog olsan nie bekomn van diene achterwoartsen stoat van Fons.
Nu, ols dadde hier niet te gauwe veranderd peize k ik da tons uw stemmingen hier wok zjirre goan verachtern. Tes gin woar zekers dajje u nu goat loaten goane? En dadde juste ip 't noazen van toppunt van u carrierenisse. Gow zeg loat nu olliek gauwe ne kjir n twadde weetn nji. Allez de complimentn van mie en minne Wiestn.

Gepost door: lizoatje van soiten kloefkappers van an de meulne | 24-02-07

urbain alpain die meneer alpain , maakt er nu wel een potje van zeg..
ons mariette meekapen naar het theater, en ons laten zitten met het gemis, plaats dat hij de fons ook eens een paar keer dat doek laat ophalen, dan kunnen wij tenminste weer eens een stukje van mariette verwachten..! meneer alpain, doe er wat aan..!

Gepost door: gewebkijk | 24-02-07

De commentaren zijn gesloten.