16-09-06

Van de trouwfeeste in Wetteren

Mariette zal vandaag dus geen meninge in de boek kunnen zetten vanwege dat ze zij en Fons naar Wetteren moeten voor een trouw van de jongsten van de dochter van haar zuster dewelke het Gerda is die getrouwd is met Roger. Alsook dat haar jongsten Vincent is genaamd en dat hij trouwt met een meiske van Wetteren en dat Fons ook zeide hoe dat hij van den eerste keer niet in 't buitenland trouwt, zeide Fons die met een eksteroge aan zijn teen zit. Wetteren ligt toch algauwe nog over Gent en we zijn wij niet gewend van zoverre te rijden met de lada als dat Fons ook zegt dat het ambetant gaat zijn in kwestie van den drank.

Morgen gaat Mariette dan een meninge geven op haar boek vanwege de trouwfeeste.

Ik wille met aandrang een diepliggende bedankinge laten geworden voor de mensen die op mijn bolle van de Blog40 hebben geduwd wardore dat ik één plaatse omhoge ben geschoten in de hitlijste van de boeken op tinternet.

En nu moet Mariette eerst naar Xantippe voor haar couffure. U leest de verslaggevinge alreeds morgen in de boek.

13:14 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

09-09-06

Van de nieuwe zate van Fons en dat menere Hervé gelijl alsan niet te goed is

Alsdat er vreende geklapt wordt in de strate vanwege dat Virginie, de dochter van Gerarda Baetens en Miel van Coppens, in verwachtige is van een Pakistaan die verblijvende ware in het gesloten asielcentrum en wiens name mij hier ontsnapt vanwege dat het geen gewone name is. De grote vrage die de plaatselijke gemeenschap in stellinge brengt is mede de vrage hoe dat dien Pakistaan azzo maar op Virginie konde geraken rekening houdende met zijn gesloten verblijvinge alhier. Fons zeide dat het ook niet moeilijk ware want dat Virginie de name heeft van vreende toegankelijk te zijn. Het grote probleem in deze bleek de ontkenninge van de Pakistaan en dat hij zich tevens geen DNA test wilde laten geworden. Gerarda zeide dat het algelijk eentwadde ware want dat Virginie met een inzinkinge zate vanwege haar afgeschoten blomme maar Fons zeide ook dat die blomme verzekers al vreende versleten ware want dat het algemeen geweten is in café Vespa dat Virginie haar bijname de matrasse van de parochie is. We gaan moeten afwachten wafferen kleur dat den boorlink draagt voor te weten hoe en wadde.

Fons heeft een andere zate gekocht voor zijn velo met een uitsparinge op de plekke waarop hij moet zitten mede vanwege de bescherminge van zijn gat waardore dat er geen wrijvinge meer is aan zijn dermen als hij met de velo rijd. Fons zeide dat het wel gemakkelijk is maar dat het tevens vreende kan trekken aan zijn konte met dat gat. Als het vreende waait doet Fons nu een dubbele onderbroek aan. Toen hij zich voor de eerste keer met zijn vernieuwd rijwiel meldde in café Vespa ware er al vandeneerste keer vele geïnteresseerden die een vrage lanceerden over de herkomst van de zate dewelke Fons dede vermoeden dat er tevens andere vaste stamgasten de eerste vermoedens van speen geware waren.

Het idee van de bundelinge van de gedichten van Mariette is naar een latere datum verschoven vanwege dat er geen één uitgeverije interesse hadde voor de poëmen uit te geven. Dat ware wel een slag in mijn aangezichte alsook een bewijs dat de uitgeverijen er niet vele van kennen waardore dat de gedachte groeide van een uitgifte in eigen beheersel. Fons zeide dat het verzekers ware vanwege dat er niet genoeg vuile manieren in mijn gedichten zitten en dat seks nog het enige is dat verkoopt, aldus Fons. Aldus is Mariette bezig met een paar poëmen waarin de seksualiteiten centraal een bestaansrecht vinden. Het is echter niet gemakkelijk want preute rijmt dan wel op leute maar het blijft vreende moeilijk om diepe te gaan op dat vlak voor een vrouwe die al bijkans meer dan drie jaar droge staat mede door het feit dat Fons niet wil weten van de hulpe van viagrarische medicatie. Ik noeme Fons niet voor nietend al jaren 'het stil ende'.

Ondertussen is ook de eerste jaarvergadering van de missiekring dore gegaan. Er was vreende slecht nieuws betreffende dat Magda van Tjenne (de voorzitster) een vermeldinge dede dat Vivianne van 't rad (altijd prijs) haar ontslag hadde gegeven vanwege een verwikkelinge aan haar schildkliere. Voor de moment zijn we op zoek naar een nieuwe beheerder voor het rad maar het is niet simpel daar ge èn de draaiing èn de puntentellinge in het oge moet houden en dat het weinigen gegeven is van dat azzo maar te kunnen. Hildegarde Berckmans ware kandidate maar het bleek dat ze maar koste tellen tot aan tiene en er zijn vierentwintig vakskes aan het rad. Grote mizerie!

Tevens ware er ook vandeweke raar nieuws. Het betrefte Cindy die belde voor te zeggen dat ze getrouwd ware voor de wet met menere Hervé en dat hij gelijk alsan niet te goed is, de laatste tijd. Ze zeide tevens dat het een kwestie van tijd is alvorens dat menere Hervé zijn pijpe uitblaast en dat het dientengevolge ook een kwestie van tijd is eer ze smoorrijke zal zijn want dat het erfenisse betreft van ettelijke miljoenen. Ik vonde dat geen rezongs maar Fons zeide ook dat ge daaraan konde zien wat er van kwame als ge teveel aan de viagrarische middels zate.

Verders is er van z'n eigens tevens ook de stand van Mariette haar boek in de blog40. De boek staat momenteel op de tiende plekke met ochere veels te weinig stemmen voor zovele kwaliteit. De planninge is dan ook voor alweder een oproepinge te laten geworden voor op Mariette te stemmen.

 

WEET DERHALVE BESTE MENSEN

DAT MIJN HERTE

VAN BLIJDSCHAP STUWT

ALS GE OP MARIETTE

HAAR BOLLEKE DUWT

12:11 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

02-09-06

Van het leven van Mariette zoals het afgelopen weke ware

Vanwegens de vervalsinge in aangevinge van de gestolen sjakosse loop ik al een paar dagen op mijn ongemak. De laatste drie dagen heb ik dientengevolge alweder mijn toevluchting moeten zoeken in de dracht van mijn steunkousen. Ik peinze dat Fons heel die historie overals vertelt op café dewelke handeling van Fons een bijdrage laat geworden aan de feiten dat heel de gemeente er nu bijkans van weet. Alsmede verzekers ook de politie zelve want sinds kort wordt de telefong van Fons en Mariette afgetapt dewelke ik hore door een vreende tuutinge (als dat het hier een luiden tuuuuut betreft gelijk dat ze zeggen) aan het begin van de verbindinge met het gekozen nummer dat ik draaie. Fons zegt dat het zich voordoet omdat we sinds korten tijd overgeschakelt zijn van Belgacom naar Telenet voor de telefong dewelke geschiedde omdat het goedkoper is, gelijk dat ze zegden van Telenet. Al bij al hangt er een benauwdheid bij Mariette betreffende een eventuele tijdelijke berovinge van haar vrijheid en dat ze naar het prisong zoude moeten.

Vrijdag ware het hier een hele cirque in de strate vanwege dat het schole were begost ware. Vele kinders uit de gebuurte liepen zienbaar gebukt onder vreende vele angsten voor were naar de schole te gaan die zich hier een strate verder bevind en wel bijkans achter den hoek in de Katerinastrate nevens de kerke. Fons vroege zich af hoe het mogelijk ware want dat het den schoonste tijd van hun leven is maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge zoude voor minder benauwd zijn als ge naar de schole moet waar meester Wim lesse geeft alsook dat diene piekezot op den eersten schooldag surveillance hadde op de speelplekke waardore dat de kinders van z'n eigens al vandeneerstekeer een vreende degout opdoen van de schole.

Het laatste nieuws uit de strate is wel dat Willy Desnuyvere en Lea Dekmyn under een nieuwe voiture hebben gekocht als dat het een wit voertuig van het merk KIA betreft dewelke bijkans nietend kost maar dat ge dan ook ware voor u geld hebt. Een brokke een wit product, gelijk dat Fons zeide. Lea ware zodanig preus met de nieuwe voiture dat wij gelijk stront waren in haar ogen vanwege dat wij met een oude Lada rijden. Maar overmoedigheid is schadelijk want zo geschiedde dat Willy de KIA parkeerde en dat hij zijn deure toesmete maar dat het een zodanige buis gaf dat heel zijn vorenste gardeboe op strate lage. Heel de strate begoste te lachen want er was een hoop volk in actie daar het juist verzetten van kant ware in de strate. Lea die aanvankelijk in haar deure met vreende vele gesten had staan kijken gelijk dat het een Mercedes ware die Willy verzette wiere zo rood als een kreefte en koste niet rap genoeg binnen zijn. Het zal haar leren, de hautaine grasgeite!

Het medische nieuws van deze weke komt vaneigens van Fons zijn gat. Fons zijn derms zijn vele verbeterd en stevenen af op algehele genezinge. De specialist zegde dat hij een ijzeren gesteltenisse heeft en dat hij voorzekers 100 jaar gaat worden. Ik ben ik daar wel mee, moete 'k ik daar nog 20 jaar mee leven! Maar het ware voor Fons tevens ook een geruststellinge als dat hij 100 jaar gink worden want hij drinkt en smoort nu nog geweldiger dan tevoren. Van wat wij dat allemaal gaan blijven betalen is mij dikwijls een raadsel maar Fons zegde, Mariette zegde hij, hoe dat gij algelijk geen bundel uitgeeft met gedichten, gelijk dat ge gij kunt dichten.

Het is nu niet voor te stoefen maar het is in wezen daadwerkelijk een feit dat de mensen mijn gedichten vreende apprecieren en ik vond dat eigenlijk nog geen slecht gedacht van Fons. Als ge een bundel in uitgave hebt dan moet dat verzekers een ferme bevorderinge van u inkomsten zijn. Edoch, menere Urbain van neffens de deure raadde mij een publicatie af omdat hij zeide dat mijn bundels wortel gingen schieten op mijn zolder omdat poezie heden ten dage niet meer verkoopt. Ik heb dan ook nog een keer getelefoneerd met menere Hugo Claus voor bijkomende inlichtingen maar zijn nummer dewelke ik hadde aangetroffen in een brochure van 1957 was veranderd. Ge hebt gij mensen die alle stappen van nummer veranderen, zeide Fons.

Alsmede tevens ook nog eens een extra meninge ter besprekinge vandage. In de vele reacties op mijn boek maken vele mensen zich zorgen aangaande mijn plaatsinge in de Blog40. Ik ga inderdaad maar vreende trage naar omhoge binst dat ik toch beter verdiene. Ziet mij daar staan op die tiende plekke! Het moge van een duidelijkheid getuigen dat er meer op Mariette gestemd zal moeten worden. Het is echter allemale niet gemakkelijk alsmede dat ge de lezers van de boek niet kunt forceren van te stemmen, dat Fons zeide. Ik blijve dus aangewezen op mijn momenteel nog beperkte schare fans die verzekers dan nog van tijd vergeten van te stemmen. Ik wille de mensen die er toch iedere dag aan peinzen voor te stemmen indelijks bedanken want ik zoude verzekers zelve ook azzo zijn dat ik daar niet alle dagen zoude op peinzen maar ik wille volgaarne alhier een bevestiging laten geworden van een ultieme oproep:

 

MENSEN, DOE EEN INSPANNINGE

ZET EEN DAGELIJKSE STEMME

VOOR MARIETTE IN U PLANNINGE

 

12:16 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |