31-05-06

Van de verzettinge van de plekke van Fons

De laatste tijd hadden wij een enorme storing op de radio in de keuken dewelke voor bolaordig te worden was. Na het onderzoek van het apparaat viel het geweldig op dat het alle keren was als Fons zich op zijn plaatse bevonde aan de keukentafel dat het toestel ter ontvanginge van muziek rare begoste te doen. Het moeste dus zekers te maken hebben met Fons maar wadde en dat wij alzo voor een raadsel stonden.

Edoch daar kwam gisteren de oplossinge aangewaaid vanuit een onverwachte richtinge. Wat ware er gebeurd: Fons had alweder zijn plaatse ingepakt doch er verwierde dit keer geen storinge nog geruis vanwege het toestel. De mystiek ware daardoor te snijden alsmede dat er een spanninge hink. Ik zeide, Fons zeide ik, ge moet nu luisteren, hij speelt zonder storinge waarop Fons stijf luide vraagde, WADDE MARIETTE? Ik zeide, Fons zeide ik, ge moet algelijk azzo niet roepen ik ben algelijk niet doof. Maar Fons greep alweder naast mijn woorden en dede teken dat hij mij niet verstonde. Ik kijk in zijn ore en jawel, zijn gehorappareiltje ontbrak vanwege dat het nog neffenst zijn bedde ligt vanwege dat hij dat 's nachts nooit aandoet omdat wij 's nachts toch niet gewend zijn van te klappen tegen elkanders. Ik dede teken naar mijn ore en dan naar Fons zijn ore en dan ook teken naar den plafond hiermede de slaapkamer aanduidend. Fons tast naar zijn ore en zegt GODVERDOMME, zeide hij weer stijf luide, IK HEM MIJN APPAREIL BOVEN LATEN LIGGEN MARIETTE!

Fons sluffert naar boven achter zijn appareil. Ik zegge nog Fons, zegde ik, heft u pekkels van de vloer want ge gaat schreven maken op het laminaat, maar hij hadde mij alweder niet verstaan. Tien minuten later is hij daar were en betrede hij het keukentje en zette zich terplaatse nere en in ene keer begint de radio weer lelijk te doen en storinge te geven dat het geen doen was. Mijn frank valde direct en ik zeide Fons, zeide ik, zet u een keer elders. Fons verzet zich en gedaan met de storinge. Het was dus waarom dat zijn hoorapparaat een verkeerde signalisatie gave aan de radio dat de uitzendinge azzo verstoorde.

Fons moeste zich dus verzetten van vaste plaatse en jij was daar niet mee gediend want hij zit gaarne op zijn plaatse maar ik zeide ook, Fons zeide ik, 't is 't één of 't ander, ofwal storinge ofwel u verzetten waarop Fons zeide dat ik tongs toch evengoed de radio koste verzetten maar ik zeide ook dat zulks niet gink vanwege dat de broodrooster en de microgolf aan den andere kant van het aanrechte stonden. Ik had algelijk geen goeste van heel mijn keuken te vebouwen omdat hij gink kunnen blijven zitten waar dat hij gewend was van zitten.

Fons zit nu aan de kant van de keukenkasse en ik zitte nu met mijn rugge naar de chaufage en azzo speelt diene radio weer gelijk nieuwe. Een kleine stap voor Fons edoch een grote stap voor de radiologie en d'uitzendinge in 't bijzonder. De vrage blijft van eigenst hoe dat dat komt dat dienen appareil jaren niet gestoord hebbe en nu ineens wel. Dat zal het electronisch onderzoek moeten uitwijzen dewelke Fons zijn appareil morgen ondergaat bij den electrozaak aan het perretje. Ik ben ook een keer benieuwd.

Van de adoptie van het negerkindeke nog alsan geen nieuws en dat zuster Verplancke ook zegt dat dat een ende kan duren eer dat dat in orde komt van zo'n adoptie omdat het vooronderzoek moet aantogen dat de adoptieouder in kwestie geschikt is oor het kind op te voeden gelijk dat 't zijn moet. Ze zal zij zeker azzo een schete gaan laten in dat vooronderzoek, heel Fiene Volleghems! Afin, later hierover meer van zodra er nieuws is van de kwestie.

 

MARIETTE BEDANKT DE MENSEN

DIE HAAR HUN STEMME WENSEN

IK MAKE HIER GUL RECLAME

VOOR DAT GE ZOUDE DUWEN OP MIJN NAME

 

Mariette aan de wasdraad alsmede zichtbaar Fons zijn ondergoed.

Foto: John Waller

15:26 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

27-05-06

van de gevolgen van het kwakkelwere ook voor de boeie

Maar is dat algelijk een kwakkelwere. Het is verdimme bijkans 't ende van mei en we hebben practisch nog geen zunne gezien. Fons zijn lochting marcheert aan geen kanten en 't bloemperk trekt op niemendalle. 't Waait al omverre dat er is en mijn buskussen zijn uit 't perk geslegen van de storm van vannacht. Alsook was er Fons die vandenochtend zage dat er twee ruiten in de boeie zijn gebroken en dat 't jammer ware want 't waren nog maar nieuwe dat hij gestoken hadde in halverwege april. Alzo gink Fons vandenuchtend vroeg naar glazenmaker Putaert voor twee nieuwe ruiten en 't koste stukken van mensen zijnde 300 euro wat nere komt in den ouden munt aan zesduizend galetten de ruit. (Fons zit het hier juiste te calculeren op de rekenmachine van bij de nafte (Fina) en geheel op energie van de zunne werkend en dat een mens hem afvraagt hoe dat dat spel nog werkt want 't er is geen zunne.)

En dan nu tevens 't grote nieuws van in de strate als dat Fiene Volleghems een Congoleestje ter adoptie heeft aangevraagd en dat heel de strate daarvan verschoten hadde. Dat is te gierig dat ze haar neuze snuit en dat gaat tongs een negertje adopteren. Seffens heeft dat kind minder eten hier dan in Congo (als dat Fiene gekend is voor een been voor den hond te vragen bij beenhouwer Tjonck alsook geweten dat ze geen hond heeft en dat beenhouwer Tjonck dan een keer scheef vanachter zijn toog kijkt). Azzo vroege ze ook tegen Magda als dat niet zou mogelijk zijn voor kledije te verwerven via de missiekring maar Magda zeide ook dat de kledije van de missienaaikring juiste maar genaaid werde ter verzendinge naar de negertjes in de nederzettingen van de vele missiezusters aldaar aan het werk. Verder nieuws over deze affaire gaat zekers nog het daglicht zien en wordt tevens alhier op de boek gezet zodat iedereen het gaat kunnen volgen. Het brachte in alle geval een zware choque tewege albij de mensen hier dat een alleenstaande weve van 63 zichzelve nog een kind ter adoptie liete geworden. Edoch vraagde de paster van niet te oordelen alvorens de affaires duidelijker werden betreffende de zaak.

Fons krege vandennuchtend ook een telefong in het Frans van de regie der luchtwegen voor te vragen hoe dat het met zijn astma ware maar tongs kwam het uit dat het Planchez ware die kluchtig wilde doen. En lachen danze deden aan dien telefong. 't Kwam ter uiteindelijk op nere dat Planchez wilde dat Fons vandenavond meegaat voor te gaan biljaarden maar Fons zeide ook dat hij eerst gink kijken hoeverre dat hij geraakte met die twee nieuwe ruiten in de boeie. En ik peinsde nog in mijn eigen, tjiens peinsde ik, wat gaan we nu krijgen, Fons worde nog verstandig op zijn ouden dag maar van 't moment dat ik in 't achterkeukentje ware hoorde ik Fons zeggen dat hij van z'n eigens meeginks maar dat hij daarjuiste niet koste zeggen wat hij wilde want dat Mariette stonde te luisteren, zeide hij. De totetrekker. Ik ga dus were allene zijn vandenavond. Nu, 'k peinze van een keer in de zomercatalogus te kijken van de trois suisses want 'k zitte bijkans door mijn soutiens.

Bon, ik ben uitverteld voor vandage. Seffens 't kieken opzetten want ik ga vol au vent maken. Levende vers is dat nogal wat anders dan dienen brol van in de winkels. Ik ben gekend voor de kwaliteit van mijnen vol au vent. Als 't eens past ga ik hier eens 't recept bekend maken voor de bredere lage van de bevolkinge die het ook een keer wil proberen.

Verders wens ik iedereen een aangenaam weekende en wil ik gaarne alweder een oproep doen om voor mariette te stemmen op de blog 40.

17:24 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

25-05-06

Zaligen Hoogdag

Ik wens hier eerstens iedereen een zaligen kerkelijken hoogdag te wensen aslook te herinneren aan het wonder der ter hemelvaardinge van ons Here. Wat houdt dat tegenwoordig nog in van een keer op te stijgen, zeide Fons omdat hij geen goesting hadde om ter kerke te gaan vanwege dat hij liever pinten zit te drinken in De Vespa. Maar ik zeide ik ook, Fons zeide ik, die nu naar geen kerke gaat komt noois in den hemel. En Fons mag dan al een brede muile hebben, au fond is dat gelijk een kind als 't op d'helle aankomt. Hij heeft nog noois tegen geen warmte gekund (alsan onder diene paraplu op dat strand) en heeft daardore een indelijkse benauwdheid voor d'helle.

Wij dus t'hope naar de messe van ten tienen vandemorgen alwaar het alweder gelijk een modeshow was mede dat madam Verplancke in 't nieuw stonde vanwege een pelsen frak van bij De Vuyst van verzekers meer dan 4000 euro dat ge het mochte weten. En wegge were dat ze wareerde op het kerkeplein met haar hoofd azzo helegans in de lucht gelijk dat ze wilde zeggen hebt gulder mij allemale gezien. Fons zeide dat het gelijk een ontsnapt everzwijn was daarmee doelende op madam Verplancke haar gebit waarvan de snijtanden een brokke gekruld over haar lippen groeien en dat ze ook een vreende platte neuze heeft. 't Is d'enige in 't CMBV die genen bril kan dragen omdat hij er alsang afsliert. Ik zeide ook, Fons zeide ik, ze mag dan al geweldig veel wind in haar broek hebben, zulks geeft ons niet het recht om haar uiterlijk aan een bekritiseringe te onderwerpen. Ze heeft zij ook haar eigen niet gemaakt, zeide ik nog.

Het was een schone vieringe die opgeluisterd werde door het kinderkoor van de parochie onder leidinge van Willy Kroos, een jonkheid van 42 die zo scheel kijkt als een zak marbels. Lincy  Kleppe, de dochter van Mieltje Kleppe vande gebuurtepolitie, moeste zich gewagen aan een solozang van het lied 'de Heer is waarlijk opgestaan' en het ware indelijks vals gezongen maar het is ook geen wonder want dat kind heeft vier keren de kroep gehad als ze kleine ware waardore dat ze met knobbels op haar stemme is blijven zitten. Maar goed, het zijn zaken waar dat kind nietend kan aan doen en het is ten slotte aan Willy Kroos voor dat te horen dat het dikkels op nietend trekt als ze de hoge noten probeert te halen en er te kloefe nevens zit.

Al bij al toch een schone vieringe met echter één verstoringe alswel tijdens de communie alwaar die trutte van Verplancke twee keren achter het lichaam van kristus gink mede voor twee keren te kunnen stoefen met haar nieuwe frak. Ik zat ik daar schone te blinken met mijn beige regenveste van de C&A. Achter de messe wierd er nog een betje geklapt op 't kerkeplein alwaar bij het uittreden der kerke Manse Vliere met haar broekrok (solden in de Carefour) tussen haar looprek geraakte dewelke nog een hele toer was voor die broek daar were van tussen te krijgen. Maar het is ook alsan 't zelfste met die simpele duive, in plekke van langs 't hellend vlak voor de gehandicapten de kerketrap af te dalen pakt ze algelijk alle keren den trap.

Binst dat Fons nu op café een paar Leffe's aan het drinken is ter nagedachtenis van de ter Hemel Vaardinge van ons Heer peinsde ik in mijn eigen, het is het moment voor de lezers van mijn boek een zaligen hoogtedag te laten geworden. Alsook voor meldinge te maken van de gebeurtenisse dat ik met een ingezonden meninge in de vorm van een poeëm de voorpagine heb gehaald van de boek van Dingske waarvoren mijn grootste dank alsmede ook omdat ik daardore een paar stemmen heb kunnen ronselen bij mensen die mij nog niet kenden maar die vandeneerste keer door hadden dat mijn boek een stemme verdiende want de mensen zijn ook niet van gisteren en wierden de kwaliteit van mijn boek van z'n eigens ook geware.

Ik steke het niet onder stoelen of banken, 't is mijn betrachtinge om meneer Urbain voorbij te steken in de lijste van de Blog40. Hij peinst verzekers dat hij het al is omdat hij mij toogde hoe dat ik mijn boek moeste starten maar verders is het wel ik die de inhoudelijke meningen erop zet en die de boek bestiert. Dus laat u maar een keer allemale goed gaan en gooi er een stemme voor Mariette tegenaan!

Ook groot nieuws is dat Cindy het zodanig goed doet aan de pale dat haar wedde gestegen is en ze nu aan een percent van 25% werkt bij de verdiensten aan de pale. Ze verdient nu bijna drie keren zovele als dat wij pensioen hebben en Fons zegt ook dat het misschien een keer het moment is dat ze ook een keer eentwadde kan afdragen. Het probleem is dat ze nogal op haar geld zit omdat ze aan 't sparen is voor van een B naar een D te gaan (cupmate) als dat ze ook zegt dat de verdienste aan de palen dikkels evenredig verhoogt met de cupmate. Ik peinze ik dikkels, maar is dat toch een eigenaardig werk aan de pale, peinze ik dan. Nu, we gaan wel zien waar dat we uitkomen. God schept immers den dag en Mariette de soepe. En vanavond is't erwetesoepe met brokskes spek.

Ik wil ook mijn lezeressen en lezers van de boek bedanken omdat zij ondanks mijn afwezigheid van enige dagen (vanwege dat ik gelijk geen 100% ware) toch fan zijn gebleven van de boek van Mariette.  

13:58 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-05-06

dat het verzekers van het were is

Ik weet niet wat dat er scheelt met mij maar 'k voele mij den laatsten tijd geen honderd procent. 't Is verzekers door het were. 't Is gelijk dat het winter blijft en ik hebbe de zonne nodig. 't Kan ook zijn dat ik een klop heb gehad van azzo te moeten were peinzen vanwege de stok dat ze dan vraagden alwaar dat ik ware een jaar, vijf jaar en tien jaar were.

Fons zeide dat het misschiens de menopauze is en azzo ziet ge dat dat mannevolk algelijk verre zit met ulder gedachten. Ik zeide, Fons zeide ik, ik ben bijkans vijvenzeventig! Ge zijt misschiens laat aan, zeide Fons en hij was gaan biljaaren. In plekke van een keer met mij te klappen of een keer gewoon een betje t'hope te zitten, neen, alsan jukte aan zijn gat en hij is tongs weg. En ik zitte hier.

'k Peinze dat hij een brokke in zijn gat gebeten is vanwege dat ik dat vertelt hebben van zijn aanhoudinge maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, de mensen vragen er achter waar ik ware. Mochten ze u vragen welke kleur u kak hebbe ge zoudt het ook zeggen, zegde hij en hij was weg met zijn velo. Hupsa, de klakke aan, dat been over de buize van zijn velo en zonder eentwadde rijd hij alweder de strate uit, de vrijheid tegemoet.

Ik heb mij zelve een taarte gekocht vandage bij bakkerij Moyaert alhier juist achter den hoek. Een fruittaarte dewelke fraizen en veel crême fraiche. Ik belde naar Magda en Vivianne dat het kaffieklets ware en azzo hebben we algelijk nog een geestigen namiddag gehad alsook dat wij broek van 't gat speelden alwaarin Vivianne haar breok mochte aanhouden omdat ze gewonnen ware. Ze begoste me ziele te blèiten van contentement aangaande haar overwinninge. Ge moet daar een keer de missies trachten mee rechte te houden! Ik trooste Vivianne en ik zeide dat ze algelijk niet moste tsjanken want dat ze gewonnen haat. 't Is van alteratie, zei Vivianne en ze snoot haar neuze en ze snoot te kloefe een papieren zakdoek in vieren.

Magda zeide ook, Mariette, zegde ze, ge moogt ook uw hoofd niet laten hangen en ge moet verder uw meninge lanceren op uw boek. De mensen lezen u graag en 't is jammere dat ge er azzo uw voeten aan vaagt, de laatste dagen. En ik zeide dat het waar was. Trekt vanavond nog een keer een penneke, zeide Magda en dus is 't eigenlijk door Magda dat ik were op mijn boek ben gekropen.

Vanaf morgen dus weer practisch dagelijks een meninge van Mariette. Ik ben wel blijde dat de mensen op mij blijven stemmen en 't is eigentlijk mijn grootste wens voor meneer Urbain in de lijste voorbij te steken want ik voele dat de mogelijkheid aanwezig is. Hij zoude dan een schete laten zekers, meneer Urbain!

22:39 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

13-05-06

Waar dat ik ware van tevoren en vanwaar dat ik kwame (tweede afleveringe)

Maar waar ware Mariette vijf jaar geleden.

Vijf jaar geleden was het ook een indelijkse triestige affaire in mijn leven en wel door de aanhoudinge van Fons met Wendy Kieckens die verzekers dertig jaar jonger ware dan Fons en dewelke wulpse triene hij had leren kennen binst de zonsverduisteringe in de ardennen twee jaar daarvoren alwaar ze naartoe gegaan waren met café Vespa. De aanhoudinge waarvan sprake duurde dientengevolge reeds twee jaar alvorens ik, Mariette er achter kwame dat Fons met een andere zate. Alleman van de parochie wistte het maar Mariette wistte het te late.

Fons probeerde zijn deelname nog te negeligeren maar ik zeide ook, Fons zeide ik, een vrouwe die een hele zonsverduistering met haar hand aan u fluite zit vertoont niet de neiginge voor een deftig klapke waarop Fons nog zeide dat die verduisteringe, dat dat ook niet zodanig lange had geduurd en dat zijn broek op het moment van de feiten gen openinge vertoonde. Maar helaas de aanhoudinge was een feitelijkheid waardoor dat ik Mariette besliste voor were naar mijn moeder te gaan. Ongelukkiglijk was er in 't rustoord alwaar mijn moeder verbleve geen plekke en moste ik onverrichterzake were keren naar onze woonst alwaar Fons zeide dat ik wel vreende rap were ware. Het was gelijk of dat hij met mij lachtige.

Er brak toen een tijd aan van veel stilte in de menage omdat Fons en Mariette dus een vreende echtelijke ruze doorstonden alsook dat Cindy een operatie gehad hadde aan haar lippe waardoor dat haar mond toegenaaid ware zodanig dat 't schaap niemendalle koste zeggen alsook geen verdediginge voor haar moeder koste bewerkstelligen.

Een jaar heeft dat geduurd als dat Fons iedere dinsdag en vrijdag naar zijn maitresse gink in plekke van naar de biljaar. Wendy Kieckens was 't ervoren gekend dat ze de venten rond haar vinger een draaïnge koste geven als tevens dat ze al 't geld afdeed van haar amants. Mede dankzij de financiele ondersteuninge van Fons is haar soutienmate in dien tijd van een C90 naar een E110 gegaan mede daar zij een borstvergrotinge afgetroggeld hadde van de gloeiende fooraap Fons. Dat spel heeft 160.000 oude belgische franks gekost dewelke Fons bekostigd hadde via de verkoop van 12 van zijn beste duiven waardore dat het kot op niemendalle meer trok achter zijn dramatische aanhoudinge.

En ineens moest ze hem niet meer hebben want zijn geld was op en 't ware van den eerste keer duidelijk dat ze hem allesins niet voor zijn figure hadde gekozen, den bremstigen kloefekapper! En tongs kwame hij vaneigens were en gelijk dat er nietend gebeurd ware zeide hij, Mariette, zeide hij, we gaan algelijk van 't kind nie geven en we gaan dat hier zere rap allemale vergeten. En wat dede Mariette, de volksvrouwe met het goe erte, ze legt dat were bij en ze ontvangde haren Fons als de verloren zeune uit 't evangelie en de drie schoonste kiekens wieren geslacht en 't was die noene kieken met kroketten en appelmoes.

En toch mag ik zeggen dat mijn geloof in het sacrament van de trouw dan in dien tijd gedurende die affaire algelijk een ferme snok hadde gehad. Ik heb Fons gelijk noois meer vertrouwd. Gelukkig heb ik mij daar mentaal goed van hersteld want anders ware ik verzekers achterlijk geworden van azzo ineens te kloefe bedrogen te zijn geworden door Fons. Het heeft aan een zijden draad hangende geweest. Ten naaste keer ga ik dan vertellen waar dat ik tien jaar geleden ware en dat dat aan de lak van Loppem ware alwaar wij toendertijd verbleven.

Alsook dat ik nu wil afscheid nemen via een bedankinge teneinde de mensen te bedanken die op mijn boek stemmen op de blog40 alwaar ge nog dagelijks kunt stemmen door op het kotje

hiernevenst te stemmen dat ge ziet aan de rechterkant.

 

23:30 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

08-05-06

Waar dat ik ware van tevoren en vanwaar dat ik kwame

Waar ware Mariette een jaar geleden.

Een pijnlijke kwestie want verlede jare lage ik in de klinieke voor mijn nieuwe heupe alsmede dat de oude heupe rats versleten ware vanwege op 't land te werken (het trekken van karoten en het steken van chicoreien). Het harde labeur zorgde voor een malheur en Mariette moeste een opneminge ondergaan in de St Lucas klinieke hier dichte bij de deure. Vanwege dat Fons dien dag naar een toernooi van de biljart was met de Lada moeste Mariette met haar velo naar de klinieke alwaar zij in het schuim en in het zweet arriveerde rond ten vijven in den achternoene. De inschrijvinge vertoonde weinig moeilijkheden en Mariette wierde gekazerneerd op de vijfde verdiepinge in kamer 542 tegader met twee andere geïnterneerden in de klinieke. Een boerinne van Oedelem luisterend naar de name Elverance Constance (onder een stier geraakt en de bille lelijk gearrangeerd in de vorm van een kwalijke breuke) alsmede ook Fiene Van Aalst (weduwe en noois willen zeggen van wiene) die daar lage vanwege een kwater (een vleselijke verdikkinge ofte een vleesboom gelijk dat ze zeggen) aan haar kele die bijkans voor haar neuze groeide blijkens een goedaardige zwellinge van de vleesboom binst warm were. Er was vele woelinge tijdens de nachtruste vanwege zenuwen (Mariette), niet kunnen kakken (Elverance) en bijkans geen asem vanwege de kwater tegen de neuze (Fiene). Edoch haalden we uiteindelijk gezamenlijk toch de ochtend. Te zessenhalf moeste ik een witte schorte aandoen, ik moeste een pille pakken (kalmerende werkinge) en ik werde naar de operatiezale gevoerd alwaar mij een algehele verdovinge wachtte en ook een chirurgijn die dronke ware want achter de operatie werde de mislukkinge duidelijk als dat die poepgaai de heupe omgekeerd hadde gestoken met als gevolg dat ik noch weg noch were konde en dat ik nog een keer onder het mes moeste. Elverance en Fiene hebben mij dan stijf goed opgevangen gelijk echte vrouwen onder malkaar want van Fons was er nog alsan geen sprake.

Een weke later mochte ik de klinieke verlaten en ik belde naar Fons die moortelzat de telefong oppakte en zeide, Mariette zeide hij, ge zoudt beter allene naar huis komen want ik ben zat en binst is u velo dan ook were thuis. Kijk, ik krijge nog tranen in mijn ogen als ik aan dat moment peinze want 't is algelijk de take van een vent van zijn vrouwe te steunen maar aan Fons, ik hebbe daar noois geen steun van. Vanwege alteratie zal ik dan morgen vertellen waar ik vijf jaar geleden ware want dat was ook een triestige affaire met die aanhoudinge van Fons en al de mizerie die ik daarmede beleefd hebbe.

Gelieve niet vergeten van op mij te stemmen op de blog40 want 't is soms maar dat meer dat mij rechte houde in het leven.  

 

22:28 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

06-05-06

van het geval van de stok en komt dat maar een keer tegen

Ik lag dus bijkans van mezelven van een verschietinge vanwege dat er een madam blijkbaars met een stok achter mij smete. Ik wiste niet wat dat er gebeurde en ik moeste het vragen aan meneer Urbain wat dat dat was, azzo'n stok. Meneer Urbain zeide, geen nood vrouwe Mariette zeide hij (meneer Urbain noemt een madam altijd vrouwe), vrouwe Smits had graag geweten waar gij waart op drie sleutelmomenten in u leven, zeide hij.

Ik bekeke nog een keer de stok in kwestie alsook de inhoudelijkheid ervan en 't was dat ze vraagde waar ik mij bevonde een jaar, vijf jaar en tien jaar were in de tijd. Ik peinsde in mijn eigen, 't is misschien van importentie van dat te weten van mensen die zich aan menige verplaatsinge onderwerpen in ulder leven, zo'n vrage, maar Mariette is in heel haar leven bijkans nog nieverans geweest dan een keer naar meubelen Weba of een keer naar Molecule alsook een keer naar Oosjang achter een klakke voor Fons.

Maar meneer Urbain zeide ook, Mariette zeide hij, als ge niet tot een formuleringe van antwoord kome betreffende interniteit van zo'n stok dan zal u boek bijkans nooit meer bezocht worden. 't Sloeg van z'n eigens aan mijn erte want het is ook geen avance van een boek te hebben als de mensen er noois een meninge op placeren.

Ik krope were in mijn memorie en ik begoste te peinzen op de vraagstellinge die mij was geworden van madam Smits. Ze had verdimme beter in haar broek gescheten in plekke van mij deze confrontatie te laten geworden maar tevens was er ook geen weg meer terug alsook dat Fons zeide dat hij gink helpen. Ik peinsde in mijn eigen, ge moet hem horen, de fooraap... dat heeft een memorie gelijk een zeefde en dat zal helpen. Maar we stonden ervoren en we moesten der door.

We gaan wij daar vandage heel den dag mee bezig zijn en dan zal ik hier morgen misschiens kunnen zeggen waar dat ik ware. 't Is eigenlijk meer dan een bescheten commissie, 't is gedimme gelijk een stok met stront aan.

14:14 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

dat er geen paniek moet zijn...

Alsmede dat ik mij momenteel in een verdiepinge heb geworpen op de vragen van madam Smits vanwege dat zij mij een stokske heeft gesmeten. Morgen het verhaal van Mariette en waar dat zij ware in de afgelopen jaren.

02:00 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-05-06

Dat Fons ook zegt hoe dat ik algelijk geen gedichtenboek uitgeve ook

Als ge u planten water geeft

en van alteratie een brokke beeft

en ze roepen

past op want ge gaat sturten

ge moet er niet achter urten

want blank of rost of schele

de mensen, ze roepen zij zovele

ze zouden beter zwijgen

als de planten water krijgen

 

voor den hond zijn eten

moest ge 't willen weten 

giet ik met gemak

een assortiment korrels uit de zak

's avonds pedigree

en 's nuchtens een brokke van een pistolet

voor de vogels is ter graan

en de Fons krijgt een banaan

om seffens goed naar de koer te kunnen gaan

 

is fruit een ferm goed ingredient

en zijn tevens de darmen ook content

tegen dat Fons dan goed en wel kan sjassen

heeft Mariette al haar oksels gewassen

en is zij gereed voor een dag vol klussen

met af en toe een zatte kaffie er eentwaarsten tussen

en dan ook een keer zwaaien naar de mussen

 

wie dit leest dit schoon gedicht

heeft zich heden tot mijn boek gericht

en in plekke van een meninge te geven

brengt Mariette volgaarne een buiginge tot leven.

 

Mariette, Assebroeke, 2 mei 2006 (copyreet)

 

17:53 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |