31-03-06

verslaggevinge van het bezoek aan Henri en dat Cindy were vrijt

't Was gisteren nogal de moeite. 't Spel wilde hier maar niet marcheren voor mijn meninge op de boek te krijgen vanwege dat het niet gink. Ik schreve een hele meninge en als ik het wilde op mijn boek zetten ter lezinge voor ulder was ik het almeddekeer allemale kwijt.

Ik ware dus begost met een verontschuldiginge dat ik geen meninge op de boek had gezegd vanwege een inzinkinge wegens zakens op de boek van mensen die mij visiteren van wie ik de bronnen zal prijsgeven en u zeggen dat het Planchez en 't Schoolmeesterke waren die met lasteringen en leugens een verzuringe van mijn leven teweegbrochten die mij indeliks heeft doen afzien. Ik was gelijk een wrak en Fons zegt ook ge moet u dat allemale niet aantrekken maar hij heeft makkelijk klappen want hij steekt 's nuchtens zijn valse tanden in zijn bakkes en hij leeft heel den dag gelijk god in Frankrijk. Edoch, mede vanwege de vele betuigingen van steun en medelevinge op de boek van de lezers via under meninge kwam ter ineens were zonne in mijn herte en ik gerochte er deure. Den enen dag nog op mijn tandvlees en vandage al vitaliteit dat ge kunt dromen. Kortom, Mariette is ter were helegangs deure.

Waar vanwege dus een meninge van het bezoek aan Henri, de broere van Fons die boert. Hij boert naar mijn gedacht surtout achteruit want zijn gank was stijf verslechterd. Spakken en zuchten en lelijk doen... enfin, ge kent dadde. Het was wel een indelijkse ontvangste met kaffie en boedwaars. Zijn boedwaars waren wel niet stijf krokant meer maar dat is waarom dat Henri geen doze heeft van tuperwaar voor de bewaringe van zijn koeken. Gevolg veel te zochte en dat wij ze tongs maar gewoon hebben gedopt in de kaffie. Den helft van Fons zijn boedwaar vloog iedere keer in zijn kaffie omdat hij dikkels beeft als tij dopt. Ge had zijn tasse moeten zien achternaar, 't was propere!

Daarachter hebbe'k ik dan 't ganske gedweilt binst dat Henri en Fons een beetje aan 't klappen waren van de duiven en dat het algelijk eentwat is want dat er geen één duive in forme zit vanwege niet kunnen trainen vanwege de veugelgriep. Tongs nog een Stout gedronken. Fons had er al viere in zijn kele gegoten en hij begoste al ferme gelanceerd te geraken vanwaar ik zeide, Fons, zeide ik, we zijn tongs naar ons kot waarop Fons nog zeide dat het alsan 't zelfde was met mij en dat ik alsang naar huis wilde als 't gèèstig begoste te worden. Maar ik deed gelijk da'k hem nie hoorde. Hendri draaide nog vier kiekens in ons handen voor in de vriezere alsmede zestien eiers.

Wij met de velo naar huis. Op een bepaald moment moeste Fons een maneuver doen voor de ontwijkinge van een uitgebroken koeie en vaneigens draait die zak met eiers in zijn rayongs waardoor indelijks vele materiële schade. Fons omverre gevallen tegen dek en zes eiers gebroken alsmede zijn dynamo en zijn zate helegangs scheef. Gelukkig heeft hij dat daar zelve een beetje kunnen arrangeren waardoor we onze reize kosten vervolgen. Ik peinze dat we rond ten zessen thuis waren.

Er is nog nieuws maar dat zal voor morgen zijn maar het nieuws is dat Cindy een nieuwe vrijer heeft. Een Hongaar die ook eentwat doet in palen. Fons vroeg vandeneerste keer als 't een ijzermarchang was maar Cindy zeide ook dat ze het niet juist wiste wat dat hij deed waarop dat Fons vroegde hoelange dat dat nog gink duren van azzo van d'ene vrijage in d'andere te vliegen waarop Cindy begoste te blèiten en dat ze ook zeide dat ze algelijk geen nunne koste worden. Vanavond komt diene Hongaar kaffie drinken en ik zal daar dan morgen mijn meninge van geven op de boek. 'k Weet zonder wafferenen dat 't zal zijn!

14:44 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

30-03-06

Vanwege dat het niet gaat

PROBERINGE VAN MARIETTE VANWEGE DAT HET NIET GAAT. TEST - TEST - TEST

13:47 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

28-03-06

Dat ik niet bijkans niet meer koste vanwege mijn gevoel

Talrijk in getale zullen de lezers verzekers zijn die under afvragen waarom ik gisteren geen meninge zette in mijn boek. Awel, ge moogt het gerust weten, ik koste bijkans niet meer vanwege mijn gevoel van droefenisse en smarte dat hem in mij nesteldige vanwege de meningen van bepaalde personen op mijn boek. In deze vernoem ik zonder verbloeminge de namen van Planchez en vooral van 't schoolmeesterke als de daders van mijn geestelijke instortinge van gisteren alwaar ik bijkans een hele dag op mijn bedde heb gelegen in gebed tot ons here dat hij koste misschiens een ende maken aan under pesterijen op de boek.

Moste er dan nog eentwadde van waar zijn maar 't zijn alletegader alsan leugens voor een afbreuke te doen aan mijn populariteit vanwege mijn boek. Ze missen de importencie van gedachten voor zelve een boek aan te maken en van z'n eigens zijn ze dan stijf zjaloes als ze een constateringe doen hoe goed dat het lukt met mijn boek.

Fons zegt dat ik mij moet herpakken want dat hij ook zegt dat ik mijn niet magge laten gaan maar hij heeft gemakkelijk klappen want hij steekt 's nuchtends zijn tanden in en hij is gezet voor de reste van de dag. Ikke daarintegen klikke bevend mijn boek aan en alle dagen alsan die kwetsende meningen juist maar vanwege de zjaloezieë van Planchez en 't schoolmeesterke doen mij geen deugd en vervullen mijn gevoel van droefenisse en smarte mede vanwege de vele valsgelijke beschuldigingen aan mijn adres van de boek.

Maar ze zijn ervoor gekend gelijk slecht geld in de gebuurte het schoolmeesterke en planchez als dat zij zelfs nog twee stenen zouden doen vechten en allemale vanwege under eigen complexiteit dat 't schoolmeesterke aan vanalles meedoet voor te promoveren maar feitelijk te simpel is voor zijn eigen name te schrijven (en niet willen inzien) en dan ook Planchez die maar een moyenne haalt in den biljaar van zevene binst dat Fons dikkels moyennen van in de twintig nere zet. En tongs under frustreringe die alsan vergrootert en dat Mariette daar dan 't slachtoffer van is binst da'k ik dat eigentlijk niet verdiene want ik doe vanalles op de parochie en de mensen zeggen, mariette zeggen ze tangs, mosten ze allemale gelijk gij zijn 't zou een hemel op èèrde zijn. En ik kweke daarvoren zelfs geen pretensie want soms zegge 'k ik ook dat ze algelijk niet moeten overdrijven.

't Zal morgen beter gaan. 't Were is aan 't beteren en we gaan misschien eens met de velo tot bij Henri gaan, een broere van Fons die boert aan de kanten van Beernem en die dikkels een keer een vers kieken of een deel eiers in ons handen draait want ik dweil dan alsan zijn gangsje. Maar ik zal dan morgen een keer schrijven op mijn boek van Henri en zijn erf.

 

15:27 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

26-03-06

Van de gebrekkigheid van de kennisse bij vele mensen

D'Eerste lesse van de gsm was een schete in een netzak. Ik ware juiste gelijk terechte gekomen bij een bende simpelaars. Ze kosten er nog nietend van alwaar ik een opmerkinge van maakte waarop dat dedeze die de lesse gaf zeide, mariette zeide ze, dat is hier een cursus voor beginners dus is het ook normaal dat er hier velen onder ons zijn die hun apparaat nog niet geheel hebben doorgrond. Ze brak bijkans haar kake als ze 't zeide want ze sprakt een brokke met een g'affecteerdheid gelijk dat ge dat nogal hoort bij dedeze die lesse geven (steekt hem in u zak, schoolmeesterke!) En zodoende verliep de lesse in een vreende traag tempo omdat iedereen gink kunnen volgen. 't Begoste al dat we hem moesten aansteken, de gsm. Den ene helft wiste maar half waardat ze moesten duwen voor hem in gank te steken en den anderen helft wiste alleens under paswoord niet. Geen keure geraakten ze er niet in.

Dat heeft daar een half ure geduurd tegen dat ze allemale gelanceerd waren. Ik ware in nog geen minute gereed en 'k heb dan nog Valentine van Meyers g'holpen en daarachter ook nog met Giovanni, de kleinzone van Planchez, van wie dat het niet gink omdat zijn pielen t'endend waren. 't Schoonste vanal was dat er daar mede binst een lesse van de gsm geen enen opladere lage waar ge toch ook weet dat ge de oplader alsan nodig hebt bij de werkinge van de gsm als bijvoorbeeld de pielen t'ende zijn. Ik zeg u, 't was een organisatie van mijn voeten.

Maar we waren vertrokken en de functionaliteit van de knoppen wierde uitgeleid en Lode Roelens hadde almeddekeer een krampe in zijn duim van veels t'hard te duwen op zijn knoppen waardore dat zijn duim helegangs scheef stond en van eigens ook van heinde en verre gene ehbo te bespeuren en dan maar gewacht tot het vanzelve weer wegtrekte. Nog een half eure! Tegen dat zijn duim van Lode weer normaal functioneerde was de lesse gedaan en wij nietend bijgeleerd en dat het al geen curzussen meer zijn gelijk vroeger, zeide Fons als ik het hem vertelde toen ik thuiskwame mede dat hij vreende gesjokkeerd ware dat er daar geen ehbo was mede omdat hij er een brevet in heeft van binst den oorloge.

Naaste weke gaan we leren oe dat de gsm dan helemale in malkaar zit en ook oefeningen doen voor naar malkaars te bellen binst de lesse dat Fons ook zeide ge kunt toch normaal tegen malkaar klappen als ge thope zijt maar ik zeide ook, Fons zeide ik, dat is bij wijze van een oefeninge voor latere als ge een keer echt moet bellen als ge in de gevaren zit of in panne staat langs een landweg. Fons stond te kijken gelijk een hond op een zieke koebeeste wat ook alweder het bewijs was dat hij ook niet berst van de intelektualistische inhoudelijkheid.

En nu ga'k ik eerst moeten voortdoen aan m'n eten want 't is koeietonge en ge moogt gij nog een steampot gebruiken dat moet algelijk nog een heel ende op staan eer dat dat zochte is want dat ge hem anders niet kunt pelen. Met mandeira sause en sjampienjons en ook kroketten van den Aldi uit de vriezere. Fons zal were zeggen dat ze hem kunnen rollen als hij t'al opgefret gaat hebben want hij eet bijkans alsan niet minder dan twintig kroketten. Maar ik Mariette, ik jeune hem dadde vanwege dat hij kloek moet staan voor tons te gaan biljaarden in café Den Arend. Ik zegge 'k ik dikkels, gelijk dat Fons kan pikeren, 't kan dat geen enen. Hij zit in een indelijkse forme voor 't kampioenschap, zegt hij. 'k Peinzen dat Planchez en Bille gaan verschieten, als ze zijn grote vorme gaan zien.

Ondertussen ook aan alle lezers van de boek een bedankinge en een verwensinge voor een goeien avond en een zwierlijk uiteinde van het weekeinde.

17:57 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

25-03-06

Van het gebaar van Mariette aan 't schoolmeesterke en andere ambetantigaards

 
Voor 't schoolmeesterke alsmede voor de mensen die een afbrake van Mariette soms teweeg brengen op de boek. Ik vermelde Planchez en soms ook menere Hippoliet van café Den Arend. 

17:50 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Van de lada, de KAV en de curzus van de gsm

Nog een sjanse bij een onsjanse zegge 'k ik want ze gaan van toering assistentie de Lada voor nietend were brengen tot aan de deure. Het zal ons geen frank kosten en azzo zijn wij ook een keer aan ons gemak. Fons wiste dat in eerste instansie niet meer maar hij heeft zijn lidmaatschappelijke bijdrage voor vande jare vernieuwd. Op dat vlak is Fons een slordigaard en allesins in zijn betalinge aan toering assistentie dat ik ook zeg hoe is dat nu eigenlijk mogelijk. Diene meneer aan de telefoon moest juist onze plakke weten en waar dat de Lada stond. Best dat we verzekerd zijn want een mens zou anders nogal een schete laten, peins ik, als hij zo'n transportatie zelve zou moeten bekostigen.

Vanachternoene moet ik naar de personalisatiecurzus 'KLIM IN JE GSM' van de platselijke afdeling van 't kav. Ze gaan dus uitleg geven voor d'oudere mensen voor het gebruik van de gsm. Dat is ook nodig want we kennen er de hond zijn kloten van, van de gsm, zegt Fons. Ik zegge nog tegen Fons, Fons zeg ik, hoe dadde gij dat niet gaat gaan volgen van die curzus want 't is alsan gij die oppakt. Maar hij zegde zonder verpinken dat zijn hoofd open en toe slaat vanwege de picon en die matte in zijn kake. 't Is nog een lelijke plekke en azzo wierde achter al die jaren duidelijk dat Fons allergiek is aan het haar van een kokkosnote. Ik zegge nog dat hij misschien ook allergiek ware aan de Picon waarvan dat Fons zegde maar houdt toch een keer u mond gij simpele duive, zegde hij.

Ik Mariette zal de curzus dus volgen. Vanwege dat we zonder geld zitten van al die kosten de laatste tijd heb ik Cindy aangesproken en ze zegt zij ook, ma zegt ze, 'k gaan ik algelijk nie iederen dag langs die pale slieren voor d'economische beredderinge van de menage en ze trekt azzo een aanzichte gelijk dat het haar nog niet al te vele aanstaat maar ze lost toch 25 euro wat ook de kosten zijn voor de curzus. 'k Weet zonder wat dat ze ons daar allemaal gaan wijsmaken van de gsm en misschiens gaan ik tegen vanavond de gsm eindelijk een keer op de trilfunctie kunnen zetten want dat spel heeft hier nog noois gebeefd waarvan Cindy ook zegt dat ge dat moet instellen. Moste het niet aan bod komen in de lesse zelve is er nog 't laatste half uurtje 'waag je vraag' waarin dat de curzisten dan zelve vragen mogen stellen waar ze geen weg mee weten met de gsm.

Ik ga daar dan morgen een meninge in mijn boek over zetten kwestie van de lezers van mijn boek op d'hoogte te houden van de ontwikkelinge van mijn kennisse van de gsm.

Verders ook aan allen een goeien zaterdag gewenst vanwege Fons en Mariette en ook een bedankinge voor toering assistentie in verband met de kwestie van de Lada in Oosjang.

12:50 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

24-03-06

Van de gebeurtenisse over de schreve

Alweer een woelige dag is gepasseerd tengevolge dat we gisteren naar Oosjang zijn geweest in plekke van naar Molecule vanwege een sluitinge de donderdag. We waren nog nie heel de schreve gepasseerd en Fons zegt dat zijn moteur gelijk rare deed van de lada. Een te diep geruchte, zegde hij. En hij stopt op de parkinge van een café. Met veel gesten die capoo open gedaan maar er was daar nietend aan te zien maar Fons zegt we gaan een ende moeten wachten. Wij dat café binnen.

Ik pakke de kaarte en ik bestel een kaffie averechts en Fons kijkt nog noois naar de kaarte maar bestelt vandeneerste keer zonder resoneren een picon en ik zegge nog, fons, zegge'k ik, 't is algelijk nog maar tiene en let ermee op want ik kenne u maar hij lacht en hij zegt mariette zo'n schoon were en dat de zunne knipoogt naar een picon. Ik ware gelijk met een dichter op gank!

Kart na den tienen alwere een picon binst da'k ik nog een halve tasse kaffiue staan hadde maar 't was al geen avance want Fons was gelanceerd. Ik ga naar bachten voor een keer mijn water te gaan maken en wie is daar ook gevestigd, dat ik zie aan de toog, de Francine Wybaillie die schone kan zingen tevens van in de strate en ik zegge, Francine, zeg ik, wat doede gij hier. Ze zegde mij, mariette zegde ze, de klandizie is hier gemakkelijker en ik verstonde dat niet want ze klapt stijf gebrekkig vanwege dat haar onderlippe te lank is navolgens haar kake en nu ook vanwege al dat mannevolk rond haar aan de bar. Ik mij verexcuseerd en naar 't WC voor mijn water te gaan maken.

Alsook in Frankrijk een hoop miserie met het pitje want ik lage haast van mijn sies van de reuke in de WC. Het ware ook niet verwonderlijk want van een wc-madam geen teken van leven om een keer 't pitje uit te kuisen. Tengevolge dat het ook voor nietend was om u water te maken en dat ge dat in België noois tegen komt (ook niet in Molecule en in meubelen Weba te Deinze waardat wij ons trapleerke hebben gekocht). Maar voor nietend is ook soms triestig want er hangde alleens geen handdoek voor een keer u handen af te wassen nadien! Mijn zakdoek brochte reddinge!

Als ik were kwam in 't café (Francine ondertussen met een rosten rond haar nekke die vanalles in 't Frans stond te akkelen) was Fons ondertussen in klappenance geraakt met een Turk (langenafstandchauffeur) aan de toog en ook alreeds aan zijn vierden Picon en hij zeide dat het maar zo goed niet moeste zijn. Maar zijn tonge sloeg wiesterkapele en ik wiste direct oe late dat 't was en dat Fons al een vliege in zijn oge hadde van de picon want hij probeerde gedimme in 't engels te klappen en hij heeft geen voelinge met de engelse tale.

Ik heb daar gedimme vier uren met mijn brei in een hoek van die café gezeten want ik krege Fons niet meer mee. En zo geweldig dat hij stonde en achter iedere picon wiere het erger. Hur boek on de net is wundervol, zeide hij tegen dien turk en dendezen verstond er de kloten van want hij gaapte naar Fons met zijn mond zodanig verre open dat er een heel pain francais inkoste. Ik heb daar nog geen te schone momenten dore gebrocht want ook wierde'k ik benadert door een oude vuile riekere die zeide, madam, zeide hij, ge ziet er gij nog een promptig affaire uit en goed besteld van poten en oren en ik heb hem daar azzo een mot mijn sjakosse gegeven waarop dien turk vanaan de bar zegde, she's brave, zegde hij en ik peinsde in mijn eigen, brave, peinsde ik, er gaat hier geenenen aan Mariette moeten naken. En azzo zage'k ik daar vreende af met al dat mannevolk.

En tevens azzo was ook Fons te dronke voor nog te rijden en hebben wij een taksi moeten bellen voor ons naar huis te voeren met alle gevolgen vandien als dat wij maar te zevenen weer in ons kot waren en dan nog zonder de lada en met een vervoersrekeninge waar datter niet omme gelachen koste worden vanwege het bedrag van bijkans 348 euro direct te betalen en sjanse dat Cindy nog geld hààt liggen van haar laatste verdienste aan de pale.

Maar 't ergste vanal is dat de lada daar nu nog alsan staat alsmede dat het in het noorden over de schreve, dat het daar al vandalisatie is dat ge hoort en ziet en kwestie hoe gaan wij onze lada were zien als 't zover is. Ik peinse van naaste weke de donderdag in mijn kot te blijven want 't is nietend dan mizerie met al die sietietrieps.

Tot zoverre het verslag van de reize naar Oosjang maar ik ga daarvoren niet laten voor al de bezoekers van de boek een geestig weekend te wensen met al dat ge gaarne hebt en dat ge dat dan zelve moet kopen want dat we een keer mogen lachen ook zekers, achter zo'n rekeninge van 't vervoer.

 

  

14:44 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

23-03-06

Oosjang in plekke van Molecule en dat ik het morgen ga vertellen

Nog een geluk dat dingske dat op 't laatste moment nog in mijn ore geblazen heeft via haar meninge op mijn boek of we waren wij bijkans aangezet naar Molecule om er voor een gesloten deure te staan want dat is daar inderdaad niet open de donderdag. We zijn dan een keer naar Oosjang geweest, Fons en ikke, in Vrankrijk.

Maar met dat schoon were en in Frankrijke warende moeste Fons van z'n eigens were in de picons vliegen gelijk dat 't limonade was met het gekende gevolg dat hij zo zat was of een zwitser tegen ten zessen. We hebben dan een taxi mogen pakken en 't koste stukken van mensen en we zijn nog maar juiste thuis en ik ben 't gat af dus de vertellinge alsmede de meninge van Vrankrijk zal voor morgen zijn.

Aan éénieder van hier op de boek een goede nacht gewenst en morgen ben ik hier were met heel 't relaas van de realiteiten. Ge gaat het dan wel horen maar 't was allesins were proper met Fons zijn toestand!

23:25 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

22-03-06

Een vergeetachtigheid met bijkans desastreuze gevolgen

Ik gerochte bijkans niet meer op mijn eigen boek om een meninge te schrijven vanwege een vergetelheid van mijn emailadres en mijn paswoord en dat ze mij der vandage voor den eerste keer erachter vroegen. Anders gink dat altijd automatiek maar vandage was het grote controle in brussel van de boeken verzekers en we moesten kunnen bewijzen wie dat we waren. Gelijk voor te zeggen dat Mariette niet betrouwbaar is en dat er hier ineens een anderen achter mijn computer zoudt zitten. Hij zou een tring vliegen, peins ik! Ze zouden beter maken dat het altemets een beetje rapper gaat, d'heren van brussel van de skynetboeken want 't is soms niet te doen van de vertraginge als een mens op de boek van eentwien anders wil geraken.

Monne Prostat zat vandage met de spettere en 't was zijn wijf Wivina die in de winkel stond. Mens is me dat een franke bette als ze de mensen bestelt. Ik moeste voor fons sigaren en een nieuwe vierslag meebrengen (hij gaat ons nog een keer ruieneren met al zijn smoren) en 'k hebben 'k ik altijd de gewente van te kijken als er gaze genoeg in de vierslag zit voor da'k dat kope want soms is er vanwege vandalisatie van erop te duwen van kinders al een heel deel uit. En binst da'k azzo sta te kijken heeft ze nietend te verletten, Wivina, en ze snakt "awel mariette, wa scheelt er da, peinst ge da'k der de gaze uitzuige misschiens voor da'k ze in d' etalage legge!" Ik peinsde da'k door de grond gink gaan. Azzo een affronteringe! Maar ze staat ervoren bekend in 't gebuurte, voor haar franke manieren alsan.

Fons is vandage naar de herkeuringe geweest met de lada en we waren er nu vandeneerste keer deure. Met alle gevolg vandien dat we morgen een keer naar Molecule gaan gaan achter een nieuwe keu voor Fons want 't is groot kampioenschap in de paasvacance en Fons haalt zijn moyenne nie meer met zijn oude stok. Dat hij evenvele moyenne moste halen in 't bedde, 'k zou vreende content zijn maar ge kent me, ik zou nooit uit 't bedde klappen omdat ge noois weet dat er soms kinders kunnen meelezen ook op de boeken want als ge soms de prenten van de boeken bekijkt, een mens zou van minder van zijn apropos geraken en Fons nog veel erger alsmede dat zijn hormonaliteit wegewere zwierelt als hij een schone mokke ziet op de boeken.

 

 

20:29 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

21-03-06

De vermaandinge van de boek van Mariette

Fons zijn ore is goed aan het genezen voor allen die geintereseerd zijn in zijn genezinge en dat hij vraagde om daar meldinge van te maken in de meninge vandage in mijn boek van Mariette. Ze zit wel nog dikke (zijn ore) maar den doktoor zegde dat dadde normaal is achter zo'n leezerbehandelinge.

Alsook ander nieuwe als dat Fons achter twee eclairs is voor vanachternoene te eten bij de kaffie voor de vieringe van de gebeurtenisse dat mij boek vandage een maand bestaat. Fons zegt dat het een vermaninge is in plekke van een verjaringe maar ik zegge ook, fons zegde ik, 't is vermaandinge. Ze zullen van verre moeten komen op mij op mijn tale te pakken.

FEESTE TER VIERINGE

BETREFFENDE

1 MAAND DE BOEK

VAN MARIETTE

En dat iedereen van eigens welkom is, nie op de vieringe zelve omdat dadde tevele zou kosten, zegt Fons, maar voor een keer zijn meninge te zeggen over de vermaandinge van de boek van Mariette.

Ik zal vanwege de vieringe vandage niet veel kunnen schrijven maar Fons zegt ook dat de mensen dat wel gaan verstaan dat ge ook niet iederen dag gelijk een gazette al 't nieuws van de strate kunt oprakelen en zekers niet als ge met een vieringe zit van u boek.

Ook een speciale vermeldinge voor Omer Verpoortere die vandage verjaart en al heel z'n levens stokoud is maar er toch nog goed uitzien alsmede dat de mensen zeggen dat hij zal blijven meegaan door de reden dat onkruid niet vergaat.

 

11:00 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

20-03-06

Van Fons zijn ore en de hernia

Fons heeft zijn gazetteronde opgezegd vanwege een hernia aan zijn ore. De doktoor zeide het ook nog, dat hij zei dat ge toch geen hernia aan u ore kunt hebben maar Fons zeide dat dien doktoor zijn stiel niet kende en dat hij het algelijk voelde van zijn hernia aan zijn ore. Achter een groot onderhoud in de klinieke van onderzoekingen wierd het klaar dat er van een hernia niet geklapt mocht worden maar dat Fons zijn hoorappareil in zijn ore was geschoten van zo te liggen snokken met zijn hoofd in zijn bedde vanacht vanwege het accident met de pale.

Ze gaan dien appareil vanachternoene er were uitzuigen met een leezerstrale maar 't fijne wete'k er niet van want 't was een vreende moeilijken uitleg van de specialist van d'oren. Fons heeft er nog minder van verstaan vanwege de verstoppinge in zijn ore van de appareil.

We gaan met de velo naar de klinieke gaan (alletwee een mutse en een sjerpe) vanwege dat Fons ook zegt dat het niet betamelijk is om met een voiture te rijden als ge de claxons van de andere voituren niet hoort wat voor indelijkse accidenten kan zorgen.

Ik peinze van mijn brei mee te doen en binst de behandelinge van de leezer in de cafétaria een warme chocomel te drinken want voor daar heelsans bij te zijn is het ook moeilijk vanwege de druk van mijn bloedinge die alsan daalt binst crusjale momenten in mijn leven.

Van de pale die overende werd gereden heeft Fons ook nietend meer gehoord maar de kwestie is dat hij vanwege de appareil in zijn ore nietend kan horen en dat we momenteel nog geen zekerheden weten.

Planchez zal rare kijken dat zijn TamTam niet in de busse zit maar peinst ge dat hij al een keer is komen vragen hoe het met de ore van Fons is? Ge hoort daar nietend van als 't niet voor te reclameren is.

Tevens doet het gerucht de ronde dat schoolmeesterke Wim hem ferme mispakt heeft aan de cursus ter verhoginge van zijn positie en dat zijn nivoo al veels te lage is gebleken al achter drie keren lesse! En dat heeft dan zo'n wind in zijn broek. In de lesse voor de kinders op 't schole zelf een gendarm maar anderzijds wel te simpel voor de volginge van een cursus van algemene vooruitgang. En dat peinsde van inspecteur te worden, de blagaai.

En nu ga ik eerst een keer mijn haar wassen en in de krulspelden steken want 't springt weer naar alle kanten en de signaliseringe van pelletjes kwam van Cindy die zegde dat het lijk gesneeuwd hadde op mijn gilet.

10:39 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

19-03-06

De gebeurtenisse van de pale (niet dendezen van Cindy)

Fons heeft toch wel zekers een pale omverre gereden in Zeebrugge met zijn dode hoek en dat hij vaneigens were niet opgelet heeft. Ik zegge nog, fons zeg ik, past op want er staat daar een pale en hij zegt waardadde en binst dat hij het zegt er boenke te kloefe tegen. Er was veel schade aan de pale want ze lag helegans overende maar we zijn kunnen wegrijden zonder gezien te zijn vanwege dat we aan de vroege kant waren voor naar huis te komen.

Of er eentwat zal van komen weten we niet maar Fons loopt indelijks zenuwachtig en ik heb daarjuist van nervositeit mijn pannekoeke were uitgespogen. Cindy zegt dat we seffens nog alletwee gaan opgepakt worden voor vluchtmisdrijvigheid. 'k Peinze moesten ze Fons een ure in den bak steken dat hij het kot zou afbreken want hij heeft schrikkelijk veel last van klowstrovobien gelijk dat ze dat zeggen. Ik wete niet als het juist geschreven is maar dat hij er niet tegen kan dat hij geen plekke heeft.

Mocht het slecht aflopen dan zal ik daar van z'n eigens meldinge van doen op mijn boek. Een mens mag het niet gepeinsd hebben dat ge daarvoren opgepakt wordt gelijk den eersten de besten misdadigers. Ze zouden er verzekers nogal van klappen, in de strate. En dan ook nog de vrage wat met Mariette haar boek gedaan! 

 

17:32 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

De opluchtinge achter de testinge

Het was een relatieve opluchtinge voor de hele menage dat het nietend was van Cindy haar toestand. De predictor koste maar zo duidelijk zijn. Geen bolletje in 't midden en zodoende nie in verwachtinge. Voor het te vieren omdat we azzo content waren zijn we gisteren mussels gaan eten in een friture dat ook dienst doet als restaurankstje. Fons bestelde een frikandelle en een gebakken lookworst omdat hij tegen geen mussels kan. De mussels van Ciny en ikke waren vreende goed van smake en ook de frieten goed gebakken en niet te vettig. Voor het een keer anders te zeggen: einde goed al goed.

We zijn ook naar het toneel geweest van meneer Urbain en het moet gezeid dat het een ferm schoon stuk was met ook schone muziek. 't Pakte ons zodanig dat zelfs Fons zat te blèiten op het einde en dat hij vroeg tegen mij, Mariette, vroegt hij, hebbe gij altemets geen propere zakdoek voor mijn neuze maar ik zage dat ook wel dat dat niet voor zijn neuze was. Achter de voorstellinge was meneer Urbain zo zat als een kanong en ik peinsde nog 't zal weer wel zijn van zijn madam.

Vandaag is't hier vreende kalme in de strate. Ik benne daarjuist naar de messe geweest (jaarmesse voor Celestientje Franssens van meneer en madam Franssens en al vier jaar dood vanwege van het paard gestuikt binst de rijlesse en slecht nere gekomen) en achter de messe hebben we nog een klapke staan doen van het accident van Manse Bulte en dat dat algelijk eentwadde is van azzo door u tallong te schieten. De meeste kerkegangers waren blijkelijks geleerd want bijkans alleman had platte schoenen aan.

Vanachternoene gaan Fons en ikke een keer naar Zeebrugge voor een keer een toerke te doen langs den dijk en daarachter een wafel met een tasse kaffie want er is nietend die meer deugd doet achter dat een mens gewandeld heeft. Cindy wil nie mee want sedert dat ze niet in positie is heeft ze een nieuw lief op tinternet. Als ze met hem zit te sjatten smoort ze d'ene sigarette achter d'andere van pure amoereusiteit. Dat jonk volk algelijk ook.

Ik wens alle lezers van de boek een goeien zondag en ook alreeds de zonne is daar en het wordt een schonen dag zegt Fons die het voelt aan zijn eksteroge.

11:37 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

17-03-06

De blomme afgeschoten van Cindy, misschiens

Het plafongsje was nog niet hele gekuisd en ineens komt Cindy luide al blèitend en met een zakdoek voor haar mond heel in bloed en dat ze binst een oefeninge van de pale was geschoten te kloefe op den hoek van haar nachtkasse en haar tand afgekraakt. De bloedinge moste gestelpt en ook de tantist gebeld van den eerste keer en ze mag vanavond tegen te zessen al gaan en dat hij dan gaat kijken wat er aan te doen is. 

De slore, 'k heb er compassie mee. Dat doet azzo haar beste voor haar in te werken voor seffens beslegen op de werkvloer te geraken en dan dadde. En ze heeft het al niet gemakkelijk want ze is ook al drie weken over tijd met haar regels. 't Is algelijk t'hopen dat ze niet in verwachting is. We hebben dat nog tekort. Toen ze zij dat het nog alsan groene vlagge was heeft Fons haar vlakaf gevraagd als ze misschiens in verwachtinge was van een pale. Ge had haar aangezichte moeten zien, 't was gelijk een donderwolke. Ze zeide dat ze hem sebiet eens een pale tegen zijn smoel zou geven en daarmee was 't al gezegd en viel Fons stille van alle soorten dommigheden uit te kramen op momenten dat het daar het moment niet voor is want wij vrouwen weten wat dat 't is als de bloedinge een tijdeke achterwege blijft. Heel de hormonaliteit naar de wup en ambetant lopen.

Het curieuze in die zake is wel dat we Willy Vanhulle van de ijzermarchang Lode al een ende niet meer gezien hebben. Cindy zegt dat de vrijage op zijn gat zit en Fons zegde daar dan nog op dat t'hopen was dat Willy niet eerst in 't gat gezeten hadde voor dat het spel op zijn gat zat. Cindy vaneigens zwaar in haar gat gebeten en zonder nog een woord naar haar kamere met haar afgekraakten tand en al.

Ik zegge het dikkels, ik zeg, Fons zeg ik tonne, ge zoudt beter u trape houden over vrouwelijke affaires en hij staat dan te kijken met een air gelijk dat hij gynycoloog is, den fooraap! Maar hij is gisteren wel aan tuig geraakt tegen de bemossinge van onzen dam. 4 litre et un litre gratuit en allene in 't frans stond er op die pulle. In feite heeft Fons aan den andere kant soms goe gedachten ook in verband met 't onderhoud van de huishoudinge. Op da vlak magge'k ik  daar niet van klagen. Maar alsan die bemoeizuchtigheden met alle soorten dingen waar dat hij nietend van weet is zijn grote handicap.

Ik peinze van vanavond achter zo'n predictortest te gaan voor zekerheid te hebben aangaande de zake want het is beter als een mens weet wat dat er hem te wachten staat. Ik ben wel een keer benieuwd wat dat dat kost, zo'n predictor, zegt Fons die er niet mee gediend is dat het vrouwenzakens tussen Cindy en ik zijn.

 

12:34 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-03-06

Eerste eigen plaatsinge van de foto in de tekst zonder Fons

Een proberinge van Mariette voor ook een keer een foto op haar boek te zetten en wel bij de tekst waarvan Fons zegde dat ik nogal een schete gink laten moeste'k ik dat proberen zonder de nodige technische kennisse van de boeken.

 

En ge moet een keer kijken! Is't mij gelukt of is 't mij nie gelukt. Ge ziet hier van mij een foto van binst de zomer van een paar jaar geleden aan het bloemenperkske aan onze boeie vanachter.

 

Van z'n eigens ga'k ik vanaf nu van tijd een keer een foto bijzetten zonder dat Fons daar eentwat van weet want moest hij het weten, 't zou wel zijn, want eigenlijk is 't hij die zich normaal met de foto's op de boek gink bezighouden maar als ge daar moet op wachten dan zijt ge er wel mee.

15:17 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

15-03-06

Een moeilijker moment voor Mariette

Beste liefhebbers van de woorden op mijn boek. Ik ben 't gat af. Moe dat ik ben. Als ge moe zijt dan denkt een mens soms tevele aan de lelijkheid in z'n leven. Dat ge u dan juist gelijk van alle soorten ongelukkige momenten beter rappeleert waardoor ge dan een soorte tristesse over u voelt komen die ge met geen stokken uit u vel krijgt. Dat ge afziet in u hoofd.

Awel, vandage doet het gelijk al zeer bij mij. Dat komt vanwege de wandelinge op 't kerkhof. Ge ziet die zonne kletteren op al die graven en ge loopt in die stralinge en ge leest namen van allesoorten mensen die ge zelf nog hebt gekend maar die al een einde dood zijn. D'ene al langer dan d'andere maar ge rappeleert ze u nog allemaal gelijk dat het gisteren was.

Fons zegt dikkels, Mariette zegt hij dan, 't is t'hopen da'k ik eerst meuge gaan. En hij heeft nog niet heel gedaan met zeggen of 'k peinze'k ik, dat ge moeste gaan, ik komme direct achter. Ja, pas op, we maken wij wel een keer ruze maar algelijk, wat zoude ik hier allene moeten doen, zonder Fons. Da's gelijk da bier en die café, dat 't ene nied gaat zonder 't andere. Awel, da's met mij en Fons jüste van 't zelfde. Een tandem met hier en daar een roestige plekke. Maar roeste of geen roeste, ge moet met tweeen zijn voor derop te rijden.

Ik heb gewone een minder moment vandage. De melancholieë die in Mariette haar kuite bijt. Vanachternoene die zonne op al die graven op da kerkhof en vanavond was ter dienen film van Frida op den TV. Een prente vol ontroerende momenten, vol indelijks schone muziek. Over een vrouwe, een kunstenaresse die de stormachtigheid van haar huwelijk vol overgave en kleur op een doek smijt. En als Mariette zo'n dingen ziet, dan kere 'k ik dat op mezelven en worde'k ik zelve triestig.

Morgen is dat over zulle en elke mens heeft 't recht in zijn leven voor ook een keer triestig te zijn. En 'k peinsde in m'n zelven, de mensen die de boek van mariette lezen mogen da weten, da mariette ook haar moeilijke momenten kent in 't leven. Morgen zal da beter gaan. Ge zult da zien, morgen zal da allemale vele beter gaan.

23:47 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

14-03-06

Vanwege de overkomste uit Brussel

Er zijn pertangs mensen die daar het erte van in zijn maar gisteren heeft Mariette geen tijd gevonden voor haar meninge op de boek te zetten vanwege overkomste (onverwachts) uit Brussel van Henri Mousiette de schoonbroere van Fons die getrouwd was met zijn zuster Madeleine maar die al een heel ende dood is vanwege een accident met haar velo onder een tram dat nog in de gazette heeft gestaan. Het zijn dan altijd moeilijke momenten in den omgank want mijn kenisse van het frans is nie fameus en Henri klapt nietend anders.

Terwijl ondertussen ook reeds achter de rugge het bezoek aan de klinieke van Vivianne van 't rad (altijd prijs) en dat ze al naar huis was als we daar toekwamen en dat ze naaste keer dat wel een keer mag zeggen dat ze al were thuis is. We stonden wij daar met die fruitmande, Magda en Mariette. Maar met Manse Bulte was het vele keren erger gesteld met die verstande dat ze zij in atractie lag met haar been omhoge. Er was nevens de bloeduitstortinge va de kuite ook een lelijke breuke geconstateerd aan haar hiele. We zijn daar dan een keer binnengesprongen en we hebben dan die mande fruit aan haar gegeven waar haar vent Montje Koster den helft naar binnen van draaide nog tebinst dat we wij daar waren. De pruime zelfs met vel en al! Ze zal er voor zeker vier weken van hebben in t'hospitaal en dan daarachter nog maanden van revalideringe. En zeggen dat ze zo gaarne met haar velo een keer een toerke doet. Maar ze zal het kalm moeten doen.

Zo ziet een mens maar dat ge nog soms van geluk moogt klappen als ge gezond zijt want dat ge dan al met u velo mag rijden wat ge wilt want ge hebt nietend in de weg vanwege u gezondheid. Vooral nu dat het were een beetje betert ook. Want er zijn mensen die vragen, Mariette, vragen ze, zitte gij geren in de zonne en van z'n eigens dat Mariette gaarne in de zonne zit maar wel onder een paraplu want mijn vel kan niet vele verdragen.

En nu eerste de commisies want anders geraakt mijn schema overende en er is nog vele te doen in huis alsook in de achterkeuken voor het plafongsje af te kuisen met een beetje cif binst dat Fons de trapleerke vast houdt binst dat Mariette kuist en azzo werken wij t'hope.

09:52 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

12-03-06

De uitschakelinge

Gisteren had ik te kampen met de uitschakelinge van mijn boek op tinternet. Ik gerochte er aan geen kanten op. Fons zei dat het gedachten waren maar achter dat hij er zelf ook niet opgerocht was het duidelijk dat mijn boek met een uitschakelinge te kampen had.

Maar geen treuringe, beste mensen, want hier is alweer Mariette Courgette met nieuws vanuit de strate. Het is alweder geen goed nieuws want Manse Bulte is vanochtend achter de hoogmesse door haar tallongs geschoten en ze is rats de kuite af. Een inwendige bloedinge dat ge het kost zien van albuiten want heel haar kuite zat schorteblauw. Fons, die nog EHBO heeft gedaan in 't leger zei vandeneerste keer dat het serieus was en maande afstand te bewaren tegenover de vele opgekomen ramptoeristen (ook van naburige straten want het was op het kerkeplein te doen achter de hoogmesse).

Ten gevolge van de bloeduitstortinge is Vivianne van 't rad (altijd prijs) van haar zelven gedraaid omdat ze tegen geen accidenten kan en mocht de 100 twee gekwetsten begroeten in plaats van één. De vervoeringe verliep kwaadaardig vanwege het vele kijklustige volk die de doorgang van de ambulance aanvankelijk in de weg stond maar Fons heeft hem daar dan mee bemoeid en het volk uit malkaar gedreven gelijk een boer zijn kudde schapen.

Nog een geluk dat het niet langs mijn dam gebeurd is want ge weet dat ik aan mijn dam tevens met een gevaarlijke hellinge zit waar 't gemeente nog altijd nietend aan gedaan heeft ondanks de vele telefoons en klachtenbrieven van Fons die op dat vlak eigentlijk een kalf is want moest het van mij zijn ik zou zelf eens naar burgemeester Moenaert gaan maar Fons belet mij dat omdat hij mij wil tegenhouden van dommigheden te doen, zegt hij.

Als lid van de missiekring sectie assebroeke ga ik vanachternoene tegen ten vijven in de vooravond een keer t'hope met Magda (voorzitster) op bezoek bij Vivianne van 't rad (altijd prijs) en zullen wij tebinst dat we daar toch zijn ook eens Manse Bulte gaan bekijken. Fons kan niet mee omdat hij zijn nette over de kiekens moet herspannen met het trapleerke omdat het is ommegewaaid van het stormachtig were (niet het trapleerke maar de nette van de kiekens).

Ik zal dan verslag doen op mijn boek van ons bezoek aan de klinieke want 'k peins van vanavond misschien ook nog eens in mijn boek te schrijven vanwege de uitsluitinge gisteren. Verders nog een bedankinge van Mariette voor haar talrijke lezers en ook de groeten van Fons aan de madam van de zonne en dat ze daar mee moet opletten van Fons zijn name in hoofdletters te zetten want hij steekt hem dan vanalles in zijn hoofd van lelijke manieren azzo.

16:47 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook |

10-03-06

Van Ciny en de tewerkstellinge aan de pale

Cindy is vandage gaan solliciteren voor nieuw werk langs de bane van Kortrijk in de horeca. Willy Vanhulle van de ijzermarchang Lode heeft haar gevoerd omdat de Lada van Fons momenteel niet marcheert. Ze was vreende rare aangetsjoorteld. Fons zei nog voor dat ze vertrok dat ze gink mogen opletten dat ze geen vlage wind vangde of dat ze haren tanga gink kwijt zijn. Willy zat te lonken dat 't kwijle langs zijn lippen liep.

Te vijven waren ze were. Z'Is aanvaard voor aan de pale te werken binst dat er ook muziek speelt. Het is een betrekkinge die haar zeker gaat liggen want ze is zot van muziek. Ze zal werken op percent. Een fix en 't gene dat ze in haar kouse steken mag z'ook houden. 'k Verstonden dat niet al te best maar het zou er op nere komen dat ze een veranderlijke wedde zal hebben. Het is al niet meer lijk vroeger dat ge van tevoren al wiste hoevele ge gink hebben.

Nu, al goed en wel maar ze zegt dat ze haar een pale zal moeten kopen voor te oefenen voor het werk. Ik peins in m'n eigen wat is dat hier were allemale maar 'k heb mijn mond gehouden en er niet verder achter gevraagd. Fons presenteerde nog voor een keer te kijken op 't containerpark achter een pale maar 't is nog niet al gelijk, zegt Cindy. Ze zegt dat het een blinkende gleddige pale moet zijn.

Fons peinst dat ze verzekers van die palen voor in den autobus zal moeten assembleren. Omdat dat ook azzo blinkt altijd in den autobus. Ik peinsde nog in mijn eigen, ze rammaseren zij in de horeca toch geen palen en dat het dus allemale verre van klaar was, van dat werk en die pale.

Ondertussen geraakt Fons zijn ronde van de gazetten gewend. Het is proper werk en hij mag dat op zijn eigen tempo doen van menere Verreth van de drukkerije. Het ware van z'n eigens niet rare dat het schoolmeesterke persé een keer moest dore steken in mijn boek van gisteren dat ik beter zou helpen met het ronddragen van de gazetten maar de trouwe klandiezie van mijn boek weet maar al te goed dat ik mijn beperkingen heb met mijn heupe. Dat gaat azzo, bepaalde kluntens geven dan ook een keer een meninge omdat ze kluchtig willen doen op de boek maar ze vergeten wel dat ze een mens daar vreende mee kwetsen (enplus een dalinge van het bloed) vooral de mensen die eentwat mankeren waar ze zelve nie kunnen aan doen gelijk ikzelve van mijn heupe. Maar bon, wat avance van mij vele kwaad te maken. Planchez doet ook niet anders dan met een lachsje op zijn tote mijn deure passeren. Maar ik zeg u, ik Mariette, dat het wel gedaan zal zijn met al die grote manieren als het parket eens zijn werk achter de rugge zal hebben.

Ik wens iedere lezer van de boek een goed weekeinde met vele goede momenten en niet te vele miserie gelijk kwalen of accidenten per velo of te voete. Wel gemeende groeten van Fons en Mariette.

17:55 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

09-03-06

Van het faillissement en de oriënteringe van het bedrog van de lada

Fons en Mariette hebben gisteren een keer under rekeninge gemaakt en 't is stijf simpel. We zijn failliet. We hebben geen roste kluite meer op onze spaarrekeninge achter de kosten van het vier en van de Lada en ook en vooral vanwege een verkeerde belegginge van Fons die zegt dat het al de schuld is van 't groot kapitaal.

Kosten voor het vier zijnde 250 euro (in occasie en komende van 310 euro nieuwe). Kosten van de Lada zijnde 427 euro (reviseringe van de moteur vanwege suiker tussen de vis platinés alsmede het steken van nieuwe bougies en ook een versche koplampe vanwege verslijtinge).

Een woordeke uitleg over de Lada is hier op zijn plekke! Houd u vaste!

Dat we het bedrog van de Lada hebben georienteerd komt deels door de dommigheid van Planchez ('t is gedaan van hem meneer te noemen) van dat op mijn boek te zetten dat hij suiker in de naftebak heeft gedaan en dat dan nog met instemminge van Miel met maar één oge de garagist die ook in de combine zat. Het parket is met de zake belast vanwege een indieninge van klacht van Fons en Mariette. Het zij azzo.

'k Ben nu verdimme heel m'n draad kwijt van mijn bloeddruk die tereke stijgt en daalt binst da'k het bedrog ter kennisse leg aan de lezers van mijn boek.

Totaal der kosten in een belopinge van zegge en schrijve 657 euro en dat we maar 250 euro meer hebben staan op den spaarboek (kredietbank terreinrekeninge). Het uiteindelijk resultaat is dus een failliet. Teware dat de beurze omhoge schier zegt Fons maar ik zie het van een ende verre aan zijn totement dat zo'n verhoginge in alle geval niet voor morgen zal zijn. Moraal van de vertellinge is dat Fons nu met reclamegazetten rondgaat voor zijn foute van de mislukte belegginge weer goed te maken.

Dat het niet ware van 't sacrament van het huwelijk van Fons en Mariette maar ik zou mij al lange verlegt hebben naar een oude riekere met veel geld. Aldus de droom nu voor 't moment van Mariette.Verleggen. En 't is daarmede al gezeid voor vandage want het is weer d'ene draaiinge achter d'andere vanwege een te lage stand van bloed.

Een bedankinge aan de lezers zal aldus moeten volstaan voor vandage want ik kan ik in mijn toestand nu niet naar de boeken van zij die een meninge zullen zetten in mijn boek maar ik zal dan wel later een keer mijn gedacht erin zetten. Ook een bedankinge en een steunbetuiginge aan het parket voor binst 't onderzoek van het bedrog van de Lada.

20:18 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

08-03-06

De gebeurtenisse van de lada

Fons is er niet door voor de keuringe van de Lada die werd afgekeurd binst het bezoek van Fons aan de keuringe deze ochtend. Een rode kaarte. En dat binst dat we verleden jare er nog dore waren zonder problemen. Fons zegt dat het is waarom we geen garage hebben en dat de Lada tevele afziet van hele dagen buiten te staan. Hij snakte toen hij het zegde waarop ik zegde dat het mijn schuld niet is en dat ik de lada moeilijk in de keuken kan zetten waarop Cindy begoste te lachen gelijk een paptaarte. De gevolgen waren dat Fons zijn stemminge nog meer zakte.

Wij stante pede naar Miel met maar één oge de garagist om de lada te laten onderzoeken van de gebreken. Achter de inspektie zegde Miel zonder verpinken dat heel het spel naar de kloten was en dat hij daar geen kosten meer zoude aan doen moeste hij in Fons zijn plekke zijn en dat hij beter vandeneerste keer zoude kijken voor een goe okazie. Ik peinsde dat Fons daar terplekke gink nere stuiken want we zaten ook nog met de kosten voor dat vier in de badkamer. Hij vraagt aan Miel hoevele dat gaat kosten en Miel flikkert azzo een keer met zijn goe oge en hij zegt, tweeduizend euro Fons omdat het voor u is. Fons begoste te beven en zijn aangezichte wierde zo grauw gelijk een tablette marmer op een schouwe van een herehuis. Tweeduizend euro, 't is al dat ge 't hoort!

Ondertussen zijn we were thuis. Ik heb kaffie gemaakt en we gaan dan seffens een keer onze rekeninge maken, Fons en ikke. Ge moogt daarvan een verslag verwachtende zijn van de rekeninge op de boek tegen morgen.

Ikwil ook nog een bedankinge doen aan alle vrouwen vanwege de vrouwendag en dat ik mij dien dag toch anders had voren gesteld van inplekke van met fons onze rekeninge te zitten maken. Maar eens mens moet er dore in het leven.

14:10 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

07-03-06

Van de netten en 't eten.

Het is mij vandage niet gejeund om te doen wat op mijn planninge stond wat was mijn ruiten kuisen omdat Fons het trapleerke nodig heeft voor zijn kiekens te overspannen. Zes dagen te late maar er waren geen netten meer te vinden in de brico dat pertangs gazetten met grote reclamen in de busse steekt om dan een paar dagen later te moeten zeggen dat de netten allemale uitverkocht zijn. Gelukkig waren de feiten dat Fons vanochtend netten heeft gevonden in de gamma.

Ik mij dus aan de tafel gezet met een tasse kaffie en in overpeinzinge wat we vandaag gaan eten want 't was nog niet over geklapt geweest omdat fons persé eerst naar de gamma moest en als hij het in zijn hood heeft zit het ook niet in zijn gat, van fons. Ik peinze van een keer spruiten met een ende worst en patatten te doen. Met de worst van de aldi (zwijneworst is de beste) en dat het ook van niet te hoge valt daar in de beenhouwerije van den aldi. Maar het is iederen dag een hele toer om te weten wat ge moet eten want een mens zou het op en duur niet meer weten. Dat het moeste aan Cindy liggen, 't zijn alle dagen frieten met gekaptbollen. Het is een kwestie van gewente bij het jonk volk zegt fons.

Het is niet allene de griepplage bij de kiekens (we hebben maar drie kiekens) maar ook de gevaren van het bevel van ze weg te steken de kiekens want zo'n nette spannen over het kot dat is nog al  geen haar snijden zegt fons. En het is inderdaad niet gelachten gelijk ik hem daar azzo bezig zie met die nette op dat trapleerke. Seffens valt hij met zijn smoel tegen dek, ik kenne mijn zot. Aan den andere kant is het zijn burgerplichte zegt Mieltje Kleppe, de gebuurtepolitie.

Ik peinze van dan vanachternoene mijn ruiten te kuisen en ten drieën komt magda dan een keer voor te kijken hoe dat het zit met de tombola van de missies. Zo ziet ge maar dat een mens altijd maar z'n bezigheden heeft. Het is van het ene in het andere maar als de mens stillevalt dan is dat ook niet voor over naar huis te schrijven want dan hebt ge een inzinkinge, gelijk Flavie van een ende verder wiens name ik niet ga noemen in mijn boek vanwege de privasie. En azzo zijn er vele dutsen in de strate die eentwat mankeren.

Met pijn in het erte neemt nu ik, Mariette, afscheid van de boek en zal ze vanavond misschien nog eentwat schrijven als er nog zakens zouden gebeuren die een vernoemenswaardigheid hebben. Een bedankinge aan de lezers van mijn boek en ook mijn welgemeende complimenten voor u meninge. Ik zal dan vanavond nog een keer mijn meninge zetten in de boeken van mijn kennissen op tinternet. Ik wens verders ook iedereen een goeien dag van Mariette en ook van fons.

11:59 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

06-03-06

van Mariette haar afwezigheid, de toestand

Beste lezers van de boek van Mariette. Het heeft een tijdeke geduurt maar het was de vorige dagen niet te doen voor in mijn boek te schrijven vanwege de vele werkzaamheden van Mariette en het rondgaan in de parochie voor de tombola van de missies (altijd prijs bij aankoop van 5 loten) Er koste bij Fiene Volleghems were nietend af, de gierige pinne da'k het zo lelijk moete zeggen!

Ik Mariette zeg u dat ik vanaf vandaag geen woorden meer zal vuilmaken aan meneer Planchez want dat het niet goed is voor mijn bloeddruk. Ik heb heel 't weekend te hoge gestaan en ik was bij momenten in een algehele toestand van draaingen en zeer aan mijn hoofd en allemaal de schuld van mijn bloed en van meneer Planchez.

Tot hier wat betreft meneer Planchez en zijn verwijderinge van aandacht in mijn boek. Nog een veranderinge in de toestand is dat wij nu hebben overgeschakeld van belgacom voor de telefonie naar telenet dat goedkoper is, zegt Fons. Wat er juist veranderd is weet ik eigenlijk niet want onze nummer is 't zelfde gebleven.

Wat nog is voorgekomen in de strate. Meneer Urbain moeste zaterdag een lezinge gaan geven op een literaire crochet met zijn gedichten en hij is maar de zondag na de noene geland. Zijn wijf in alle staten en meneer urbain zo zat als een kanon. 't Was wel van zijn vrouwe! 't Gink zodanig luide dat we kosten volgen van in onze keuken.

Het was dus wel een weekeinde van de grote gebeurtenissen maar ook is het electrisch vier in de badkamer uitgevallen vanwege ouderdom en verslijtinge. Fons die heel de boel uit malkaar heeft gehaald zegt achter dat hij het bekeken heeft dat we verzekers in kosten gaan moeten komen voor een nieuwe elektrische stove wat een ferme strepe is door de rekeninge van Fons en Mariette die normaal een keer in maart naar Brussel gingen gaan voor een keer te kijken naar het gekuiste atoom maar dat we gaan moeten wachten tot in april voor naar de gekuiste atoom te gaan kijken tot achter dat we die stove hebben gekocht. Fons gink een keer loeren op ebaaj maar hij graakte er niet op vandenochtend. Hij zegt dat dat daar nog van te hoge niet valt, zo'n stove maar dat ge sjanse moet hebben. Laat ons echter afwachten tot dat hij erop geraakt voor over prijzen te klappen want ik ken dadde, van die goedkoop!

In het weekende is ook Cindy, onze dochter, zonder werk gevallen vanwege een niet verlenginge van haar proefcontract en ook vanwege haar vrijage met Willy Vanhulle van de ijzermarchang Lode en dat ze daar veels te veel tijd instaak, zegt Fons, en azzo van haar werk vervreemde. Ze is nu aan 't kijken voor een intrim. 't Is t'hopen dat ze gauwe eentwat vindt want er is geen kot mee te houden en alsan dat muziek zo luide en zitten meezingen dat het niet te doen is van 't leven in huis.

Morgen meer over de toestand alhier. Een bedankinge van Mariette voor alle belangstellinge van de boek en dat ge ook u meninge mag zeggen in de boek uitgenome meneer planchez.

18:41 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

02-03-06

Wat betreft meneer Planchez.

Meneer Planchez is onzen overgebuur van de strate in numero achte. Hij heeft veel wind in zijn broek en denkt dat hij interlectueel is omdat hij soms een keer zijn meninge schrijft op de boek van meneer Michelin die een boek heeft over de kulturele kunste van de stad van Brugge. Een deftigen boek, daar niet van, maar 't is ook geweten van meneer Michelin dat het geen gemakkelijke mens is juist gelijk Rene Planchez. Hij breekt regelmatig jeugdige opvoeringen af van het jonk volk dat soms ook eens een stiksje wilt spelen en dat hij dan zegt dat het op nietend trekt. En ook van de muziek en de fotografië dat het nooit wel is. Nu, dat gaat hier nu niet over meneer Michelin maar het is maar om een keer aan te tonen met waffere boeken meneer Planchez hem allemale bezig houdt.

Dat het hier een strate is van beurtelinks parkeren maakt dat er niet alsan geen plekke is om u ordentelijk te zetten. Er kwam ruze van want wat geschiedde. In de strate zijn er drie aangelanden met een garage waarvan ook de garage van meneer Planchez die zich rechte tegenover onze woonste bevind. Het is van iedereen geweten dat meneer Planchez een ertefretter en een binnebuk is die niet gemakkelijk is in de sociale omgange met de gewone mens gelijk wij. Fons zet gisteren de Lada een klein beetje met de neuze voor de poorte van Planchez omdat het draaien van kant was en er bijkans geen plekke elders is.

En in plekke van een keer aan de deure te bellen voor zijn meninge te zeggen maar neen want die wietewaai schrijft vandeneerste keer rechtstreeks in de boek van Mariette voor zijn ongenoegens van de parkeeraffaire te declameren. Maar ik Mariette zeg dat als ge het niet eerst wenst uit te klappen aan de deure dat ge dan ook niet vandeneerste keer u meninge moet schrijven in de boek zekers als ge schuins over de deure woont.

Fons wordt al een dag ouder en hij heeft plekke nodig voor hem te zetten met de Lada want de lada heeft geen servisch stuur gelijk de nieuwere modellen en hij draait vreende breed, zegt Fons. Maar in plekke van compassie te hebben met een oudere mens is het gemakkelijk om van u tap te maken in mijn boek, gij klunten oliebrood. Hiermee mijn meninge gezegd hebbend over meneer Planchez doet het mij deugd want het lag op mijn erte van dat geval met de lada en de poorte van meneer Planchez.

Ik wens al de bezoekers van mijn boek andere geburen toe aan den overkant en surtout dedeze van een straat van beurtelinks parkeren. Verder wil ik u allemale bedanken voor mijn gedacht te willen lezen. Een bedankinge en ook een goeienavond van Mariette en Fons.

01:28 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (18) |  Facebook |

01-03-06

Het geval van de monture van de bril van Mariette.

Wegens dat Fons hem op mijn bril heeft gezet staat mijn monture in een achte en kan ik weinig in mijn boek schrijven. Wel was ik er niet van gediend dat meneer Rene Planchez (van hier schuinsover) in mijn boek zijn meninge zeide over dat Fons de lada van Fons en Mariette voor zijn garage had gezet omdat het veranderen van kant was en omdat de plekken hier niet overlopen qua plekke.

Maar ik zal daar vanavond in 't lank en in 't breed over schrijven op mijn boek als ik mijn montuur were heb van de opticien Frans Halezwijn van op de plekke en dat ik dan een keer mijn meninge ga vertellen over meneer Planchez want hij peist verzekers dat hij het al is omdat hij soms een keer schrijft in de boek van meneer Michelin van de vlaamse kunste te Brugge en omstreken.

Mijn vele fans van heinde en verte zullen nog een beetje patience moeten hebben voor deze meninge van Mariette die dat dan vanavond rond ten elven zal in haar boek zetten. Ook een bedankinge voor u patience vanwege Fons.

17:17 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |