01-03-09

Dat Mariette met vele goeste gesignaleerd ware...


vrouwen in rollator

De gezusters Preutegletser in beeld

Beste lezers alsook de vele lezeressen van de boek van Mariette als tevens de mensen die alhier een eerste blik werpen op de lezingen in de boek van Mariette en dat ge allemaal welkom zijt.

Tevens ook uw aandacht voor de annonce van de bevestiginge van den zoveelsten koombak van Mariette alhier als dat zij besloten heeft van weer in haar boek te schrijven. Er ware geen datum in vooropstellinge maar ingewijden lieten de geruchten een bevestiginge geworden dat het voorzekers voor eentwaarsten in 't midden van maart zal zijn.

Mariette wierde in haar woninge in volle voorbereiding op haren koombak getroffen door Gustaaf Schellevroengs binst dat hij eigenlik gewone gink voor de verlenginge van haar abonnement van 'Kerk en Leven'. Mariette ware juist haar nieuwe lapstop aan het uitpakken dewelke door mariette ware gekocht in den Aldi (een aanbiedinge waar ge niet nevens koste kijken) en die van het merk Medion ware vanwege de feitelijkheden dat het in den Aldi al Medion is wat de klokke slaat op 't vlak van computers alsmede ook de toebehorens (gelijk daar zijn bijvoorbeeld een optische muize en al van die zakens).

Mede gezien de feiten dat het een aanbiedinge betrefte waar ge niet koste nevens kijken stonde Mariette al van kart voor de negenen voor de deure van den Aldi teneinde niet nevens de prijzen te pakken. Alreeds menig gegadigden hadden zich een plaats voor den ingank verschaft en dat er dus al achte voren stonden, gelijk dat Mariette het zeide. Er waren echter gelukkiglijk een aanbod van 12 lapstops (leze en schrijve twaalve) zodat Mariette haar aankoop zonder veel tramelant een verrichtinge koste laten geworden.

Mariette heeft vele meegemaakt in haar leven alsook nu dus were vanwege dat Fons op een bepaald moment als vermist stonde opgegeven bij de gendarmerie. Naar verluid wierde Fons begin februari nog gezien ter hoogte van café 'De Pluime in het Gat' te Puttekapelle platse in aanwezigheid van Raymonde Vülscheure met de welke hij een brokke van een tango aan het dansen was (zonder looprek!). Een gerucht dat wierde bevestigd door de gezusters Preutegletser (drie weven tegader) die alle drieë een vreende lelijk kleed droegen bij den overdracht van de informatie. FOTO VAN DE GEZUSTERS ALBOVEN TE BEZICHTIGEN.

Het ware den zoveelsten druppel die den emotionelen emmer van de volksvrouwe beroerden en Mariette heeft Fons de toegang tot de woninge ontzeid waardore dat Mariette heden ten dage allene woont ook mede door de feiten dat de dochter niet meer omme kijkt. Het wierde door Mariette bevestigt van dat ze zei dat ze verzekers er niet goed zoude van zijn van nu nog op Fons zijn tote te moeten kijken. Een regelrechte breuke aldus, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette. 

Voor een verduidelijkinge naar de venten: Gelieve niet vandeneerste keer een relationele toegang te zoeken naar Mariette daar zij verzekers zoude moeten spuigen moste er haar nu alwere een vent een benaderinge laten geworden.

Het wordt voor de bezoekers van deze boek verzekers een beproevinge van dat ze moeten wachten totdat Mariette haar lapstop helegans meester is maar het geduld is een schone zake, gelijk dat Mariette zeide toen Stanse Vanfleteren haar een keer vraagde welke gewaarwordinge het geve als ge moeilijk naar bachten kunt.

Mosten er mensen zijn die ook een lapstop van medion hebben aangeschaft en die er al een brokke mee weg zijn dan mogen zij alsan contact oppakken met Mariette. Waarbij tevens een dwingende verzoekinge van niet tevele over technische bijzonderheden te klappen.

Bij leven en welzijn tot binnen twee weken (doet Mariette Jos Ghysen hier een immitatie geworden).

 

21:57 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

24-07-08

De zoveelste koombak van Mariette

zuster Marie Claire van de cursus verpleginge zuster Marie Claire van de cursus Verpleginge (avondlessen).

Beste lezers en lezeressen van de boek van mariette. Ge zult verzekers peizen waar dat ze zij zat maar Mariette moste cursussen volgen met name omdat ze seffens Fons zal moeten verzorgen omdat hij geen weg meer kan ('t flubiet aan zijn benen en pottedoof van al zijnen drank). Het ware dus een avondlijken cursus voor verpleegster dewelke Mariette gevolgd heeft dewelke wierde gegeven door zuster Marie Claire. Vanwaar dat Mariette nu ook mensen zal tewoord staan met medische problemen die naar oplossingen zoeken op tinternet. Zijn er vragen, stelt ze gerust, want een antwoord is dikkels gemakkelijker dan dat ge er een vermoeden van zou hebben. De consulsie is vaneigens voor nietend want mariette wilt haar zekers niet verrijken van de miseries van een ander. Het ware bij deze gezeid en de problemen ofte miseries kunnen aangevraagd worden via het reactiekotje allonder alhier alwaar dan ook Mariette een oplossinge ten berde zal brengen.

Verders ook enige veranderingen op de boek van Mariette hetzij dat er meer per onderwerpen gaat worden gewerkt alsdat op die manier par eksempel een meninge op de boek nog alleen over ééntwadde zal gaan. Het gaat vandaag in die zin over het onderwerp van het looprekstje van Fons.

Fons wierde dus geveld van 't flubiet aan zijn benen en van 't ene moment op 't andere koste hij niet meer uit de voeten alsmede tevens zijn plan niet meer trekken. velo verkocht aan Freddie Deschuttere (de zeune van Gusta van Mantens) en Fons te bedde aldus. Heel de dag in dat bedde ware nietend voor Fons want hij zaagde heel den dag achter een Trappist dewelke hem nochtangs van den dokteur vreende verboden ware. Resultaat was dat het resulteerde in scheldingen en lelijk doen tegen Mariette dewelke de schuld kreeg toegeschoven van het niet willen verstrekken van hulp aan personen in grote node (leze dat menere dust hadde)!

Mariette van de boek naar de CM alwaar een looprekstje wierde aangevraagd voor Fons. In de wetenswaardigheid dat er ook soms Ollanders alhier een keer lezen zegt Mariette er tevens nog bij dat een looprekstje in 't schoon ABN tevens een rolatoorke worde genaamd. Mariette wiste dadde nateurlik niet en ze heeft dat moeten opzoeken in de bibliotheke omdat den dictionaire in huize Fons en Mariette weer nieverst te vinden ware. Mariette peinsde nog tons dat ze het laze van dat rolatoorke dat ge het voor 't zelfste geld ook rotaloorke zoude kunnen benamen in dewelke dat het dan zoude een rode tallore kunnen betreffen... hahahahahahahaha... en dat we algelijk een keer mogen lachen ook met d'Ollanders. Het leven ware al triestig genoeg.

Fons is nu ferm an 't oefenen met zijn looprek voor were zo zere mogelijk op café te kunnen gaan. Hij slaat van tijd wel een keer tegen dek maar 't is waarom dat hij soms fringt op momenten dat het eigenlijk geen noodzakelijkheid behelst van te fringen. Bijvoorbeeld in een bocht moet hij leren van nie alsan te willen fringen maar van hem te laten slieren in den bocht. Omdat Fons gaarne bij valavond oefent is het looprek standaard geleverd met vier verstralers... ge kunt hem zien komen van zeven straten verder, met andere woorden. Fons hadde liever een otomatieke rolstoel gehad maar de kinisist (in dewelke een zeune verscholen zate van Tiene Pruimscheute met dewelke Mariette nog bevriend ware geweest in de papschole en dat de wereld toch kleine is en al van die dingen) zeide dat hij tongs van hele dagen geen beweginge zoude hebben dewelke nefaast zoude kunnen zijn voor de bloedstrominge.

Tot hier de vernieuwe meninge van Mariette betreffende het looprek waar verzekers nog vele vervolgen een deel gaan aan hebben want Fons is er nog niet echt weg mee, met zijn rek.

Tenaaste weke gaat het hier gaan over het voor nietend reizen van oudere mensen op den otobus over dewelke Mariette zware bedenkingen heeft en tongs vooral vanwege dat het wel voor nietend is maar dat ze noois op tijd zijn. Komt tenaaste weke de meninge van Mariette lezen en mochten er vragen zijn betreffende medische miseries dan volstaat het van een bericht voor Mariette te laten hier allonder.

Met tevens een bedankinge voor u vernieuwde belangstellinge voor den boek van Mariette.

21:34 Gepost door Mariette Courgette in 't Leven van Mariette gelijk dat het is | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

31-05-08

Van den devotie die mariette in haar grepe hadde alsmede tevens het belang van het gebed

Nuns
 

Het ware verzekers al bijkans vier maanden geleden dat Mariette alhier nog een keer het woord tot de natie heeft geheven. Nevens den ouderdom speelt ook het wispelturige karakter van Mariette een rolle in deze kwestie. Ook het vele huishoudelijk werk doet soms afbreuke aan de bekwaamheid tot regelmatig een postinge te laten geworden in den boek alhier. Tevens ware mijn paartime intrede bij de nunnen van 'De orde der sepia en de flou artistique' ook een gebeurtenisse dat mijn leven een drastische wendinge heeft.

Mariette is inderdaad paartime ingetreden in het gebed en het is wat te zeggen. De maandag heel den dag. De woensdag juist 's nuchtens en tons de vrijdag in den achternoene. Er wordt vooral gebeden voor de zielerust der overledenen en tevens voor de rust tout court van de mensen die nog leven. Alsmede Fons komt in mijn gebeden voor als ik bescherming voor de simpelaars afroep bij de heiland. Een paternoster alhier, een rozenkrans algunter... afijn... 't zal wel altijd eentwaarsten helpen zeg ik dan alsan.

Fons heeft zijn baard laten groeien en hij is momenteel te kaperen gaan varen. Hij had de keure voor mee te gaan met een vissersboot voor een tien dagen. Ze zitten momenteel rond de kust van Noorwegen. Ik krege een sms van Fons dewelke bevatte volgend bericht: 'Hier Fons - vanuit Noorweegse wateren - over - alles goed - over - Trippels aan boord - over -  wel antijden vreende spuigachtig - over - groeten van Fons aan Mariette - Over en uit'. Tot daar de boodschap voor Mariette uit den vreemde van haar echtgenoot.

12:41 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-05-08

Van de grote inzinkinge dat Mariette trefte

Vrouwen in de stad

Mariette ware onlangs met de vrouwenbond op zwier en het betrefte een citytriep naar Zwankendamme alwaar dat er niemendalle te zien ware. In grote getale terten wij over de trotoirs en tuurden hevig in het rond teneinde bezienswaardigheden te ontdekken maar 't ware aan onze neuze.

Imelda van Kwekers zeide dat het lange geleen ware dat het azzo ware tegengevallen voor 50 euro wat het tarief van inschrijving betrefte van de citytriep (een tasse kaffie en een stikstje taarte inbegrepen in taveerne 'DE SJAKOSSE' gelegen aan de pompeweg aldaar in Zwankendamme.


 

00:00 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-02-08

Met als belichtend voorbeeld een Belgische Turk als tevens een Zwitser

107_jaar_en_roken_als_een_ketter

Firmin De Scheuteleere is al heel z'n leven een belichtend voorbeeld voor Fons. Firmin is vandeweke 102 jaar geworden. Het ware een verwonderinge want hij smoort gelijk een Turk en hij drinkt gelijk een Zwitser maar op zijn paspoort wel degelijk een vermeldinge al ware hij alhier in België geboren en woonachtig aan onze kanten. Fons zeide een soorte bewonderinge te herbergen voor de maniere van leven van Firmin.

Mariette wierde aan alle kanten bevraagd betreffende de beslissinge van te stoppen met de boek als ze zij geen honderd reacties (of er deure) haalde op den vorigen meninge van Mariette waarvan Mariette ook zeide dat het eigentlijk voor te lachen ware want tevens heeft ze zij ook ingezien dat het verzekers niet te doen zal zijn van zovele reacties te bekomen.

Ook tevens de vele tsjankinge op de boek van alhier en algunter en dat dat algelijk geen werk is van te stoppen vanwege dat ge geen reacties krijgt hebben Mariette tot een beslissinge gedwongen van verder antijden een meninge te laten geworden aan haar lezers van de boek dewelke dus geweune zijn gank zal gaan. De boek dat ik wil zeggen.

Constance Vlierens meldde haar vandeweke ziek binst de repetitie van het kerkkoor der senjoren ('De Raspende Huige' genaamd) van dewelke Mariette sinds vandemaand zingend lid is geworden. Mariette is vanwege de koorleider Viginor Strumfelwelde (een aangespoelden uit Hongarije en met moeite een meter veertig hoge!) bestempeld als middel-sopraan (aan malkaar met een streepke) dewelke eentwaarsten tussen de soprane en de alte is gelegen gelijk dat menere Strumfelwelde er zijn gedacht over zeide. Hij zeide ook tevens dat er nog een hoop werk ware aan mijn stemme en dat ik vreende vele gink moeten exerceren.

Dientengevolge oefent Mariette dat het schuim op haar lippen staat. Als Mariette thuis repeteert is Fons achter tien minuten 't gat in al klagend dat het gelijk een geselinge met een stok tegen zijn oren is, gelijk dat Mariette zingt. In plekke van mij te steunen, den gevlekten bastebeiere!

Doordat Constance er dus vanwege ziekte niet koste zijn (roste kele en 't sinusiet aan alle kanten en surtout aan haar neuze) moste Mariette vanvoren staan in de opstellinge van het koor omdat er anders een lege plekke ware.

Achter nog geen twee minuten was het alreeds spel vanwege dat Magda van Voncke Scheppers zeide dat ze menere Viginor niet meer koste zien zwaaien met zijn stok omdat Mariette ervoren stonde. Het zwaaien met de stok betreft een handeling uitgevoerd teneinde het koor in de juiste mate te houden qua zang want het is soms de moeite gelijk dat er sommigste nevens zitten. Vanwege de protesteringe van Magda moeste Mariette heel de repetitie gebogen staan dewelke een vreende kwalijke uitwerking gave aan haar stemme.

Cindy is nu in gank met enen die in vervrozen kiekens doet. En zij die al heel haar leven azzo allergiek reageert voor kiekens. Hij noemt Marcel Mistewezel en 't is enen van aan de kanten van Gent. Mariette is Marcel en Cindy te naaste weke verwachtende voor een keer een eerste kennismakinge. Ik peinze dat ik keun zal gereed doen. 't Is tongs ook een keer eentwat anders voor Marcel die van 's nuchtens tot 's avonds alreeds in de kiekens zit. Fons wierde verzocht van voor drank te zorgen. Mariette zal tongs te naaste keer een meninge laten geworden van het bezoek.

Maar ge gaat me nu moeten verexcuseren want ik moet ineens vreende naar bachten.

PS: En tongs te bepeinzen dat het stoveke van 't vertrek niet werkt!

00:13 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

24-01-08

De verwordinge van een nakend einde (door Mariette Courgette - kopiereet)

Buurtcomité

Middelerwijl op het Mariettecongres: 'Waar zit ze zij algelijk in, die gloeiende kalle!'
 

Het zoude verzekers goed kunnen zijn dat de lezers en lezeressen van de boek van Mariette verzekers peinzen: 'maar waar zit ze zij in, die gloeiende kalle!' edoch Mariette peinst er ernstig aan voor te stoppen met haar boek mede daar de beproevinge soms groter is dan de vreugde als ik een geschrift op mijn boek laat geworden.

Pakt in dat geval de levenswandel van Fons van dewelke Mariette al talrijke malen met een betraand wezen heeft moeten berichten en dat het in vele menagen geen waar zoude zijn. Als Mariette in overschouwinge daarnevens bijvoorbeeld het voorbeeld van Firmin Verscheure (bijgenaamd de zibbedibbe) bekijkt die van zijn vrouwe Magda (bijgenaamd de gendarm) geen stap buiten de deure mag zetten zonder voorafgaandelijke toestemminge dan mochte Fons algelijk van geluk klappen en tevens zijn handjes t'hope leggen van met azzo een slore gelijk Mariette getrouwd te zijn. Het ware met Magda generlei het geval geweest.

Maar goed, het is azzo en het gaat niet veranderen want die met een alcoholist getrouwd is weet dat het hemde nauwer is dan de rok en den toog breder dan de keukentafel, gelijk dat mariette het altijd in bittere bewoordinge een plaatse geeft in haar leven. Soms is het leven van Mariette gelijk een trein die vertraginge heeft en dat ge niet kunt bevroeden hoelange dat het nog zal duren eer den trein de statie benadert laat staan dat ge zoudt weten wie dat er allemaal op dienen trein gaat zitten teware dat ge het van op voorhand zoude weten wat soms ook wel een keer gebeurt. Gelijk dat mijn zuster tongs soms zegt in voorbereiding van een bezoek, dat ze tongs met den trein van ter halven negen zal arriveren. En ge moogt gij dan op u kop staan maar te negenen staat ze zij dan voor mijn deure en ze noemt Adèle en ze is dertig jaar jonger dan Mariette vanwege dat het een achterkommertje betreft.

Mariette is dusdanig een brokke in een weemoedige stemminge tevens omdat ze momenteel aan 't lezen is in een boek van Louis-Ferdinand Céline dewaffere 'Reis naar het einde van de nacht' is benaamd en van dewelke Mariette de kloten verstaat (om het maar een keer plat te zeggen) maar waarbij binst de lezinge Mariette toch surtout een zwaarwichtige gevoelinge treft vanwege de feiten die door Céline worden beschreven als zoude het in het leven alsan de zelfste mensen zijn die voor den boel moeten opdraaien. Awel, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette, diene mens had een overschot van gelijk. Het komt Mariette trouwens voor dat Gerard Reve verzekers ook Céline heeft gelezen en dat Gerard aldus de mostaard algelijk eentwaarsten heeft gehaald. Waarbij tevens moet gezegd worden dat Mariette noois azzo zoude klappen, azzo van 'het komt Mariette voor' maar dat ze het wel een keer geestig vind van een keer azzo eentwadde te gebruiken van menere Reve. Het is dan ook uit oogpunt van Mariette vreende jammer dat menere Reve op seksueel vlak een Grieksen draai aan zijn doeninge geeft want ze zoude zij anders een keer kunnen schrijven naar die mens om eventueel bepaalde overpeinzingen een keer te delen.

Ook alweder vertrouwelijke zakens zijn alhier gebeurd mede dat Virginie Stampaert met haar zondagse frak is blijven haperen aan de roltrap in de C&A vanwaar een vreende lelijke scheure de gevolgen waren. Ik zeide nog, Virginie, zeide Mariette, oe dadde gij u algelijk niet naar Oosjang achter uw kledij begeve want er zijn daar geen roltrappen maar Virginie zeide ook dat haren vent Firmin het hem niet kan permiteren van als Vlaams nationalist achter kleren te gaan naar Vrankrijk. Het is algelijk eentwadde te zeggen met de tale alhier in ons land en dat er daar algelijk azzo van geklapt worde in de politieke belevinge van vele politieke staatshoofden alhier aanwezig maar wel nog alsan geen regeringe. Dat ze mosten hun wedde worden belet zolange dat de formatie op geen feitelijkheden berust, 't zoude rap gedaan zijn met rüze maken. Maar wat avance dat de koe draagt enen bril als het veulen niet komen wil.

Edus en tevens, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette peinst Mariette er vreende ernstig over na voor haren boek te stoppen mede daar Mariette ook vind dat ze niet genoeg reacties krijgt van de lezers. Een keer zeven of een keer tiene maar noois gelijk op andere blogs honderd en der deure... Vandaar dat Mariette haar beslissinge van te stoppen of van voort te doen een bevestiging zal krijgen naar gelang van de reacties op deze meninge van Mariette. Als er tegen te naaste maand (24 februari) geen honderd reacties of er deure staan stopt Mariette met haar boek. Wetende hiermede de latte stijf hoog te hebben gelegd verblijft Mariette in een ordentelijke edoch nijpende spanninge aangaande u taltrijke reacties.

Het weze gezeid en men zegge het voort, alsmede tevens een bedankinge aan menere Sander Van der Maelen die op zijn vreende schoon bemeten boek een verwijzinge liete geworden naar de boek van Mariette dewelke hem daar dankbaar voor ware, ware het niet dat er geen reacties waren op de link in kwestie waardat menere Sander vaneigens nietend koste aan doen. Wat ook tevens wijst op de feiten dat het tevens ook elders en eigenlijk nieverans een vetten is qua reacties want ge moet er tijd voor hebben, voor al dat reageren. Mede ook tevens mijn bedankinge aan de persoonlijke regageerders alsmede aan zij verbonden aan de menige fankluppen die Mariette alreeds rijk is maar dat ze er vet mee is, gelijk dat Fons hem liete ontvallen midden een ferme familiale rüze betreffende een rosbief die een brokke te fel gebakken ware.

19:17 Gepost door Mariette Courgette in Actualiteit | Permalink | Commentaren (19) |  Facebook |

30-12-07

De nieuwjaarsbrief van Mariette voor de reste van de bevolking

bleu1


Aan allen voor dit nieuwe jaar

mijn allerbeste wensen

antijden biefstuk in de weke

alsook eens witte pensen

dat de gezondheid goed moge zijn

dat mogen wij toch hopen

en anders geld genoeg

voor pillen te kunnen kopen

tevens het beste op het werk

voor hen die arbeid verrichten

en de gepensioneerden een schone hobby

gelijk Mariette met haar gedichten

dat de kinders op under plekke mogen geraken

en dat ze niet aan uw rok blijven hangen

en moeste ge een vissersfamilie zijn

dat ge veel moge vangen

dat de nafte voor de lada betaalbaar mag blijven

en dat Fons, die gloeiende charlatang 

een keer naar mij moge kijken

inplekke van alsan naar andere wijven

verders ook vreugde

en een plukske verdriet

want 't ene zonder 't ander

da's 't leven nu eenmaal niet

en zit ge altemets een keer op malkaars kap

niet geweend noch getreurd

maakt maar een keer ferm van uw tap

maar smijt uw vent noois van den trap

want die keer dat Fons

hier een keer van den trap is gevallen

was't in bedde vier maanden nietend

in verband met die breuke aan zijn ballen

Fons en Mariette wensen u 't beste

warmte in uw herte en ook al de reste

voor meneer een wollen kostume

en voor madam een gevoerde veste.

bleu3

 

 

18:43 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

22-12-07

Van Cindy haar blomme en van de identiteitscrise van Fons als tevens van de aanvrage voor sponseringe

Als dat het tevens azzo is dat Cindy alreeds anderhalf jaar probeert van in positie te geraken maar genen geschikten kannidaat vinde voor haar blomme af te schieten. Er is al vanalles qua mannelijkheden de revue gepasseerd edoch het betrefte niet echt exemplaren voor uit te kweken gelijk dat Fons een bewoordinge over de zake bewerkstelligde. Ze zoude nu willen gaan voor kunstmatige insimatisatie dewelke nog een heel spel is want er is een wachtlijste van hier tot gunter. Firmin van Caeyzele zeide bereid te zijn voor een keer een gratuit schot op onze Cindy te lossen maar hoewel van goede huize beschikt menere van Caeyzele maar over één ore dewelke wel een keer zoude kunnen overgezet worden op het nageslacht vanwaar almeddekeer de grootste terughoudendheid zich van Cindy meester begoste te maken. Vandaar een inschrijvinge op de lijste van de kunstmatige insimatisatie in het AZ St Jan alhier ter stede.

Mariette zal dus verzekers binnenkort bomma worden alsmede dat Fons tongs ook bompa zoude worden dewelke gepaard ginge bij Fons met een identiteitscrise vanwege de gedachte aan ouderdom die hem van hem meester maaktege. Fons zit al drie dagen gelijk een geslegen hond aan tafel in de keuken met een tasse kaffie (aangelengd met een geute eau de vie van eigens) en hij smoort d'ene sigarre achter d'andere. Ik zeide, Fons, zeide ik, er zal nog een keer rook uit u gat komen als ge azzo blijft smoren maar Fons gave geen wedercommentaar dewelke een vreende bevreemdinge in zich droege omdat Fons anders alsan een antwoord heeft. Tot zover dan ook het nieuws betreffende Fons zijn crise identitiek.

Mariette heeft tevens een brief geschreven naar 't stad voor een aanvrage van subsidies voor haar boek daar Mariette op de boek in de vorm van een zekere regelmatigheid een verwijzinge laat geworden naar de stede Brugge dewelke algelijk als een brokke gratis reclame kan bezien worden vanwaar dat ik ook peinsde 't kan niet allemale voor nietend zijn. Een donatie voor de boek ware dus aangewezen vanwege 't stad maar ze zijn nog niet te danig happig, de bende gierigaards t'hope! Ik peinze van naaste weke antwoorde te hebben al van dewelke ik u op de hoogte zal houden dat het vanzelven spreekt, dadde. Ge zoudt het immers azzo een keer niet moeten weten, 't ware tongs helegangs in orde!

Mariette gaat tevens ruchtbaarheid geven aan heel die historie via de perskanalen alhier waardoor dat ze wel niet anders gaan kunnen (dedeze van 't stad) van in ulder beurze te tasten ter donatie van een gift aan Mariette. Moesten er lezers zijn die aansprake hebben in 't schepencollege zoude ik hen dankbaar zijn om antijden azzo konsuus langst under neuze weg een pleidooi voor Mariette haar boek te laten geworden aan de heren schepenen want dat het anders verzekers een schete in een netzaak gaat zijn, heel die sponseringe.

Ik ga nu mijn stovers gaan opzetten waardoor een einde nadert van deze meninge op de boek van Mariette. Allen ertelijken dank voor de lezinge en tot in den draai.

  

15:53 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

19-12-07

Fons en Mariette in de wendinge naar het licht van de geboorte van het kindeke

Het weze de vergelijkinge toegedaan van een stuite zonder zout maar we waren vandejare te late voor een kerstboom bij Mong Vandamme vanwaar gene boom in de woninge van Fons en Mariette mede omdat het elders tevele kost voor een boom dat Fons hem liete ontvallen. Er ware in de plekke tongs ook een brokke van een struike van de perelaar gesnakt en we hebben die struike in een vaze gezet (gekregen van onze Martha achter mijn opname met spoed achter mijn dubbele breuke van de kuite bewerkstelligd door een vallinge van de keldertrap in 1974 - drie weken opname en zes maanden revalideringe) en de bollen in de struike gehangen als ware het in een boom zelve. Mede de luchtjes doen schone in de struike die een vreende grilligheid uitstraalde dat Fons ook zeide dat het goed te zien ware dat het een winterstruike betrefte.

Het weze ook vele minder aan gevaar verbonden, azzo een struike, temeer als er keerskens worden geplaatst onder de vaze dewelke stijf te ontraden zijn bij plaatsinge van een gewone kerstboom vanwege de gevaren van brandbaarheid der boom. De keerskens een brokke te dichte bij een tak en huplabah, een vuurbolle dat ge de pompiers moogt bellen. Den Inovation in 't kleine (Brussel des jares '67 - 343 doden alsook vele gewonden en stijf vele schade aan 't materiaal en heel België in rouwe), gelijk dat Fons het zijn eigen benoeminge gave.

Het weze daarmede een duidelijkheid dat Mariette vreende aan keerkens ware vanwege dat het mede in de stal tevens een verlichtinge van het kindeke betreft dat als het ware een serenen gloed over het aanzichte van de heiland doet flakkeren. 'Bidden wij heden voor het licht onzes Heren' declameert Fons dan met een geheime stemme juist voordat het nieuws van te zevenen begunt. De woorden van waaruit Fons en Mariette tongs een soortement moment van geheiligde stilte inlassen voor de kribbe staande en zich fel en diep bewust wetende van hun nietigheid als werkmens en als huisvrouwe en tevens als mens tout court, gelijk dat Fons het soms zo pakkend komt te zeggen binst dat hij een Trippel in zijn hand houde en tongs zegt tegen ons here, Here Gods, zegt Fons tongs, ik drink dezen Trappist om u te gedenken... een uitsprake van Fons dewelke het geheiligde moment een diepere uitstralinge van algehele nederigheid laat geworden.

Als tevens vreende zware startproblemen met de Lada in dat were. Fons mag ik gaze geven al dat hij wilt, de lada weigert al vier dagen van te starten. Het zal verzekers de batterije zijn maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, 't zal een batterije of een kerstbüche zijn want tevens ook de koopkracht van Fons en Mariette is vreende aangetast vanwege dat het allemale vele dierder is geworden en dat ge nog naar den Aldi moogt gaan maar dat ge het toch voelt aan uw portemonee als gewone mens met een pensioentje.

Dewelke mij ook brengt tot het afscheid op de boek voor vandage in dewaffere Fons en Mariette iedereen van de boeken alsmede de lezers en fans vreende goede feesten zouden willen bewensen alsook een vredevolle tijd in de menage en met de kinders.

Mariette zal tongs nog eens één van die dagen een nieuwjaarsbrief laten geworden op haar boek voor tevens een bewensinge voor een gelukkig nieuwjaar maar 't is nog te vroeg, zegt Fons. Een bedankinge aan elkeen die leest op de boek van Mariette alsmede vriendelijke groeten aan de mensen die niet kunnen lezen.

15:24 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

02-12-07

Van de belezenheden van Mariette

Het weze algemeen geweten dat Mariette bijkans noois zelve een wederreactie kan laten geworden en dat is waarom dat Mariette de spaam coderinge niet kan ontcijferen en alsan de verkeerde code intiept. Tevens algelijk een bedankinge voor de mesnen die reageren met een algemene meninge op de boek van Mariette. Vanwaar tevens deze schrijnende aanvang van de nieuwe postinge van een meninge van Mariette.

Mariette is een verwoed lezeres van boeken alsdaar in het bijzondere ook van oude kookboeken met recepten van allerlei slag en stoot.  

barbie_kookboek

Ter bekijkinge het kookboek van Barbie vanuit welks standpunt Mariette het bakken en braden machtig wierde alsmede de bereiding van een goede ordeuvere want er is nietend die beter is. Zelfs in de winter zegt Fons maar Mariette heeft in de winter liever een hutsepot.

Maar ook serieuzere boeken verslind Mariette gelijk dat het boudoirs waren want het zwaardere werk schrikt haar niet af. Zo laze zij vandeweke een roman dewelke de titel 'Gestaag door de wind' vermelde dewelke een vertellinge ware van een streke waardat het alsan vreende waaide alsook een liefdeshistorie aan dewelke Mariette kop noch staart koste geven vanwege dat het nogal ingewikkeld ware juist gelijk in Dokteur Zivago maar tongs een beetje anders.

Fons is mee aan 't kijken over de schoere zijnens echtgenote en laat een opmerkinge geworden als zoude het 'Gejaagd door de wind' moeten zijn van titel. Maar ik zeide ook, Fons zeide ik, bij dat dat nu gejaagd of gestaag ware, het is feitelijk hetzelfste want 't is feitelijk de wind die het belangerijkst ware in het boekwerk waarvan sprake. Awel ja, zeide Fons, gij gloeiende kalle, zet tongs gestaag als ge wilt dat ze u allemaal uitlachen. Waarna een ware stommen ambacht uitbrake op het gruwelijke smoelwerk van Fons want zijn lippen passen niet helegans op malkaar. Nu, da's nog 't ergste niet wat Fons mankeert want tevens de kaken van zijn gat passen op geeneen WC-bril wegens welk mankement wij een specialen bril hebben moeten laten vervaardigen door een specialist teniende dat Fons normaal naar bachten zoude kunnen gaan. 'Wat heb ik nou aan mijn klomp hangen!' zeide dienen werkmens die dien bril gingt vervaardigen via dewelke wij vandeneerste keer duidelijkheid kregen vanwege zijn afkomste en dat Fons zeide dat het verzekers een Ollander ware.

Tevens volgt Mariette ook de aktualiteiten in de literatuur vooral op vlak van de accidenten. Den dag dat Wolters of Wolkers ('k wil er vanaf zijn maar hij noemde in alle geval Jean van zijn voorname) is doodgestuikt is Mariette naar de bibliotheke gegaan achter een boek genaamd Turks Fruit dewelke een beschrijvinge ware van seksuele gebeurtelikheden  waarvan dat Mariette niet eens wiste dat het bestond. Van katholieke opgroeinge getuigend is Mariette daar niet aan, aan al die vuiligheden.

En gijle, wat leesde gijle eigentlik? Dat zoude Mariette nu wel een keer intereseren van te weten sè. Een uitwisselinge van literaire gedachten zoude een keer geestig kunnen zijn.

Met dank vanwege Mariette voor een verduidelijkinge via de reactietabelle. 

 

17:48 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

02-11-07

Van de nomineringe op skaainet (vierde plekke met foto) als tevens van andere zaken ook

Beste belezers van de boek van Mariette waarop ze zij haar algehele meninge geeft van de toestand der feiten: zowel de feiten als mede de toestand ware ernstig vanwege de feitelijkheden dat er alwere vanalle soorten gebeurtedinges zich hebben voorgedaan in het dagdagelijkse leven van Mariette van de boek.

Alzo geschiedde dat de leden van het skaainetteam Mariette haar koombak een opmerkinge lieten geworden dewelke een resultaat vertoonde in de voorste analen van skaainet alwaar de boek van Mariette in de kijker wierde gezet. Zeide het dat ze Mariette maar op de vierde plekke hebben gezet met haren foto dewaffere bedoeninge mij toch gebied voor de leden van het team bij deze een reprimande van Mariette te laten geworden vanwege de feitelijkheden dat Mariette eigentlijk liever op de eerste plekke ware komen te staan. Maar Fons zeide ook, Mariette zeide Fons, ge moogt een gekregen in-de-kijker-stellinge niet in de bek koekeloeren en zijt bliede dat ze u boek en vermeldinge waard achtten wan kwestie zijn er tevens geen miljoenen andere boeken op skaainet. Edoch Mariette ware furieus en zeide, Fons zeide Mariette, houd u trape. het was zere gedaan met zijn bemerkingen aangaande mijn plekke.

Maar ook het leven van een genomineerde op de vierde plekke verraad een omwentelinge in het leven van Mariette en zelfs in die mate dat den telefong nog niet gestopt is van rinkelen voor mij te proficiateren en dat er verzekers velen zjaloes zullen zijn met mijn vernieuw succes na de koombak door middel van een stillevallinge der boek vanwege de vleesboom van Mariete (zie elders op de boek van mariette voor een beschrijvinge van de feiten).

Maar het is vaneigens niet al geen goud dat blinkt want tevens zit Mariette met een indelijks probleem vermogende te zijn de werkinge van haren nieuwe laptop dewelke Mariette zich een aanschaffinge liete geworden op E-Baaj en dat er daar gedikke geen muize aan is, aan diene laptop. Vanwege artrosistische toestanden aan de vingers is het voor Mariette immers geen sintekuure sindicure (pardong) voor met dat bolletje te werken teneinde de kursoor te bewerkstelligen. Maar het ware tevens nog niet gedaan want Mariette ontdekte alras dat tevens allesoorten leestekens op een andere plekke stonden en we hier verzekers kunnen gewagen van een achtergemaakt klavier en aldus niet ootentiek. Het ware dientengevolge een miskoop van uwelste en dat Mariete noois nietend meer zal aanschaffen op de saait van Ebaaj en dat ze zij tenaaste keer naar Osjaang zal gaan achter de laptoop want ge moet het op Ebaaj ook niet doen voor de goedkoop want tegen dat een mens de verzendinge heeft bekostigd ligt men algelijk aan een hoop geld.

Vanachternoene gat Mariette naar het kerkhof alwaar zij haar gaat wijden aan intense gebedingen voor de overledenen die uit het leven van Mariette alreeds zijn overleden mede door ziekte, ongevallen en ouderdom.

Hiermede aan het einde gekomen van mijn meninge resteert er mij alene nog iedereen een begroetinge te laten geworden van Fons en Mariette als tevens van Cindy die tenaaste weke weer oner het ouderlijk dak gaat komen wonen vanwege allerhande problemen in de liefde en dat ze haar appartement niet meer kan betalen vanwege dat ze haar buitengesmeten hebben op haar werk aan de pale. 

Mede vanwege dat Mariette in kenisse is gesteld van tevens Nederlandsche lezers alhier sluit zij een keer vreende op z'n Ollands af met een welvermeende

DOEI DOEI DOEI

 

14:18 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

28-10-07

Van de kwestie van de vlaggen en dat het tevele kan zijn ook

Beste lezers van de boek van Mariette alsook de blinden die helaas verstoken blijven van lezinge maar zekers niet vergeten worden door Mariette van de boek zijzelve.

Het is juist gelijk alsdat er heden een vreemde microbe zich van onze strate bemeesterd heeft. In ene keer is dat hier een plage geworden van vlaggen uit de ruiten van de bovenste verdiepingen der woningen te hangen. Vlaggen van allerhande aard dan nog dewelke het niet gemakkelijk maakt van van enige symbolistische gelijkenisse te klappen. Aldus heeft tevens Mariette er een radinge naar wat er allemaal aan het gebeuren is teware dat de mensen het zien op den TV en dat ze het achter doen, gelijk dat Fons zijn conclussie der feiten ten berde brochte.

Fons miekte hierbij een verwijzinge naar Flavie en Stongsje Paelinckx dewelke een Turkse vlagge aan ulder venster bevestigd hadden. Zogezeid als een steunbetuiginge aan de regeringe van Turkije maar ze klappen alleens geen Turks. Stongsje bevestigd zich taalmatig met moeite in het West-Vlaams en ge kunt hem dan nog bijkans niet verstaan vanwege een vals gebit (gekocht via EBaaj voor 34 euro verzendinge inbegrepen) dat alsan weggewere schuift in zijn bakkes als hij klapt.

Bij Gilbert van Carrettes (heeltergangs verkeerd binst den oorlog) hangt er vaneigens een vlaamse leeuw (aan alle kanten gescheurd) ten teken van de drang naar afscheuringe van Vlaanderen van het Walloonse volk ten zuiden van ons land. Ik zegde hem nog, ik zeide, Gilbert, zeide ik, hoe kanne 'k ik mij nog naar Oosjang begeven met een overgebuur die tegen de Walloonse bevolkinge is waarop dat Gilbert zeide, Mariette, zeide Gilbert, Oosjang ligt in Frankrijk en da's heel wat anders. Fons heeft tongs later op de kaarte een verifieringe gedaan en Albert hadde het gelijk aan zijn kant. Oosjang ligt in Frankrijk. 't Is allemale niet meer zo vreende simpel met dien euro tegenwoordig.

Triene Preute hangt met een reclamevlagge van Meubelen Weba door haar ruite omdat ze haar stoelen in haren livink vernieuwd heeft en omdat ze de meubels in kwestie in solden hadde gekocht in de Weba. In plekke van zo'n dingen stille te houden, de gloeiende kalle!

Tone Van Dussel was vaneigens ook present want dendezen hadde zelve een vlagge gemaakt met een geschrift in koeien van letters dewelke luidde: 'Leve de Zoo van Antwerpen alsook dendezen van Brussel' Ik zeide hem nog, ik zeide, maar Tone algelijk, er is in Brussel geen zoo maar Tone zeide dat hij het parlement wilde zeggen dewelke kloe mij niet geheel duidelijk ware maar waarover Fons dienaangaande zeide dat het nog zo slecht niet gevonden ware van Tone.

Maar bon, tot zoverre het geval van de vlaggen in de strate. Het is in die mate erg dat er eigentlijk niemand een vergunninge heeft voor een vlagge te hangen. Nog een sjanse dat Mieltje Kleppe (van de gebuurtepolitie en bijkans met pensioen) een oogske toenijpt want het zou anders de moeite zijn van de verbale processies.

Verders heeft tevens Cindy gebeld voor te vragen of wij nog leefden. Ik zeide, Cindy, zeide ik, 't is niet aan u moeder om een teken van leven te laten geworden en we hebben wij u algelijk azzo niet opgevoed dat ge bijkans een half jaar niemendalle van u moet laten weten waarop dat Cindy zeide dat er eentwadde tussen ware gekomen waarop Fons langs zijn neuze weg vroeg tussen wadde dat er eentwadde ware gekomen. Ik zeide Fons dat hij moeste zwijgen want dat het een klappenance betrefte tussen moeder en dochter waarop Fons zijn veste en zijn keu pakte en aanstalten maakte om naar café Vespa te gaan teneinde competitieritmiek op te doen voor het komend plaatselijk kampioenschap driebanden.

En azzo zit Mariette were allene vanavond. Maar 't mesant niet want ik heb nog een hoop werk. Mariette heeft namelijk een laptop gekocht op Ebaaj en dat spel is hier gisteren geleverd. Heden avond zal Mariette haar dientengevolge op den laptop smijten om te kijken hoe het allemale marsjeert.

    

19:48 Gepost door Mariette Courgette in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

27-10-07

De koombak van een althans onherstelde Mariette

Zulks ware nog niet vele beter wat de ziekte van Mariette betrefte edoch alweder moeste Mariette op haren boek het woord gerichten naar de lezer dewelke verzekers al zeide of peinsde: 'Waar zit ze zij, die kalle!' Het weze gelijk ik alreeds zeide dat de beteringe van de vleesboom nog niet geheel is toegeslagen. 'Den tak wierde geveld edoch den boom ware gebleven,' zoude Guido Gezelle een beschrijvinge der toestand verwoord hebben mochte hij nog leven, dienen dichtenden aap!

Ondankszij de rampzalige toestand ter plekke kan Mariette zich echter niet langer het zwijgen permiteren op de boek vanwege dat een boek aan de normen van herhalinge te voldoen heeft want dat het anders genen internetboek is maar een romang van in de winkel. Let echter wel dat hierbij niet gezeid zoude zijn dat Mariette een tegenstander ware van de moderne gedrukte kunst van de letteren. Mariette leest tevens ook antijden een keer een romanische vertellinge gelijk laatst nog dat ik een boek van Odette van Zeveren laze dewelke getiteld ware 'Het kieken dat schuins tegen de hage vloog'. Een vreende schoone roman in de behandeling der natuur en waarin een kieken schuins tegen de hage vliegt vanwege dat ze een vlerke mist (vanwege dat ze aleerders ook al een keer tegen die hage gevlogen ware). Een vreende schone romang die Mariette in één adem verslonde teware dat het een keer niet gink van een avond te lezen vanwege bijvoorbeeld een vermoeienisse in het hoofd van Mariette.

Maar dat ik maar wilde zeggen dat een boek op tinternet geen roman is en dat er bijkans geregeld een keer eentwadde nieuws op gezet moet worden. Vandaar de koombak van Mariette alhier. Ook in de strate is het were volle bak want ieder die ware gegaan is were gekomen vanwege de nu algehele beëindiginge der congé. Men kwame bruin en gerimpeld van vel were thuis en men marcheert al draaiende met het gat door de strate teneinde te laten verblijken van welk een schoon kleur men wel heeft opgedaan in den vreemde.

Mariette zal hier nu een kunstgrepe moeten uithalen dewelke zal inhouden dat deze meninge op haar boek in twee keren zal worden gecreerd dewelke een gevolg is van het feit dat haar patatten opstaan en dat ze aan het overkoken zijn. Seffens bericht Mariette de lezer op het vervolg der avonturen alhier. Ik weet het, beste lezers van het boek van Mariette, het is misschiends een rare bedoeninge maar noden verbreken de wet. Aldus tot seffens! 

16:37 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

02-09-07

Van de vreende slechte werkinge van de post

Kaartje Mariette
 
De foto momenteel schitterend op de boek van Mariette (zie alhier vanboven) betreft de postale kaarte dewelke dat Mariette mochte ontvangen van madam De Groote Emilie betreffende een versturinge vanuit Brussel. Mariette ware vreende content met de kaarte in kwestie mede dat het een beeste betrefte die erop stond van dewelke Mariette zot is met name de wolfshond, zeide Fons. Ik zeide, Fons, zeide ik, madam Emilie zal algelijk geen wolf zenden vanuit Brussel maar Fons ware niet af te brengen van zijn gedacht. Het weze in feite al gelijk watdat het is want het is een obby dat Mariette zo gaarne beesten ziet mede dat zij is opgegroeid op den buiten alwaar het allemaal koeien en zwijnen waren dat het de klokke sloeg op het neerhof van de ouders van Mariette.
 
In dewelke dan ook een keer een ferme bedankinge vanuit het herte van Mariette en Fons ten overstaan van de bewoners van Brussel alsmede tevens speciaal een vermeldinge van bedanking voor madam De Groote Emilie. Als tevens vele groeten aan het vorstelijk huis gelijk dat Fons zeide moste madam Emilie ulder zien.  
 
Verders krege Mariette geen verdere kaarten postaal in haar boite dewaffere verzekers op een vreende zware tekortkoming van de post kan wijzen omdat het algelijk niet in de mogelijkheid behoort dat Mariette maar één kaarte zoude mogen ontvangen met blijken van medelevens op de affaire van de vleesboom vanwege de velerlei lezers van de boek alhier.

 

Het ware hier een drukte van jewelste ten huize Mariette ook mede vanwege dat Mariette van deze boek onderwerp is geworden van grote besprekingen in medsiche kringen met een betrekkinge tot de vleesboom dewelke Mariette moeste doorstaan en waarvan zij heden nog in herstellinge is. Zij wierde van de weke aan een ondervraginge onderworpen met name door een journalist van Het Volk dewelke een gazette is voor de categorie van de gewone mens van dewelke tevens Mariette en Fons deel uitmaken. Niet vreende gestudeerd maar slim van onszelve alsmede aan een complete rijpinge van het gewone leven onderworpen.

 

Het ware van de mete af duidelijk dat Fons hem gink moeien in de intervioew vanwege dat hij hem erbij zette aan de tafel in het livinkske alwaar dat het gesprek zoude een plaatse vinden. Ik zeide, Fons zeide ik, het is wel voor mij dat ze komen waarop dat Fons zeide, Mariette zeide Fons, ik wille weten of ge geen dommigheden uitkraamt vanwaar mijn aanwezigheid aan de tafel. Hij hadde nog maar juist gedaan van het te zeggen of den telefoon gink. Het ware de journalist van het geschreven dagblad voor te zeggen dat het niet door gink vanwege dat er tevele nieuws ware vanwege de veelvloedige overstromingen die vele Vlamingen had getroffen alsook de watersnood. Mariette moeste dus plaatse maken voor het were dewelke Fons nog een opmerkinge ontlokte alsdat hij zeide dat het duidelijk ware dat een vleesboom niet koste tikken aan een waterstroom. Intervioew afgelast en Fons die vier trippels die gereed stonden voor de mannen van de gazette in zijn liere gedraaid.

 

Verders is er niet al te vele nieuws te vermelden misschiens ook vanwege dat het vreende kalme is in de strate vanwege dat den helft van het volk alhier op reize is naar een warme streke. Ook moet Mariette middels aanradinge van de specialist een brokke opletten van haar niet tevele te forceren op de boek. Vandaar dat ik nu ook tot het einde van mijn meninge ben gekomen.

 

Tenaaste weke komen ze de beerpit legen wat verzekers ook were voor een vertellinge in aanmerkinge gaat komen was 't is alsan eentwatdde met onze pit. Maar meer hierover in een volgende meninge op de boek van Mariette.

 

 

17:33 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

08-08-07

 

Het ware algemeen geweten dat Fons naar Hoef En Valieze moste vandage met menere Vanacker achter een duive. Het betrefte in deze een prijsbeeste dewelke wierde verkocht vanwege een sterfgeval waardore dat het kot niet meer van onderhoud voorzien. Logistieke gevolginge: een uitverkoop! Fons en menere Vanacker daar t'hope naartoe met de Mercedes. Menere Vanacker heeft geen verstand van duiven maar vreende veel geld. Van Fons is het geweten dat hij uit een nest van duivemelkers afkomstig is vanwaar het hem bijkans met de paplepel wierde medegegeven, dat hij er veel van kent.  

19:46 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-07-07

Dat het verre van schitterend gesteld ware met Mariette

Beste luisteraars als tevens lezers van de boek van Mariette. Bij deze een waarschuwing en mede een verwittiginge dat het verre van goed gesteld ware met Mariette. In wezen trefte mij halverwege april een vleesboom ter hoogte van de nieren en de lever van Mariette dewelke op niet te achterhalen manier vreende uitzonderlijke proporties plachte te hebben verworven in het lichaam van Mariette.

Een opname in spoed ware noodzakelijk daar Mariette van de boek alhier tewege geen beweginge meer koste maken en ware veroordeelt voor in haar zetel te blijven zitten al voor zich uitstarende als een stervende hinde tebinst dat Fons het alleens niet door hadde! Zijt daarmede in het huwelijk getreden, prevelde Mariette ten meerdere male.

In kringen der medische wetenschappen ware het vreende verwonderlijk dat Mariette het overleeft hadde dewelke bleek na de operatie die meer dan zeven uur in beslag name en waardoor men zage dat de binnenkant van Mariette bijkans geruineerd ware door de vleeskwabbe in kwestie.

Het ware tevens waarom dat Mariette  meer dan negen kilo vermagert ware in gewichte achter de ontginninge van het uitgroeisel dat de doktoor haar een diagnose van een vleesboom van acht kilo nalf ter discussie stelde. Van dewelke Mariette vreende verschoten hadde alsmede een verbod van inspanninge voor drie maanden als tevens ook een ernstige waarschuwing van te stoppen met nog langer in haar boek haar talrijken lezerspubliek een beschrijving van het leven te geven.

Binstwiele moeste Mariette zich dus kalme houden teneinde de genezinge naar alle goedanigheid zijn verloop te laten kennen. Dewelke nog niet achter de rug ware zoals gebleken op de foto's waarop het binnenste van het lichaam van Mariette nog alsan vermassacreerd bleke altevens afgezien van alreeds twee maanden herstel in alle rust.

Het moste mij bijgevolg ook een keer van het herte dat Mariette haar nog alsan niet te best voelt blijkens het gevoel dat zij dagdagelijks over haar gezondheid ervaart.

Het weze dan ook duidelijk dat het hier een ende nog niet zal gaan mede daar Fons hem niet geroepen voelt om een gedicteerd woordeke van Mariette via de computer te laten geworden op de boek van het slachtoffer van de vleesboom.

Het zoude mariette dienaangaande tongs ook deugd doen van een kaarte postaal te ontvangen dewelke voldoende gefrankeerd moge gezonden worden naar het thuisadres van Mariette. Ook mede van kaarten met beesten op is Mariette vreende zot. Het ware de bedoelingen van de kaarten tongs te schannen en alhier op de boek van Mariette een eeuwige plekke te verschaffen. Gelieve desdanig dan ook geen aarzelinge aan de dag te leggen en subiet een keer een kaarte te schrijven naar Mariette op het adres van

Mariette Courgette

Barthelsstrate 5

8310 Brugge

Met veel dank vanwege Mariette alsook de blijken van Mariette van haar meest gewillige sympathie voor de lezers die den oproep hebben gelezen en haar een kaarte menen te moeten zenden uit reden van medelevendheid. Gelieve te frankeren in euro's teneinde onkosten te vermijden voor Mariette want dat het niet gaan met haar pensioen van tevens nog onkosten te dragen.

PS: Bede geen gebruik aan te wenden van een gele briefkaarte ten rede dat Fons dat alsan van den eerste keer in de vuilbak smijt en het tevens een tamelijke ouderwetse maniere van werken ware, azzo een gele briefkaarte.

PS2: Het hondje kwame schielijk te overlijden vanwege dat het onder de teringwagen van Fons van Beerdekens geraakte tebinst dat Fons ermede aan het wandelen ware. Als dat hij vaneigens were vanwege dat hij moorteldronke ware onverlet het hondje gelost hadde!

21:29 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (14) |  Facebook |

09-04-07

Van het hondje die niet te danig wil deugen

Het Hondje
Het hondje Mistosvilopoulos

 

Het ware zowaar geen gemakkelijk leven dat Mariette heeft te leiden alsook vandaag were vele miserie met het hondje dat nog alsan in huis kakt en pist. Fons zeide dat hij het varken wel een keer gink wassen want hij hadde op den TV een programma gezien over de opvoedinge en de propermakinge van de hond . Hij zette zich op zijn knieën teneinde het dier een fluisteringe te laten geworden maar Mistosvilopoulos (gelijk dat wij het hondje hebben genaamd naar een oude godheid die tot aan zijn veertiende levensjaar in zijn broek kakte, gelijk dat Fons het verklaarde) begoste vreende lelijk te doen. Ik zeide, Fons zeide ik, past daarmede op want het beestje gromt een brokke waarop Fons zeide, Mariette zeide Fons, dat is niet grommen dat hij doet, dat is te kennen geven dat hij gediend is met mijn naderinge. Hij hadde het nog niet helegangs gezeid of Mistosvilopoulostje beet almedekeer in zijn neuze. Hij moeste tongs een spijte hebben tegen rabieze of zo’n twadde (Fons, niet het hondje).

 

Tevens de gevolgen waren bijkans niet te overzien omdat Fons hem sinds het accident nietend meer aantrekt van het hondje. Ik sta er destengevolge helegangs alleene voren wat stress en zenuwachtigheid teweeg brengt alsmede een veels te hoge bedrukkinge van mij bloedbanen met een spanninge tot gevolg op de aders van Mariette dewelke reeds aan de medicatie zit voor het bloed. Den doktoor zeide verleden keer, Mariette, zeide hij, ge gaat gij verzekers niet meer te lange leven. Een uitsprake dewelke Fons niet ware ontgaan mede daar hij direct de levensassurantie van Mariette bekeek voor te zien hoevele dat hij gink krijgen. De gloeiende nieweerd dat ik het alweder zo lelijk moete zeggen.

 

Ik verzoek dan ook de lezers om aan Mariette tips te geven voor de verproperinge

van het hondje alsmede voor de verbeteringe van de manieren mede omdat Mistosvilopoulos de vreende slichte gewoonte heeft van gedurende de dagelijkse wandelinge alsan tegen de mensen under benen te rijden van dewelke dat er vele mensen nog niet tevele gediend zijn. Een tweede rare gewente van het hondje is dat hij rond ten achten op de keukentafel springt en daar tongs tot ten tienen stokkestijf blijft zitten kijken naar de spaarlampe aan de plafong tijdens dewelke er een soorte razernij uit zijn oogsjes straalt waardore dat wij hem niet van de tafel durven pakken teneinde geen bete te krijgen.

 

Tevens is Mariette er tevens wel mee dat het gedaan is op de blog40 en dat er geen van de bezoekers van haar boek nog een stemminge kan laten geworden. Fons heeft daarvoren een klacht ingediend in Brussel op het Ministerie van Virtualiteiten maar aldaar zeiden ze ook, Fons zeiden ze, we kunnen wij daar ook niet aan doen als er eentwaarsten een blog sluit. Fons verstonde het aanvankelijk maar half want het was een explicatie in het Frans dewelke hem dan achterna nog een keer uiteen werde gedaan in het Vlaams met haar op, aldus Fons.

 

17:02 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

27-03-07

Dat we eentwadde tegen komen alstevens aan een koombak van de boek werken

De KOOMBAK van Mariette is voorzien voor tenaaste weke. Heden tevele werk vanwege het hondje en dat Fons er vier dagen geleden opgezeten heeft vanwege dat hij niet stille koste zitten vanwege de wanpresteringen van de voetbalisten van het belgische volk, dat hij zeide. 

17:33 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

25-02-07

Van de schoere van Mariette en het ongemak en dat Fons geen kloten uitsteekt in de menage

Het ware vaneigens ook in mijn mogelijkheid voor te doen gelijk dat mijn neuze bloedige maar ik moste mijn lezers rechte in de ogen durven kijken alvanwege dat Mariette een heel ende niet geschreven heeft op haar boek. Maar gelijk het werkwoord ook zeide alsdat de hoogste struiken een massa wind vangen is het de verplichtinge van Mariette van een uitleg vanwege de feiten te laten geworden aan haar lezeressen en lezers van de boek.

 

Wat ware gebeurd vrage men zich ongetwijfeld af in de hoofden van mijn publiek als dat er alweder een reden van medischen aard aan de oorsprong lage van het ongemak die Mariette heeft getreft als vanwege dat zij getroffen ware van een ontstekinge aan het schouderblad (de schoere gelijk dat we zeggen) aan de rechterkant tongs nog. De gevolgen lieten zich raden alsook de oorzaken dewelke in de theatrale sfeer gezocht dienden te worden. Het euvel des onheils ware dus wel degelijk waarom dat ik al die avonden het gordijn van menere Urbain een draaiinge heb laten geworden dat mijn schoere ontstoken ware. Vreende veel miserie ware mijn deel.

 

Edoch, nu er enige sprake is van beterschap ware het mij tevens aangenaam toegewezen voor weer een keer een meninge op de boek te zetten als tevens dat de fans er vaneigens zitten op te wachten, gelijk dat men ook achter een tasse kaffie kan zitten wachten. Achter het noeneten bijvoorbeeld als dat het dan de gewente is ten huize van Mariette en Fons van een tasse kaffie te drinken en bij Fons tevens een scheute eau de vie voor langer te leven gelijk dat hij altijd zegt, de alcoholistische fooraap!

 

We gingen normaal gisteren een keer naar Calais gaan met een georganiseerde reize van de bond maar het gink niet door vanwege de pandemie die het land als tevens onze parochie heeft getroffen alsdat er 24 van de 30 deelnemenden medereizigers het bedde moeten houden vanwege de griep. Triene van Samangs lage met 39,5° kurs in haar bedde alsook dus menig ander inwoner van de parochie. Mariette en Fons pakken ieder jaar een spijte tegen de griep. Toch worde Fons nog dikkels getroffen door een aanval van kurs als er af te drogen is in de huishoudinge. Hij doet hij wezenlijk geen klop in de menage en ik zeide het laatst nog, dat ik zeide, Fons, zeide ik, ge hebt gij alsan een reden voor nietend te doen waarop dat Fons zeide dat hij het algelijk ook niet koste helpen dat hij bijkans dagelijks door d'ene plage achter d'andere geveld wierde waarop dat ik zeide dat hij een echte plantrekker ware waarop dat hij een brokke in zijn gat gebeten een Westmalle van 12° in zijn liere goot. De gloeiende bastebeiere!

 

De reize ware derhalve uitgesteld naar tenaaste maand alsook dat diegene die wilden ulder ticketten were kosten inwisselen alsook vandeneerste keer ulder geld were. Het is vreende betrouwbaar als de bond eentwat organiseert.

 

Mariette heeft ook vreende groot nieuws als dat het is dat ze algauwe een hondje zal hebben dewelke dat het een jack russel gaat zijn. Het wierde aangekocht bij een kweker en 't ware in de solden vanwege dat het maar 100 euro ware dat die kweker zei. Ik name het eerste hondje dat naar Mariette kwame uit het nest en ik ware direct verkocht. Fons was minder in zijn element mede daar er geen één hondje naar hem toekwame maar ik zeide ook, Fons zeide ik, ge moogt zo luide niet klappen, ze zijn benauwd van u. En gelijk dat ik het nog maar juist gezegd hadde piste er een hondje tegen Fons zijn been waardore dat hij vreende luide begoste te vloeken dewelke een ware paniek een uitbraak deed geworden in het nest van de hondjes zodanig dat Fons een reprimande krege van de kwekere waardore dat hij in de Lada gink gaan wachten (tevens omdat er niet gesmoord mochte worden in de verkoopszale). En al zuks.

 

Mariette doet aldus een oproep aan al de lezers van de boek voor mee te peinzen voor een name voor het hondje. Er zijn nog veertien dagen te wachten eer het uit het nest mag en aldus is er nog tijd voor achter een schone name te zoeken. Als de lezers van de boek suggestieviteiten hebben zoude Mariette content zijn van ze te horen in de reacties op de boek.

 

Als het hondje dan bij Mariette is zal zij een keer een foto op de boek zetten van het hondje zelve. Tevens zal Mariette dan ook haar wedervaren van in het theater een keer vertellen want er zijn een massa dingen dewelke een verkeerd verloop kenden vanwege vreende veel zenuwen bij de spelers dewelke het noois gaan leren, gelijk dat menere Urbain zeide, van kalme te blijven.

 

Verders wil ik tevens ook de sympatisanten bedanken die alle dagen mijn bolle een duw laten geworden door dewelke dat Mariette momenteel een gooi doet naar een vierde plekke op de BLOG40. De wegel is nog lank maar het doel alreeds zichtbaar, gelijk dat Fons ook zeide.

 

Voor te eindigen misschiens nog een keer een gedichtje dat Mariette gemaakt heeft naar aanleidinge van het feit dat de kookboek van de boerinnebond een prijs heeft gewonnen in het licht van de cultuur.

 

Zes of zeven rapen

gebakken in het vet

Van jüst geschoren schapen

En dorbie een stale pret

 

Een zwien moe’ j marineren

In een komme wien azien

je meug joen nie tromperen

want een koeie is gèn zwien

 

Weg met de pretentie,

met de avonden van Reve

wiender zien hier culinair

en cultureel ip dreve

 

Spaghetti Bolognèse

met koas vanip den hoek

een klaksje mayonaise

en veel goeste in onze broek (een zinne van Fons, vaneigens!)

 

ingeleide boontjes

in bokoals of in plastiek

goe gebakken koantjes

in de soepe dat is sjiek

 

weg met de pretentie,

met de avonden van Reve

wiender zien hier culinair

en cultureel ip dreve.

 

13:22 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (18) |  Facebook |

25-01-07

Vanwege dat Mariette nu tevens werkt in het theater

Menere Martin heeft were indelijks zijn beste gedaan op de fansite van Mariette dewelke mij tevens een deugddoeninge dede geworden vanwege de feiten dat de titel van kalle nu heeltergans anders klinkt in Mariette haar gehoorschelpen. Met blij gemoed huppelt Mariette were door de straten en ook Fons merkte het want hij zeide, Mariette zeide Fons, u wangen blozen en tintelen van een eeuwigdurende jeugd, zeide hij. Fons kan soms vreende poëtiek uit een hoek komen om tongs direct erachter te vervallen in minder propere manieren want hij hadde zijn poëtrie nog niet helegangs gezeid en het ware reeds vandadde dat Fons mij pakte op de keukentafel van langst vanachter in de poepe!

Hij ware geschokt dat ik dreigde van deze gebeurtenisse op de boek te zetten in de vorm van een meninge daar hij zeide, Mariette zeide Fons, ge moet algelijk niet uit het bedde klappen maar ik zeide ook, Fons zeide ik, een tafel is geen bedde ook al ligt er een laken op voor te strijken. Het moge duidelijk zijn dat Mariette aan het strijken ware toen Fons haar dien draai van vanachters gave! Gelieve aan alle vrouwen van ook een keer te zeggen via een reactie dat het algelijk geen doen is, zo'n manieren. Waaroor een bedankinge van Mariette in de vorm van een buiginge.

Verwoedelijke lezers gaan ulder misschien afvragen waar ik zitte alsdat het zolange duurde alvorens mijn boek wierde bijgewerkt edoch er zijn alweder omstandigheden waardore dat Mariette minder met de boek kan bezig zijn dewelke zich situeren binnen de podiumkunsten dewelke Mariette momenteel beoefend op vrage van menere Urbain die nog eentwien nodig hadde voor de gordijnen open en toe te draaien. Het ware een verpletterende verantwoordelijkheid, gelijk dat menere Alpain het zegde, van den doek op rustige wijze een opendraainge te laten geworden. Zonder snokken, dat hij bedoelde. In het begin ware het niet gemakkelijk maar een oefeninge baart dikkels een kunst waardore dat Mariette het nu vreende gelijkmatig kan doen schuiven.

Het stuk zelve trekt op niemendalle dewelke ook Gusta Steveniers, de kuisvrouwe van de schouwburg, ware opgevallen waardore dat ze zodoende ook zeide dat het niet voor het één of het ander ware maar dat het stuk een schete in een netzak betrefte maar menere Urbain zeide dat wij daar niemendalle van verstonden, van experimenteel theater. Hij peinst verzekers van ons mede door zijn intellectuele parlé de mond een snoeringe te kunnen laten geworden maar het zal aan zijn geleerd gat zijn want we zeggen wij alsan fijn ons gedacht. Binst dat ik niet moet draaien mag Mariette haar op een stoel zetten in de koeliesen met een tasse kaffie dewelke wel een keer geestig is maar het dient gezegd dat den theater tevens bezaaid is met minder fraaie momenten in het bijzonder als de acteurs van hun tak beginnen maken tegen menere urbain vanwege betwistingen aangaande de diepere belevinge van de rolle in kwestie. Stongsje Devaddere, die een treurwilge moet uitbeelden in het stuk, kreeg tegen zijn voeten van menere Urbain alsdat het gelijk een struike ware dat hij uitbeelde dewelke bij Stongsje in een ferm verkeerd keelgat ware geschoten. En azzo is het antijden een keer spel en miserie in den theater. Maar het is vaneigens niet allemale kommer en kwel want zaterdag is het tongs alreeds premiere en gaat Mariette naar Xantippe voor haar haar te doen vanwege dat menere Alpain gezeid heeft dat ik mede in de begroetinge mag fungeren op het einde van het stuk.

Voilà sè, en azzo is iedereen weer op d'hoogte van de leegten in Mariette haar bestaan. Ik wille nog een keer temeer een uitdrukkelijke bedankinge laten geworden ten aanzien van de mensen die op mijn bolle duwen in de fel bevochten lijste van de blog40 alsdat mariette bijkans op een 5e plekke staat. Hou moed en versaag nimmer, vrienden en vijanden van de boek van Mariette. God zal het u verlonen!  

14:32 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

17-01-07

Mariette zwaar in de miserie vanwege kalle van het jaar

Mariette ware er vaneigens niet mede gediend maar ze wierde verleden weke uitgeropen als kalle van het jaar in de populariteitspoll van de missiekring dewelke elk jaar worde georganiseerd. Zoals intern vermeld in de reglementeringe van de poll is de stemminge anoniem vanwaar Mariette niet koste achterhalen van wie achter de negatieve zettinge in de poll zate. Mijn vermoedenisse gaat uit naar Valère Servranckx wiens draai aan het rad door Mariette nietig wierde verklaard vanwege dat hij het wiel via een mouvement van zijn elleboge hadde doen stoppen en wel op de hoofdprijs dewelke hier een GSM betroffe. Bij de Servranckxen zijn ze met negenen en het ware best mogelijk dat Valère zijn broers en zusters heeft opgekotterd voor mij op een stemme van kalle van het jaar te trakteren.

Het moge hier dan al een luchtige frivolariteit betreffen, van azzo een poll te organiseren, desalnietemin ware Mariette er ferm van aangedaan door de welke ze tevens ook geen goeste meer hadde van op haar boek te schrijven. De fans van Mariette gaan dus een brokke geduld moeten hebben tot Mariette were een beetje op haar positieven is vanwege dezen paatselijke tegenslag. Want ook al betreft het hier een frivolariteit, het is Mariette tevens ook opgevallen dat de mensen haar toch een brokke scheef bekijken achter de messe dewelke ook niet rare is als een mens verkozen wordt tot kalle van het jaar. Daar ik van Fons op weinig steun moge rekenen zoude Mariette graag een paar bemoedigende meningen krijgen van haar lezers.

20:11 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

06-01-07

van het gat in het hoofd van de paster van de top van de boom

Het ware de aandachtige lezer van de boek van Mariette misschiens alreeds opgevallen dat Mariette al een endeke niet meer op haar boek schreve maar het is waarom het niet alsan gemakkelijk is vanwege dat we soms zonder elentriek vallen als Fons aan 't werken is in de boeie. Vandaar dat er verzekers een keer een elektrieker zal moeten komen kijken want azzo gaat dat algelijk niet. Fons zeide dat hij het zelve gink arrangeren zeggende, Mariette, zeide Fons, ik zal dat zelve wel een oplossinge laten geworden van dien elentriek. Maar het waren geloosde woorden want 't is nog alsan niet vermaakt en toch reeds een weke geleen dat Fons het zeide.

Alsook de schoonzone van Cyriel Scheurckens (een A3 elentrieker) dede een belofte aan Mariette aan de kassa van de gazettewinkel tijdens dat ik ervan klapte tegen Manse Hennepot dat hij tevens beloofde van een keer te komen kijken maar we hebben hem ook nog niet gezien dewelke Fons een uitsprake ontlokte waarvan dat ik bijkans achterover stuikte zijnde dat hij zeide, als een mens het ook allemale niet zelve doet, zeide Fons, die er zelve al twee maanden aan van 't klappen was. Dienderhalve is Mariette haar geloof in de wetenschap en in den elentriek in het bijzonder ferme geschonden.

Ook vreende geschonden ware het hoofd van de paster die alhier ten onzent den top van de kersteboom vol op zijn sterre heeft gekregen binst dat hij een stuk taarte met een zatte kaffie aan het drinken ware in onzen livink. Hij ware hier gerocht betreffende de alreeds eerder besproken afwijkinge van de broere van Fons die op het punt staat met een neger onder de benaminge Dieudonné Stabilac in de oceaan te gaan. Hij konde niet anders want vanwege dat hij op geen vliegere durft gaan ze nu met het scheepwezen naar Oeganda proberen te geraken. Maar bon, de paster moste daar vaneigens een keer van klappen met Fons en het was er gelijk omme gedaan maar binst dat de paster zeide dat heel dien trouw nogal voor een buis gink zorgen in de parochie alhier buiste dien top van de boom te kloefe op de paster zijn kop. Het bloed spetterde aan ale kanten en hij hadde tons nog geen zakdoek bij hem, de paster, voor een eventuele eerste stelpinge van de bloedinge. Mariette heeft daar dan nog een handdoek op geleid maar het ware al geen avance want het moeste genaaid zijn en Fons dus met de Lada en de paster naar spoedgevalen alwaar het een spel is geweest tot 's nuchtens alvorens dat Fons were thuis ware. Mariette, zeide Fons, tongs dat hij thuis ware, Mariette zeide hij, een vrouwe kan mischiens indelijks bloeden maar een pasterlijke bloedinge is algelijk ook niet voor mede te lachen. Fons, zeide ik, kan Mariette u altemets met eentwadde van dienst zijn, want Fons was vreende bleek van wezen, waarop dat Fons zeide, Mariette zeide hij, schenkt mij een keer een Trippel, of neen, voegde hij er nog achter, schenkt er mij twee.

Achter een trippel of tiene hadde Fons dan were kleur vanwaar wij kunnen gewagen van eind goed al goed. Het is algelijk niet voor het één of het andere maar met venten heeft een mens alsan mizerie. Is het niet met Fons, 't is met de paster. Ik heb tongs ook nog vreende moeten kuisen voor al dat bloed weg te krigjen uit mijnen livink want er is nietend die moeilijker kuist dan een bloedinge waardat er enige uren zijn overgegaan. Ge kunt immers gaan peinzen dat Mariette niet in de mogelijkheid verkeerde voor te kuisen binst dat Fons weg ware naar de klinieke want ze zate zij vol spanninge te wachten tot dat Fons were thuis ware.

Mochte den elentriek hier helemale herstellende zijn geworden dan gaat Mariette weer een beetje meer op haar boek schrijven, besten lezer alhier. Verders gaat tevens mijn  dank uit naar de fansclubs van Mariette alsook naar de gewone lezers van de boek waarom dat elkeen Mariette blijft steunen in haar opmars in de BLOG40 in dewelke Mariette uw volle steun moet blijven vragen teneinde als dat het maar ware voor de vele boeken die nog voor Mariette staan in de lijste een counteringe te laten geworden in de vorm dat Mariette ze ineens zoude voorbijsteken. later meer hierover want Fons steekt zijn lintzage aan en ik zal hier algauwe weer prijs hebben. Als het beeld begint te beven is de boek van Mariette niet langer in leven.

02:57 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

01-01-07

Wensen van Fons en Mariette

Het ware voor Mariette tevens gemakkelijk door middels van de boek voor vandejare geen kerstkaarten en nieuwjaarsverwensingen te moeten verzenden met de post vanwege dat op de boek door alleman en tevens Jan een raadpleginge kan gedaan worden. Vandaar alhier onze gezamelijke wensen voor het nieuwe jaar.

 

(Mariette) Voor elkeen een schitterend jaar

(Fons) en een toupette voor dedeze zonder haar

(Mariette) eet voldoende zemels en graan

(Fons) zodat ge dagelijks lijk een rakette naar bachten kunt gaan

(Mariette) zijt geduldig en wilt niet tevele

(Fons) maar giet antijden een paar Trippels door uw kele

(Mariette) alsook voor eenieder dat we gezond mogen blijven

(Fons) en voor de vrouwen een orgasme en voor de venten een stijve

(Mariette) dit wensen u Fons en Mariette

(Fons) en dat die van mij nog lang mag lullen uit haar gerimpelde splette

 

Met tons vaneigens een buiginge van ons beiden. 

14:44 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (9) |  Facebook |

27-12-06

Voor allen eenzaam van zielerust een gedicht

Alsook van Mariette een vredenvollen Kerstdag gewenst aan alle mensen van een goede wille als tevens met een goed herte. Tevens heeft Mariette een Kerstgedicht gemaakt voor ieder die het zich aanbelangd dewelke vooral bedoeld ware voor de mensen die een eenzaamheid gevoelen in deze donkerste dagen. Aldus zegt Mariette aan allen hetgeen volgt hieronder:

 

Al zijt gij congolees

of eerder een chinees

of zelfs een brokke van een wees

hebt nimmer alhier geen vrees

voor Mariette haar aangeboden vlees

het betreffe hier allicht geen kalkoen

maar een stukske uit de hespe met anjoen

goed gebakken aan alle kanten

want de kookkunste van Mariette weet van wanten

vervlijde u neder vanwege een smullinge aan mijn tafel

en tongs nadien misschiens een wafel

ook als dessert dus een heerlijk hapke

en dan met Fons misschiens nog ook een intulectualistisch klapke

dan kunt ge weder gaan u eigen wegen

want de maag albinnen kan er tons weer tegen

alsook de geest die were is opgefleurd

als de discussie met Fons dan is gebeurd.

 

Weest allen welkom maar niet allemale tegare want anders is er geen plekke genoeg, gelijk dat Fons ook zeide. Mariette zal tons op 't einde van de weke ook een keer een vertellinge op de boek zetten van het bezoek van de paster ten onzent dewelke ons alweder in een zekere vorm van proces heeft gebrocht vanwege dat de paster den top van de boom op zijn hoofd heeft gehad. Maar hierover dus een bedere meninge eind deze weke.

 

00:40 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

17-12-06

Van dat we niet naar de feeste gaan en dat de kerstboom niet koste staan

De kogel is door het kerkeportaal alsmede de beslissing dat we niet naar Oeganda gaan gaan voor de trouwfeeste mede daar aan het lucht is gekomen dat het een plekke in Afrika betreft dewelke de lezers van de boek van Mariette ons wisten te melden waarvorens velen dank. Er ware tevens een kleine onderzoekinge gedaan van Fons kwestie van wadde en hoedadde als een mens naar Oeganda wil gaan en ge kunt het niet geloven wat dat er daar allemale komt bij kijken achter de hoek. Ge moet spijten hebben tegen vanalles en nog eentwadde en een mens is tongs nog niet zekers, gelijk dat Fons het vermelde in zijn rapporteringe aan Mariette. Ik ga destengevolge gewone een kaarte schrijven als het zoverre is.

De feestgetinte dagen liggen maar op een boogscheute meer en Mariette en Fons hebben under een keer goed laten gaan in den Euro Shop alwaar een kerstboom wierde verkozen in de solden omdat het de laatste waren. Wegens omstandigheden van beperkte plekke in de woninge bij Fons en Mariette pakken wij normaal alsan een kleinder kerstboomtje edoch vandeze keer was het aan ons gat tengevolge dat we veel te late waren. Het hadde ook te maken met de feitelijkheden dat de Lada verleden weke niet wilde starten en dat Fons ook zeide dat hij algelijk geen boom met zijn velo konde vervoeren dewelke tevens niet in de velozakken zoude kunnen, azzo een boom. En gelijk dat we het al gepeinsd hadden van voor dat we thuis waren maar het klopte temeer dat we zagen dat er geen plekke genoeg gink zijn voor de boom te zetten. En almeddkeer zeide Fons, Mariette, zeide hij, ik ga dat hier wel arrangeren en nog geen half eure later ware het gearrangeerd en hadde Fons de boom aan de plafong gevezen.. In het begin ware het een brokke rare maar nu zijn we er al aan gewend. Ik zeide, Fons zeide ik, maak een fotografistische weerslag van de feiten voor op de boek dewelke ik het geen twee keren moeste zeggen want Fons hadde het al vaste geleid op fotto.

christmas
 
Het ware wel een heel werk van de ballen er in te krijgen want het diende te gebeuren via het trapleerke dewelke Fons moste vaste houden binst dat Mariette de boom een reke versiersels dede geworden. Maar het resultaat moge dan ook gezien zijn in dergelijke mate dat heel de strate al is komen kijken naar de boom van Fons en Mariette.
 
Het ware tevens een aangenaamheid voor Mariette van te vernemen dat ze alreeds verzekers duizendhondervijvendertig stemmen hadde op de BLOG40 maar dat het nog alsan meer kan zijn, vanwaar dat er algelijk tevens nog vele boeken voor Mariette in de lijste staan dat ge soms ook peinst dat er boeken zijn met meer leden in de fansclub. Aldus een oproepinge van Mariette aan al de fans van de boek van iederen dag de bolle van Mariette een wup te geven. Mede de voorzitters van de fansclub dewelke op heden zijn van menere McLeo als tevens van menere Skoerie dat ze de fans in kwestie een keer een reprimande moeten ten beste geven dat het nog alsan beter kanne. Edoch ook een warme bedankinge ten teken van respektelijkheid aan alle mensen die de bolle van Mariette alle dagen een ranselinge geven.

15:35 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

09-12-06

Van dat Fons zijn broere voor den andere kant is en dat het dat allene niet is

Ik ware een paar dagen in de onmogelijkheid om te schrijven op mijn boek vanwege enige vreende vernestelingen in de familie van Fons wiens broere Marcel architect is in Zwitserland voor de bouw van grote bruggen want in Zwitserland is dat nog niet gescheten met al die bergen en dat ge daar een keer moet overgeraken, zegt Marcel alsan, als hij dan were een keer in België op bezoek komt bij zijn broere. Als Marcel een keer binnen springt dan is dat meestal voor een weke of drie à viere. Hij pakte dan alle keren het bedde van Cindy in beslag dewelke dan in een tente in den hof slaapte (onze Cindy) en dat het daar tongs altijd spel voor ware omdat Cindy tongs 's nachts naar den WC achter de boeie moeste gaan en dat ze niet gaarne op die planke zate. Het zal nu geen probleem meer zijn nu dat Cindy verhuist is naar de villa met de vier badkamers en de zeven WC's. 

Als tevens dat het twee weken geleden were van dadde ware en dat Fons op nittels zate want er treft hem alsan een brokke van een beschaamdheid als  zijn broere het geboortedorp een vereringe van bezoek laat geworden en dat om seksuele redens dewelke hun oorspronkelijkheid vinden in de feitelijkheden dat Marcel het homoseksualisme is toegedaan en alsan een sjakosse bij hem heeft alsmede dat hij met zijn hand zwaait als hij eentwadde zegt. En het is niet voor 't één of 't ander maar Marcel heeft vreende jeanettemanieren. 't is ter dikkels een keer ferme over ook alsook in zijn klappen waarbij dat hij toch algelijk zo vreende verwijfd klapt. Hij zwatelt een brokke met een fijne zuchtende stemme gelijk dat hij bij alles dat hij uitkraamt een brokke van een organisme orgasme krijgt. En soms kan hij vreende rare dingen uitgaan ook. Als hij bevoorbeeld gekakt heeft zegt hij tongs, Mariette, zegt hij tongs, het is gelijk alle keren gelijk dat ik een kindje koop als ik kaka zit te doen.

Een tijdeke geleen belt Marcel om te zeggen dat hij een keer gink afkomen  als 't niet derangeerde en dat het van de 25ste november tot den 7ste december gink zijn. Hij zeide tevens aan den telefong tegen Fons dat hij een surprise hadde waarvan dat Fons zijn wenkbrauwen omhoge gingen want in de grond is Fons een vreende curieuse mens als het op surprisen aankomt. Ik zeide, Fons, zeide ik, misschiens gaat Marcel eentwadde meehebben voor sinterklaai want tevens in Zwitserland is het ook vreende gekend voor de chocla.

Edoch, wat gebeurt. De vijventwintigste stonde Marcel aan onze deure met zijn valiezen maar tevens met een neger. We peinsden wij nog eerst dat het eentwadde gink te maken hebben met sinterklaai maar het ware alras duidelijk dat het nietend van doen hadde met een zwarte piet. Marcel zwaaide met zijn hand, snakte zijn haar naar alachter en hij zeide, Mariette en Fons, zeide Marcel, mag ik ulder Dieudonné Stabillac introduceren, we gaan wij te naaste jare in maarte trouwen. Wij stonden wij daar met onze gank vul bezoek en onze mond vul valse tanden. Fons wierde helegans wit rond zijn neuze en de druk van mijn bloedinge schoot vaneigens vandeneerste keer onder het dieptepunt want ik kenne mijnen Fons. Fons is wel geen racist maar 't scheelt algelijk niet vele. Dat is begost met dat incident met die Pakistanese blommenverkoper in café de Vespa. Fons lage daar almeddekeer in discussie mee en van colèire heeft Fons tongs diene mens zijn tulband afgesnokt alsook diene mens zijn bril van zijn hoofd geslegen. Diene Pakistanees heeft tongs een in België wettelijk verboden vervloekinge over Fons uitgesproken dewelke Fons niet hadde verstaan omdat het in het Pakistanees over hem ware uitgebracht, de vervloekinge. Het kwame er wel op nere dat Fons zijn klakke sedert tonne te passe en te onpasse afwaait dewelke vreende vele mizerie ten berde brengt in het leven van Fons. Toen dat Fons zijn klakke voor de 264ste keer were hadde opgeraapt zeide hij, Mariette zeide Fons, een mens zou voor minder racist worden.

Tebinst heel het verblijf van Marcel en Dieudonné ging er dus een indelijkse spanninge in het huis. Fons liept op de tippen van zijn tenen en hadde dagelijks de bijstand van Mariette nodig voor niet van 's nuchtends tot 's avonds in een zwart familiegat te vallen. Want zijt eerlijk, het is geen senicure als uw broere van de verkeerde kant is en dan nog te wensen geeft dat hij met een neger gaat trouwen. We zijn wij alletwee wel geinviteerd voor de feeste in maarte maar het is gedimme in Oeganda te doen en we weten wij alleens niet waardat dat ligt. Fons peinst zelfs dat het geen Belgische provincie betreft dewelke ons verzekers zal vernoodzaken voor een reize te doen naar den vreemde, gelijk dat Fons het zeide. Het ware dienaangaande dan ook niet moeilijk dat Mariette vreende weinig tijd hadde voor haar boek binst dat Marcel en Dieudonné hier logeerden.

Edoch mag de familiale omstandigheid dewelke ons heden treft niet ten koste gaan van de lezers van de boek van Mariette die gedurende nu reeds al een heel ende ook een fansclub heeft op dewelke de lezer een raadpleginge kan laten geworden door een keer hieronder te duwen op de kop van Mariette dewelke de aansluitingsknop van de boek van de fansclub van Mariette Courgette is. Dewelke ware:

 

Mariette zelve 
GELIEVE TE DUWEN OP MARIETTE
 
Men zegge het voorts van de boek van De Fansclub van Mariette alsook dat het ware Martin Cleenwerck die de voorzitter is en dat ik die mens niet kenne waarvoor mijn dank aan Martin als tevens aan alle leden maar ook aan de mensen die in een vlage van erkentelijkheid ook alle dagen de bolle van Mariette een opwaartse wup geven. Groeten en een buiginge aan allen vanwege Mariette en ook een brokke van Fons die het echter nog niet allemale in een verwerkinge heeft kunnen brengen maar dat het verzekers wel niet lange meer gaat duren.
Tevens is er in deze meninge van Mariette ook almeddekeer een zwarte lijne geslopen vanwaar dat Mariette ook niet weet waarvan dat hij komt en dat ze het niet meer koste veranderen ondanks de vele inspanningen. Fons zeide dat het verzekers den tehniek in Brussel is die were in falinge is geraakt vanwege dat het azzo waait de laatste dagen.

 

12:51 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

06-12-06

Van de mizerie aan Fons zijn kant van de familie

Beste lezers van de boek. Als om te zeggen dat er van de weke later zal geschreven worden in de boek van Mariette vanwege grote mizerie in de familie van Fons waarover dientengevolge later meer op dezen boek. Geduld vanwege Mariette en Fons.

23:32 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

25-11-06

Een oproepinge voor de fanclub als tevens van de steenpuiste van Mariette

Het einde van het verdriet aan de tunnel ware nog niet voor morgen als waarom dat Mariette nevens haar vallinge nu ook een steenpuiste op haar gat heeft dewelke een direct gevolg van de vormgevinge van de zate van mijn nieuwe velo dewelke dat de velomaker ook zeide dat het een foute in de fabricage ware als tevens dat Mariette er were wel mee is. Fons peinsde direct dat het besmettelijk ware, azzo een puiste, en geraakte in een weigeringe voor Mariette nog aan te geraken. Aldus vele uren van eenzaamheid alsmede een proces tegen de velomaker in wordinge want dat een velo van meer dat 1300 euro algelijk in orde mochte zijn, tevens qua zate!

Het is ook een vreende delemma voor Mariette vanwege dat het sculptureel ijsfestival alweer van start gink aan de station van Brugge maar dat Mariette niet juiste weet als het wel goed is voor de vallinge voor zichzelven aan zo'n temperaturen (naar schattinge -80° maar ik kanne ook mislezen hebben want ik hadde mijn bril niet bij me) een blootstellinge te laten geworden. Als tevens dat het niet zonder gevaar ware voor uw velo aan het station te zetten vanwege een eventuele verduisteringe van de misdaad van de velo van Mariette waarvan ook de zate nu vervangen is van een andere zate en het moet gezeid dat hij qua modeleringe vele beter aanvoelde.

Mariette zou hier ook een keer een speciale bedankinge willen lanceren voor haar fanclub waardore dat ze vreende gestegen is in de top40 lijste van de boeken alwaar er vele mizerie is vanwege dat het blauw hartje vreende tevele stijgt volgens de mensen maar ik zegge ik ook, beste mensen algelijk, zegge ik dan, trekt u dat azzo niet aan want de froode is niet aanwijsbaar. Het ware van eigenst wel een rampe te moeten beleven dat mijn fanclub alleens geen eigen boek heeft op tinternet gelijk dat het zoude hetzelfde zoude zijn alsdat de fanclub van Will Tura geen CD-speler zoude hebben teneinde een beluisteringe van ulder idool te kunnen laten geworden hoewel het misschiends nog niet helegangs hetzelfde is, gelijk dat ik het hier nu ook azzo een keer herleze, gelijk dat het hier staat. Desalnietemin algelijk een ferme reprimande voor menere of madam mcleo409 dewelke de voorzitter is van de fanclub van Mariette. Tevens een warme oproep dientenwege voor algelijk een keer te kijken voor een eigen fanclubvanMarietteBOEK op tinternet waardat de fans dan ook een keer virtualiteitsgewijze een boeké kunnen afgeven voor ulder idool Mariette. Edoch dat het ook de gebaringe is die telt van z'n eigenst.

 

ALS WARE HET MET SLAANDE DEUREN

DAT GE MARIETTE HAAR BOLLE MOESTE KLEUREN

HET WARE TE VERWACHTEN

DAT HET U DULLEHEID ZOUDE VERZACHTEN

ZELFS DE KAUWEN EN DE KRAAIEN

DIE MET HUN MEST HET GRASPERKSKEN BEZAAIEN

DRAAIEN HUN KOPKES OMME

EN VANUIT ULDER NEKSTJE MET GEDRAAID BEKSTJE

FLUITEN ZE 'DANKE GODVERDOMME'

20:03 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

19-11-06

van de vallinge van Mariette

Om te beginnen van deze keer op velerlei verzoek ook een keer een fotografistische beschouwinge vanwege Fons van de velo van Mariette.

 

velo van Mariette

 

Beste bezoekers van de boek van Mariette, ik Mariette zitte met een ferme vallinge dewelke ik opgedaan heb in de kerkhofdreve alhier als 't azzo waaide vanwege dat ik mijn fouloir vergeten ware als tevens dat ik teer ben aan mijn luchtpijpe van een keer als kind in een beke te hebben gevallen binst de winter van '38. Het vroorde dat het kraaktige en Mariette ineens almeddekeer te kloefe in die beke vanwege dat den hond indelijks aan de lisse trekte. Tot ginder deze nostalgischen terugkijk op de jeugd van Mariette.

Het is aan mijn bosten te doen, te zeggen dat het een bostvallinge betreft waardore dat Mariette bijkans geen asem meer heeft surtout als ze in haar bedde ligt. Meneer den doktoor schreve mij een sirope voren dewelke gemaakt is op basis van een genezenden alcohool vanwaar dat het feit zich voren deed dat Fons heel die flesse in één keer in zijn kelegat hadde gegoten en dat Mariette alras alwere achter een andere flesse konde terten en dat dat azzo gaat in menagen waarvan dat de vent aan de drank is. Ik zeide, Fons zeide ik, het betreft hier een medicatie tegen de bostvallinge waarop Fons zeide dat hij ook een lichtelijke hoeste voelde komen van diepe in zijn bost.

Van drank geklapt! Honoré Vroman is met zijn velo tegen onze poorte gereden vanwege vreende zat met zijn velo op de bane en peizende dat hij al thuis ware maar hij ware van strate gemist gelijk dat bleek toen Mieltje Kleppe in functie als gebuurtepolitie het accident kwame constateren alsmede een rapporteringe maakte van de feitelijkheden. In de verhoringe wierde duidelijk dat Honoré thuis geen poorte hadde waardore dat hij peinsde dat hij vrije bane hadde. Het ware allemale nog zo erg niet wierpe ik in het midden maar Fons zeide ook, Mariette, zeide Fons, er is algelijk een ferme nepe in de poorte. Honoré dede echter een gelofte voor op eigen kosten een herstellinge aan de poorte te laten geworden als hij getrokken heeft van den dop, gelijk dat hij zegde. Fons ware er niet gerust in maar ik zeide ook, Fons zeide ik, zijt blije dat hij niet tegen in het rozenperkstje is gereden hetwelke Fons in het voorjaar hadde aangeplant ter versieringe van het voorhoveken.

De bostvallinge van Mariette heeft ook goeie kanten dewelke zich vooral 's avonds manifesteren als Fons met de vickx de bost van Mariette aan een inwrijvinge blootstelt. Fons heeft een goede wreve achter de hand dewelke ook een keer deugd kan doen maar ik magge daar van Fons niet tevele meningen op de boek over schrijven omdat Fons ook zegt, Mariette, zegt Fons dan, ge moet niet tevele uit het bedde klappen want de mensen moeten dat allemale niet weten. Ik zeide, Fons, zeide ik, ge hebt daar een punt waarop Fons met een brokke een hese stemme zeide, Mariette, zeide Fons, ge moogt mijne punt een keer slijpen. En toen waren Fons en Mariette in een hormonale verstrengelinge geraakt dat het papier bijkans van de muren krulde. Het ware immers ook een keer goed dat het een keer over de romantiek gaat op de boek van Mariette want dat trekt lezers.

Alsook dat Cindy vandeweke haren nieuwe vrijere heeft voren gesteld en dat het een Spanjaard is met een lijfgeure die ge riekt van een eure verre. Onze Cindy heeft verzekers iets aan haar neuze, dat ze zij dat noois riekt! Het ware voor omverre van te vallen, maar mensch toch, azzo een reuke! Heel de livink van Mariette veusde van 't vaderland weg dewelke Fons naar een meninge dreef dewelke ware dat Fons zeide dat het gelijk ware dat er een nest mestworms in diene Spanjaard zijn kele hadde gescheten. 't Was vandeneerste keer gedaan met het bezoek want Cindy en haar vrijere waren vreende in hun gat gebeten en ze zijn het afgetrapt zonder goeiendag te zeggen.

Als Mariette tongs were genezen is gaat zij dan een keer een speciale meninge schrijven op haar boek voor al de mansen die antijden een keer op haar bolle duwen teneinde kennisse te geven aan ulder warderinge voor de boek van Mariette, waarvoor velen dank alstevens een woord van diepgaande respect van Mariette en Fons.

16:28 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

13-11-06

van de populariseringe van de boek van Mariette

De boek van Mariette gaat nogal een gank en alreeds wierde er alreeds 881 keren geduwd op de bolle van Mariette vanwaar dat ik vreende content ben maar dat Fons ook zeide, Mariette, zeide Fons, we gaan proberen van nog meerdere stemplichtigen een orientatie te laten geworden naar de boek van Mariette. Ik zegge, Fons, zeide ik, hoe gaat ge dat arrangeren zonder een pleginge van froode te bewerkstelligen. En tongs toogde Fons aan Mariette den spandoek dat hij gemaakt hadde voor aan de kerketorre van de parochiekerke te hangen de zundag als iedereen naar de messe gaat en dat ze er dan vaneigenst niet gaan kunnen neffens kijken, zeide Fons.

Alwaar hieronder een foto van de spandoek van Fons betreffende een eigen opname van Fons zelve

 

Stemt Mariette

 

Het ware een vreende goed gedachte van Fons van een keer een verlotinge te doen van een reise naar Oosjang. Het ware een organisatie van het reisburoo dat Fons zelve opgericht hadde en dewelke genaamde ware REIZEN FONS, dewelke ook de vervoeringe voor zijn rekeninge neemt.

De winnare gaat door Fons gevoerd worden naar Frankrijk in de limousine van de firma REIZEN FONS dewelke de Lada van Fons en Mariette betreft. Alsook een aankoopbong van 25 euro voor in Oosjang en dat er tongs achterna in het were keren tevens ook een keer gestopt gaat worden aan La Palma in Gits alwaar de winnaar een stik taarte met kaffie staat te verwachten.

Maar er kwame een onverwachte onvoorzieninge binst de uitvoeringe omdat de paster geen toestemminge wil laten geworden voor spandoeken betreffende tinternet aan de kerketorre vanwege dat hij zeide dat hij benauwd ware voor de windhane te vermassecreren omdat ze al een heel ende indelijks slak staat, de hane, dat de paster zeide. Fons zeide dat het hier kaloteklaps betrefte maar ik zeide ook, Fons, zeide ik, als de hane slak staat dan staat hij slak. En Fons moeste zich erbij nere leggen want hij kampt ook antijdens eens met een slakke hane en het gaat dan ook niet.

Het is vreende spijtig dat de initiatiefneminge van de spandoek aan de kerke geen doorgang koste vinden maar ik zeide, Fons, zeide ik, ik ga reclame maken voor de spandoek op mijn boek in de vorm van een meninge over de doek. En azzo krijgt de spandoek van Fons algelijk nog de nodige vertoninge via de boek van Mariette dewelke verzekers vele mensen een krete van verwondering zal ontlokken.

Gelukkig ware het derhalve een goede afloop vanwaar dat Fons er tongs nog een deel trippels op gedronken heeft als tvens Mariette een cointrootje. Aldus een ferme bedankinge vanwege Mariette van dewelke van wiene dat het cointrootje al ferme in haar hoofd zit.

13:17 Gepost door Mariette Courgette in Algemeen | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |